Eesti keele praktiline häälduskursus

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
350 EUR
Õppejõud
Aime Jaagus
Mart Rannut
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
SVNC.TK.299
Eesmärk:
Häälduskursuse eesmärk on parandada suulise esituse ja suulise suhtluse osaoskusi. Suulisel keelekasutusel on lisaks heale sõnavarale ja keelestruktuuride tundmisele väga suure tähtsusega ka õigehääldus. Õigehääldus võimaldab kõnelejast hästi aru saada ja toetab suhtlemisvalmidus nii kõneleja kui kuulaja poolel.
Sihtrühm:
koolide mitteestlastest koolide aineõpetajad, lasteaiaõpetajad ja muud huvilised, kes soovivad oma hääldusoskusi eesti keeles parendada
Kursuse õpiväljundid:
Saavutamaks eesti keele õigehääldust kursusel osalejad teadvustavad suulises kõnes kuuldavad häälduserinevuse eesti ja vene keeles, hääldavad täis- ja kaashäälikuid, diftonge ning muid hääldusüksusi eesti keele kõlapilti jäljendades, pööravad tähelepanu gemineerumisele ja palatalisatsioonile hääldamisel, jälgivad suulises esituses korrektset sõnarõhku ja silbistruktuuri, väldivad hääldusreduktsiooni, oskavad märgata teiste hääldusvigu ja neid korrigeerida.
Õppejõud:
Aime Jaagus - eesti keele õpetaja
Mart Rannut - eesti keele lektor, PhD (üldkeeleteadus)
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Häälduse põhireeglid, hääldusharjutused ja lühitekstid hääldusreeglite harjutamiseks 20 Aime Jaagus, Mart Rannut
2. Iseseisev töö (individuaalne töö, rühmatöö) veebikeskkonnas tekstide harjutamiseks ja vestlemiseks etteantud teemal 12 Aime Jaagus, Mart Rannut
3. Veebikonsultatsioonid õppejõududega (2-3 osalejat korraga minirühmas; osalevad mõlemad õppejõud) 12 Aime Jaagus, Mart Rannut
4. Lõppülesande täitmine (uudiste lugemine ), esituste analüüs ja tagasisidestamine. 8 Aime Jaagus, Mart Rannut

Nõuded lõpetamiseks:
Aktiivne osalemine õppes ja lõputöö esitamine
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Õppekeskkonna kirjeldus:
veebipõhine
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kolmapäeviti 4.01, 11.01, 18.01, 25.01, 1.02, 8.02, 15.02, 22.02, 1.03, 8. 03. 2023 Ühisõpe kell 15.00 -16.30 ja seejärel konsultatsioon väikerühmades 16.35-17.45. Lõppülesanne, analüüs ja tagasiside (rühmades) 15.03 kell 10.00 -16.45.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Peamiseks õppemeetodiks õigehäälduse kujundamisel on praktika: foneemipiiride tajumine erinevate sõnade ja tekstide kaudu, foneemide moodustamise praktiseerimine ning omandatud oskuste kasutamine suulise esituse ülesannetes. Õigehäälduse paremaks omandamiseks hääldus visualiseeritakse eri hääldustasanditel.
Hindamiskriteeriumid:
Aktiivne osalemine õppes ja lõputöö esitamine
Täiendav info:
Viktoria Tsventarnaja, viktoria.tsventarnaja@ut.ee, +372 +372 740 1914
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 03.02.2023 - 03.02.2023 Maht: 0.1 EAP (3 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 27.01.2023 - 29.04.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.05.2023 - 02.05.2023 Maht: 0.25 EAP (6 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 26.01.2023 - 27.01.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 10.01.2023 - 10.01.2023 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022