Dora Pluss

Dora Pluss eesmärkideks on:
1. parandada noorte teadlaste ja õppejõudude teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides (tegevus 1)
2. suurendada välismagistrantide ja -doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides (tegevused 2 ja 4)
3. tõsta doktoriõppe efektiivsust (tegevused 1 ja 2)
4. parandada kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid (tegevused 2, 3 ja 4)
5. tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut (tegevus 4)
6. tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele (tegevused 1-4)

Tegevuste elluviija on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond. Dora Pluss info HARNO kodulehel

Tegevuste abikõlblikkuse üldperiood on 01.08.2015 kuni 31.05.2023.

Sihtgrupp: otsene sihtgrupp on osalevad kõrgkoolid ja nende üliõpilased, noored teadlased ja õppejõud.

Eelarve: tegevuste kogumaksumus on 22 567 790 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest finantseeritakse kuni 19 700 128 eurot. Riikliku kaasfinantseerimise osa on kuni 2 317 662 eurot. Kõrgkoolide omafinantseering vähemalt 550 000 eurot.

Doktorantide õpirände toetused

Väliskülalisdoktorandid

Lühiajalise õpirände toetused

Toetatakse Eesti noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse:
- Lühiajaline õpiränne kuni 30 päeva (endine DoRa 8). Toetusest kaetakse ühikuhinna alusel majutuskulu, päevaraha, sõidutoetus ja vajadusel osavõtutasu.
- Doktorantide õpiränne 1 kuni 10 kuud (endine DoRa 6).  Toetusest kaetakse majutuskulu ja kuupõhine stipendium.
Stipendiaatide valiku teevad kõrgkoolid, kellele eraldatakse iga-aastane kvoot. Stipendiumid maksab välja ja aruandlust kontrollib Haridus-ja Noorteamet.
Abikõlblikkuse periood kuni 31.12.2022.

Toetatakse Eesti kõrgkoolides õppivate välismagistrantide ja -doktorantide õpinguid.
Doktorantidel toetatakse nii lühiajalist (1 kuni 10 kuud) kui täisajaga õppe- ja teadustööd Eestis (endised DoRa 4 ja 5). Magistrantidel on võimalik toetust saada vaid täisajaga Eestis õppides (toetust makstakse 10 kuud) (endine DoRa 9).
- Doktorantidel kaetakse doktoranditoetus, doktorandistipendium (alates 01.09.2018) ning sõidutoetus (sõltuvalt koduriigi kaugusest 180-1100 eurot) .
- Külalisdoktorantidele makstakse ühikuhinnal põhinevat külalisdoktorandi elamistoetust (võrdne doktoranditoetusega) ja õpirände sõidutoetust (sõltuvalt koduriigi kaugusest 180-1100 eurot).
- Magistrantidele makstakse ainult kuupõhist stipendiumi (350 eurot kuus).
Stipendiaatide valiku teevad kõrgkoolid, kellele eraldatakse iga-aastane kvoot. Toetuse maksab igakuiselt välja vastuvõttev ülikool.
Abikõlblikkuse periood kuni 31.12.2022.

Toetatakse välisõppuritele suunatud lühiajaliste ja intensiivsete erialaste kursuste korraldamist Eesti kõrgkoolide juures. Rahastatavad tegevused peavad toetama ülikooli rahvusvahelistumist.
Toetust makstakse kuludokumentide põhiselt. NB! Omafinantseering 30%.
Toetuse eraldamine on konkursipõhine ning igal aastal valitakse elluviimiseks 3-4 suve- ja talvekooli. Suve- ja talvekoole võib korraldada mitme partneri koostöös.
Abikõlblikkuse periood kuni 31.12.2020.

(endine DoRa 1)
Viiakse ellu tegevusi, mis on seotud Eestis õppimise ja töötamise võimaluste välismaal tutvustamisega, turundusstrateegiate läbiviimisega, välisüliõpilaste Eestisse õppima asumise toetamisega, praktika- ja töövõimaluste loomisega siin õppivatele välisüliõpilastele ja -lõpetajatele ning koolitamise ja valdkondlike uuringute läbiviimisega.
Suurem osa toetusest kasutatakse keskselt “Study in Estonia” tegevuste toetuseks. Mingi osa toetustest planeeritakse jagada kõrgkoolidele otsetoetustena, sh omafinantseering 50%.
Abikõlblikkuse perioodi lõpp kõrgkoolidele 31.12.2021.

Mees mediteerib ilusate pilvede keskel

Teadveloleku praktika

Rektor, suursaadik Emmanuel Mignot ja tema saatjaskond

Tema Ekstsellents, Prantsusmaa suursaadik Emmanuel Mignot kohtus rektoriga ja pidas Skytte instituudis seminari