Keemia kursus gümnaasiumiõpilastele

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Erki Enkvist
Heili Kasuk
Jaak Nerut
Terje Raudsepp
Anneli Jõgela
Jörgen Metsik
Joana Jõgela
Jürgen-Martin Assafrei
Õppekava rühm
Keemia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on anda süstemaatiline ülevaade gümnaasiumi keemiakursuste põhivarast. Kursusel läbitakse gümnaasiumi keemia kolme kohustusliku kursuse teemasid, mis puudutavad üldist keemiat, anorgaanilist keemiat ja orgaanilist keemiat.
Sihtrühm:
Keemia kursus on mõeldud õpilastele, kes on läbinud gümnaasiumi keemia kolm kohustuslikku kursust ("Keemia alused", "Anorgaanilised ained" ja "Orgaanilised ained") ja on huvitatud oma teadmisi süstemaatiliselt üle kordama ning soovivad ülikoolis õppida suunal, kus on vajalikud keemia algteadmised. Oodatud on ka gümnaasiumi juba varem lõpetanud, aga ka kõik teised huvilised, kes soovivad end keemias täiendada.
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse õpiväljundid nädalate kaupa.
1.nädal
Teab erinevaid aineklasse, oskab neid nimetada, kirjutada ainete keemilist valemit ja anda keemilisele valemile nimetust. Teab aineklasside keemilisi omadusi ja oskab kirjutada sellekohaseid keemilisi reaktsioone. Teab aineklasside vahelisi seoseid, oskab koostada aineklasside vahelisi reaktsioone ja neid tasakaalustada.
2. nädal
Oskab lahendada arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandi järgi, arvutada ainehulka, aine massi, massiprotsenti ja ruumala.
3. nädal
Oskab arvutada aine molaarset kontsentratsiooni ja molaarse kontsentratsiooni abil leida aine moolide arvu ja lahuse ruumala. Oskab lahendada arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagist ja lisandeid ning teha arvutusi kao järgi.
4. nädal
Oskab selgitada keemiliste reaktsioonide soojusefekte. Oskab analüüsida keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet. Oskab eristada elektrolüüte ja mitteelektrolüüte ning tugevaid ja nõrku elektrolüüte. Oskab selgitada happe ja aluse mõistet. Oskab koostab ioonidevaheliste reaktsioonide võrrandeid (molekulaarsel ja ioonsel kujul). Oskab hinnata ning põhjendada ainete vees lahustumise korral lahuses tekkivat keskkonda.
5. nädal
Oskab seostada õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis ja pingereas ning koostada sellekohaseid reaktsioonivõrrandeid. Teab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ning korrosiooni metallide oksüdeerumisel. Teab ja oskab rakendada metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid.
6. nädal
Teab mittemetallilisuse muutumist perioodilisustabelis seoses aatomi ehituse muutumisega. Seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis. Oskab koostada õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide võrrandeid.
7. nädal
Oskab määrata molekuli struktuuri või nimetuse põhjal aineklassi. Oskab kasutada erinevaid molekuli kujutamise viise, kasutab süstemaatilise nomenklatuuri põhimõtteid. Oskab molekuli struktuuri põhjal hinnata aine füüsikalisi omadusi. Oskab võrrelda küllastunud, küllastumata ja aromaatsete süsivesinike keemilisi omadusi ja koostada lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid alkaanide, alkeenide ja areenide halogeenimise ning alkeenide hüdrogeenimise ja katalüütilise hüdraatimise reaktsioonide kohta.
8. nädal
Oskab nimetada ja kirjutada hapnikku ja lämmastikku sisaldavaid orgaanilisi ühendeid. Tulenevalt funktsionaalse rühma iseloomust oskab määrata ainete füüsikalisi omadusi. Oskab võrrelda karboksüülhapete ja anorgaaniliste hapete keemilisi omadusi ning koostab vastavaid reaktsioonivõrrandeid. Oskab koostada estrite tekke- ja hüdrolüüsireaktsioone ning koostada vastavaid võrrandeid. Oskab selgitada biomolekulide (lihtsamate polüsahhariidide, valkude ja rasvade) ehitust.
Õpingute alustamise tingimused:
Kursusel eeldusaineid ei ole, kuid kursuse tempo eeldab, et on omandatud esmased teadmised põhikooli keemia kursustest. Põhikooli keemia teemasid saad alati iseseisvalt üle korrata kursuse Keemia ABC lehel (sisu.ut.ee/keemiaabc).
Õppejõud:
Erki Enkvist - bioorgaanilise keemia kaasprofessor
Heili Kasuk - füüsikalise keemia lektor, keemia instituudi õppetöö asedirektor
Jaak Nerut - füüsikalise ja elektrokeemia kaasprofessor
Terje Raudsepp - anorgaanilise keemia lektor
Anneli Jõgela - Värska Gümnaasiumis keemiaõpetaja
Jörgen Metsik - keemiaõpetaja
Joana Jõgela - TÜ üldise keemia õpetaja, HTG keemia õpetaja
Jürgen-Martin Assafrei - teaduskool, magistrant
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Aineklasside ABC 8
2. Moolarvutused, lahuse protsendiline koostis ja lahuse molaarne kontsentratsioon 10
3. Lisandite, kao ja saagise arvestamine arvutusülesannetes 10
4. Keemiliste protsesside seaduspärasused 10
5. Metallid 10
6. Mittemetallid 10
7. Orgaaniline keemia 10
8. Orgaaniline keemia 10

Hinnainfo:
Kursust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osalejatele tasuta.
Toimumiskoha info:
Kursus viiakse läbi TÜ Moodle'i ja Sisu@UT keskkonnas (sisu.ut.ee/huvitavkeemia).
Õppekeskkonna kirjeldus:
Sisu@UT-s avaldatud õppematerjalid on mõeldud iseseisvaks õppimiseks. TÜ Moodle'i keskkonnas on täiendavad harjutustestid ja kontrolltestid. Moodle'is on avatud õpifoorumid, kus saab teemade kaupa õppejõududelt küsimusi küsida. Iga teema kohta viiakse läbi kordavad veebiseminarid Zoomis kokkulepitud aegadel.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursusel läbitakse gümnaasiumi keemia kolme kohustusliku kursuse teemasid, mis puudutavad üldist keemiat,
anorgaanilist keemiat ja orgaanilist keemiat. Lähtutakse keemia ainekavast.

Õppematerjalid on avalikud Sisu@UT keskkonnas (sisu.ut.ee/huvitavkeemia) ja need jäävad avatuks ka pärast kursuse lõppemist.
Märtsis 2023 avatakse kursuse TÜ Moodle'i keskkond. Moodle'i keskkonnas viiakse läbi igal nädalal üks veebikohtumine (kolmapäeviti kell 17.00-18.30) ja iseseisvalt saab sooritada kontrollteste.


Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse läbimiseks peavad olema sooritatud kõik kontrolltestid. Testid peavad olema sooritatud 75% peale maksimaalsest punktisummast. Teste saab sooritada korduvalt.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Moodle'i keskkonnas iga teema kohta koostatud kontrolltestid.
Hindamiskriteeriumid:
Kursuse läbimiseks peavad olema sooritatud kõik kontrolltestid. Testid peavad olema sooritatud 75% peale maksimaalsest punktisummast. Teste saab sooritada korduvalt.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerumise tähtaeg:
10.04.2023
Täiendav info:
Urve Soonets, urve.soonets@ut.ee, +372 +372 737 5235 (5235)
Programmi kood:
LTKT.TK.012
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 03.04.2023 - 11.06.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 03.04.2023 - 28.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 03.04.2023 - 28.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022