Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja

-

Toimumise aeg
Maht
16 EAP (416 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
960 EUR
Õppejõud
Vähemalt magistrikraad, vähemalt viieaastane täiskasvanute koolitamise kogemus.
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
HVEE.TK.085
Eesmärk:
Eesmärk on pakkuda kiiret ja efektiivset tööturu vajadustele vastavat koolitust, et anda osalejale koolituste ja koostöise õppe kaudu esmased keele- ja kultuurialased ning metoodilised teadmised ja oskused, kuidas toetada teisest keele- ja kultuuriruumist pärit õpilast eestikeelses koolis.
Sihtrühm:
Eesti õppekeelega koolide II ja III kooliastme aineõpetajad, kelle klassis õpib muust keele- ja kultuuriruumist õpilasi. Eeldame, et programmis osalevatel õpetajatel on vähemalt bakalaureusekraad ning koolis õpetamise kogemus.
Kursuse õpiväljundid:
Programmi läbinud õppija - on teadlikum keele rollist ühiskonnas ning Eesti keelemaastikust, - suhtub teadlikult kultuurilistesse erinevustesse koolikeskkonnas, - võtab õppetööd kavandades arvesse muu emakeele ja kultuuriga õpilase eripära (sh vanuselist aspekti, võõrkeele omandamise seaduspära), - tunneb LAK-õppe põhimõtteid ja oskab neid õppetöös rakendada, - oskab õppematerjale muu emakeelega õppija jaoks keeleliselt kohandada, - toetab muu emakeele ja kultuuriga õpilase lõimumist klassikollektiivis, koolis ja ühiskonnas.
Õppejõud:
Vähemalt magistrikraad, vähemalt viieaastane täiskasvanute koolitamise kogemus.
Õpingute alustamise tingimused:
Registreerumisel tuleb esitada motivatsioonikiri (1-2 lk), milles annate ülevaate enda haridusest ja töökogemusest ning põhjendate soovi osaleda mikrokraadiprogrammis. Programmil osalejad valitakse välja motivatsioonikirja ja vestluse põhjal. Vestlused toimuvad veebi teel jaanuaris.
Nõuded lõpetamiseks:
Kõigi täiendkoolitusprogrammi kuuluvate õppeainete eksamid on sooritatud vähemalt hindele E või "arvestatud".
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu linn Kombineeritakse kontaktõpet ja veebipõhist õpet. Veebiõppe peamisteks keskkondadeks Moodle ja Zoom. Kontaktõpe toimub Tartus humanitaaria valdkonna õppehoones Jakobi 2 ning sotsiaalteaduste valdkonna õppehoones Jakobi 5.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Toimumine 06.02.2023-28.01.2024. Programm algab 2022/23. õa kevadsemestril ning jätkub sügissemestril 2023/24. Õppetöö on korraldatud koos õpetajakoolituse sessioonõppe üliõpilastega nädalalõputi neljapäevast laupäevani kaks-kolm korda kuus, vajadusel lisanduvad koolivaheaegade nädalad. Kombineeritakse kontaktõpet ja veebiõpet. Sessioonõppes on märkimisväärne osakaal iseseisval tööl. Mikrokraadiprogrammil õppijatele püütakse mõlemaks semestriks kavandada võimalikult kompaktne tunniplaan. Kevadsemester (9 EAP) FLEE.04.227 LAK-õppe põhimõtted ja rakendamine (3 EAP) HVHV.00.014 Emakeele ja teiste keelte omandamine (3 EAP) FLEE.04.231 Keel ja ühiskond (3 EAP) Sügissemester (7 EAP) SHHI.03.054 Kakskeelne laps - erivajadustega laps? (4 EAP) HVUS.00.010 Õpetamine mitmekultuurilises koolis (3 EAP)
Hinnainfo:
Eeldame, et õpetaja osalemist mikrokraadiprogrammil saab rahastada kool (haridus- ja teadusministeeriumi vastava toetuse abil). Enne õppetöö algust sõlmitakse mikrokraadiprogrammis osalejaga õppeteenuse osutamise leping terve programmi peale, kuid tasuda saab kahes osas: kevadsemestri eest hiljemalt 20.03.2023, sügissemestri eest hiljemalt 20.10.2023. Arve saadetakse registreerunule nädal enne arve tasumise tähtpäeva. Ülikoolil on õigus nõuda: 30% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne täiendusõppe algust; 50% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähem kui viis, kuid vähemalt kaks tööpäeva enne täiendusõppe algust; 100% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähem kui kaks tööpäeva ette.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Registreerumise tähtaeg:
31.12.2022
Registreerimise lisainfo:
Registreerumisel tuleb esitada motivatsioonikiri (1-2 lk), milles annate ülevaate enda haridusest ja töökogemusest ning põhjendate soovi osaleda mikrokraadiprogrammis. Motivatsioonikirja lisamiseks on kaks võimalust: registreerumisel lisada motivatsioonikiri tekstina lahtrisse "lisainfo ja küsimused koolitusel osalemise kohta" või saata see failina aadressil ylle.niin@ut.ee, märkides e-kirja teemareale "Keele- ja kultuuriteadliku õpetaja mikrokraadiprogramm". Juhime tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirja ja vestluse alusel ja neile saadetakse 20. jaanuariks eraldi kinnitus koolitusele vastuvõtmise kohta.
Täiendav info:
Ülle Niin, ylle.niin@ut.ee, +372 +372 737 5227
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 03.03.2023 - 25.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 20.01.2023 - 27.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.12.2022 - 06.12.2022 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Vene

Toimumise aeg: 02.02.2023 - 18.05.2023 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 28.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022