Areng on protsess, mitte tulemus ehk kuidas luua koostöist õpikeskkonda

-

Toimumise aeg
Maht
1.5 EAP (40 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
tasuta
Õppejõud
Viive Einfeldt
Mari-Mall Feldschmidt
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
HVFI.TK.045
Eesmärk:
Koolituse eesmärgiks on toetada üldpädevuste arendamist, koostöö ja meeskonnatöö juhtimise oskust, konfliktide ennetamise ja lahendamise oskust.
Sihtrühm:
Üldhariduskoolis õpetaja ametikohal töötavad õpetajad.
Kursuse õpiväljundid:
Koolituse lõpetamisel osaleja: * analüüsib isiklike hoiakute mõju õpikeskkonnale ja -kliimale; * kirjeldab õpilase arengut ja omavahelisi suhteid toetavaid rolle õpetajana; * arutleb vaatenurkade paljususe üle ja kasutab erinevate vaatenurkade lähendamiseks ühisväärtusi ning -eesmärke; * valib oma tähelepanufookusi enesevaldamiseks pingeolukordades; * nimetab grupi arengu seaduspärasusi; * toob näiteid grupi liikmete omavahelist aktsepteerimist ja usalduse kujunemist soodustava suhtlemiskeskkonna loomise kohta; * kavandab grupiliikmete vaheliste positiivsete suhete kujunemist ja individuaalsete tugevuste ning omapära väljendumist toetavaid tegevusi; * kirjeldab mittedirektiivseid meetodeid grupi koostöö ja õpimotivatsiooni arenemiseks; * valib oma eesmärgi elluviimiseks sobivaid aktiivõppe või koostöömeetodeid, mis suunavad õppima oma kogemusest; * toob näiteid koostöömeetodite rakendamisest koostöö loomisel ja hoidmisel õpilaste, õpetajate või lastevanematega; * märkab ja väldib suhtlemistõkkeid oma keelekasutuses; * algatab ja juhib mittedirektiivselt arendavaid koostööprotsesse; * eristab konfliktide ennetamise ja konstruktiivse lahendamise põhimõtteid; * analüüsib isikliku mõtteviisi ning harjumusliku käitumise mõju vastuolude tekkimisele ja lahendamisele; * kavandab vastasseisus olevate osapoolte põhiprobleemi välja selgitamise ja vahendamise; * rakendab konflikti lahendusprotsessi vahendaja rollis.
Õppejõud:
Viive Einfeldt - TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja/nõustaja, psühholoog, sertifitseeritud suhtlemistreener, rahvusvaheliselt sertifitseeritud NLP treener.
Mari-Mall Feldschmidt - TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja/nõustaja, individuaal- ja rühmanõustaja, regressiooniterapeut, holistiline terapeut.
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Koolitusel läbitud teemad: * Õpetaja rollid ja eeskuju sotsiaalse ning vaimse õpikeskkonna kujundajana ja mõjutajana * Koostööd ja positiivseid suhteid toetav õpikeskkond * Suhete kliima märkamine ja suunamine * Teadlik tähelepanufookuse ja tagasiside fookuse valik * Paindlikkuse suurendamine ja vaatenurkade paljususe aktsepteerimine * Klassi kui grupi areng, grupi arenguetapid - 1) klassikaline käsitlus 2) haridusasutuste spetsiifilisus - P.Ketonen'i arengupüramiid * Õpetaja ülesanded grupi juhina laste grupi arenguetappides (aktsepteerimine; kontaktid, suhted; grupp ja grupi enesejuhtivuse arendamine; spontaansus; teooria, teadmised; tehnikad, eripärad; ilu - töörõõm ja koolirõõm; "Narnia") * Õpetajate isiklikud kogemused ja praktika grupi arengu suunamisel * Oma tugevuste ja arenguvajaduse hindamine * Koostöö eeldused ja põhimõtted, ühised mängureeglid * Suhtlemistõkked koostööprotsessis vs lahendused ja ettepanekud * Probleemidele lahenduse leidmise koostööprotsessi juhtimine õpetajate kollektiivi või laste rühmaga * Loovad meetodid omavahelise koostöö tõhustamiseks ja ideede leidmiseks * Meetodite rakendatavuse hindamine ja arenguvajadused * Lahenduskeskne ning ennastkehtestav (süüdistamisvaba) lähenemine vastuoludele ja probleemidele * Konfliktide ennetamise võimalused * Väärtuspõhised eeldused konflikti lahendamiseks * Koostöine vastuolu lahendamine * Konflikti vahendamise protsessi juhtimine * Oma konfliktikäitumise analüüs ja arenguvajaduse hindamine 40 Viive Einfeldt, Mari-Mall Feldschmidt

Nõuded lõpetamiseks:
Aktiivne osalemine auditoorses õppetöös (vähemalt 75%), õppekava täitmine ja õpiväljundite saavutamine.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Järva maakond
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Türi Põhikool
Hinnainfo:
osalejatele tasuta
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Aktiivne osalemine auditoorses õppetöös (vähemalt 75%), õppekava täitmine ja õpiväljundite saavutamine.
Hindamiskriteeriumid:
Aktiivne osalemine auditoorses õppetöös (vähemalt 75%), õppekava täitmine ja õpiväljundite saavutamine.
Täiendav info:
Nele Punnar, nele.punnar@ut.ee, +372 +372 5384 8320
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 02.02.2023 - 18.05.2023 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.12.2022 - 29.12.2022 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Vene

Toimumise aeg: 09.12.2022 - 09.12.2022 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 03.02.2023 - 03.02.2023 Maht: 0.1 EAP (3 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 27.01.2023 - 29.04.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022