Keemia kursus põhikooliõpilastele

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Anneli Jõgela
Joana Jõgela
Õppekava rühm
Keemia
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Kursuse eesmärgiks on anda süstemaatiline ülevaade põhikooli keemias käsitletavatest teemadest. Ajakava ja lisainfo: Kursusel läbitakse 8 suuremat teemat: 1) Millega tegeleb keemia? 2) Keemia keel 3) Anorgaaniliste ainete põhiklassid 4) Lahused 5) Metallid 6) Moolarvutused 7) Süsinik ja süsinikühendid 8) Keemia ja meie elukeskkond Teemad on ära jaotatud 8 toimumisnädala peale. Kursusel lähtutakse põhikooli keemia õppekavast ning seal toodud õpitulemustest.
Sihtrühm:
Keemia kursus on mõeldud õpilastele, kes on läbinud põhikooli keemia ja on huvitatud oma teadmisi süstemaatiliselt üle kordama ning soovivad edasi õppida gümnaasiumis.
Kursuse õpiväljundid:
Kursuse lõpetanu orienteerub põhikooli keemiakursustes ning suudab omandatud teadmisi, oskusi ja analüüsivõimet rakendada edaspidistes õpingutes.
Õpiväljundid nädalate kaupa.
1. nädal. Millega tegeleb keemia?
Õppija teab millega tegeleb keemia, millised on laboris töötamise vahendid ning ohutusnõuded. Korratakse üle füüsikalised ja keemilised nähtused ning reaktsioonide kulgemise tunnused ja tingimused ning levinumate gaaside omadused, nende saamise ja kogumise võimalused.
2. nädal. Keemia keel.
Õppija teab, millistest osakestest erinevad ained koosnevad ning milliste sidemete abil osakesed üksteisega seotud võivad olla. Õppija oskab kasutada keemiliste elementide perioodilisustabelit hankimaks informatsiooni aineosakeste kohta ja leida elemendi oksüdatsiooniastet.
3. nädal. Anorgaaniliste ainete põhiklassid.
Õppija teab erinevaid anorgaanilise keemia aineklasse, oskab erinevate aineklasside esindajaid nimetada, kirjutada ainete keemilisi valemeid ja anda nimetusi. Teab aineklasside keemilisi omadusi ja nendevahelisi seoseid ning oskab kirjutada sellekohaseid keemilise reaktsiooni võrrandeid ning neid ka tasakaalustada.
4. nädal. Lahused.
Õppija teab, mis on lahused, kuidas lahused tekivad ning oskab eristada erinevaid lahuseid ja pihuseid. Oskab lahendada arvutusülesandeid, mis käsitlevad lahuse protsendilist koostist, tiheduse arvestamist arvutamisel ning oskab leida lahustuvusgraafikutelt vajalikku informatsiooni.
5. nädal. Metallid.
Õppija teab metallide olulisemaid omadusi ning kasutusvaldkondi. Oskab kirjutada keemiliste reaktisoonide võrrandeid, mis toimuvad metallidega väliskeskkonnas ja teab kuidas toimuvad redoksreaktsioonid. Oskab selgitada, mis on reaktsiooni kiirus ja millised tegurid seda mõjutavad.
6. nädal. Moolarvutused.
Oskab lahendada arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandi järgi, arvutada ainehulka, aine massi, massiprotsenti ja ruumala.
7. nädal. Süsinik ja süsinikühendid.
Õppija teab, mis on süsinik ja miks see on maailma keskne element. Oskab nimetada süsiniku erinevaid allotroope ning eristada ja ära tunda süsivesinikke, alkohole ja karboksüülhappeid, teab nende olulisemaid omadusi ja nimetatud aineklasside lihtsamaid esindajaid. Teab süsivesinike struktuurivalemite koostamise põhimõtteid.
8. nädal. Keemia ja meie elukeskkond.
Õppija teab, mida kujutavad endast eluks olulised süsinikuühendid - rasvad, valgud ja sahhariidid. Teab, millised on tervisliku toitumise põhimõtted. Tunneb lihtsamaid tarbekeemiatoodeteid ja polümeere, mis muudavad meie igapäevaelu palju lihtsamaks. On saanud ülevaate olulisematest keskkonnaprobleemidest ning oskab analüüsida nende tekkimist, mõju ning ärahoidmise võimalusi.
Õpingute alustamise tingimused:
Materjalide koostamisel ja kursuse läbiviimisel on eeldatud, et õppijad on vähemalt mingis osas põhikooli keemia kursuse läbinud ning juba põhikoolis tutvunud erinevate e-keskkondadega. Samas toetavad kursuse struktuur ja materjalid ka teadmiste iseseisvat omandamist.
Õppejõud:
Anneli Jõgela - Värska Gümnaasiumis keemiaõpetaja
Joana Jõgela - TÜ keemia instituudi üldise keemia õpetaja; Hugo Treffneri Gümnaasiumi keemiaõpetaja
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Millega tegeleb keemia? 5
2. Keemia keel 6
3. Anorgaaniliste ainete põhiklassid 8
4. Lahused 7
5. Metallid 6
6. Moolarvutused 7
7. Süsinik ja süsinikühendid 7
8. Keemia ja meie elukeskkond 6

Hinnainfo:
Kursust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning see on osalejatele tasuta.
Toimumiskoha info:
Kursus viiakse läbi TÜ Moodle'i ja Sisu@UT (sisu.ut.ee/keemiaabc) keskkonnas.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Põhikooli õpilastele Sisu@UT-s avaldatud õppematerjalid on mõeldud iseseisvaks õppimiseks. TÜ Moodle'i keskkonnas on kontrolltestid. Moodle'is on avatud õpifoorumid, kus saab teemade kaupa õppejõududelt küsimusi küsida. Iga teema kohta viiakse läbi kordavad veebiseminarid Zoomis kokkulepitud aegadel.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursusel läbitakse põhikooli keemia kohustusliku kursuse teemasid, mis puudutavad üldist keemiat,
anorgaanilist keemiat ja orgaanilist keemiat. Lähtutakse keemia ainekavast.

Õppematerjalid avatakse 03.04.2022 Sisu@UT keskkonnas ja need jäävad avatuks ka pärast kursuse lõppemist.
03.04.2022 avatakse Moodle'i keskkonnas lisa harjutustestid ja kontrolltestid. Moodle'i keskkonnas viiakse läbi igal nädalal üks veebiseminar (iga nädala neljapäeval kell 17.00-18.30). Täpsem ajakava avaldatakse Moodle'is kursuse juures.
Nõuded lõpetamiseks:
Kursuse läbimiseks peavad olema sooritatud kõik kontrolltestid. Testid peavad olema sooritatud 75% peale maksimaalsest punktisummast. Teste saab sooritada korduvalt.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Moodle'i keskkonnas iga teema kohta koostatud kontrolltestid.
Hindamiskriteeriumid:
Kursuse läbimiseks peavad olema sooritatud kõik kontrolltestid. Testid peavad olema sooritatud 75% peale maksimaalsest punktisummast. Teste saab sooritada korduvalt.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerumise tähtaeg:
17.04.2023
Täiendav info:
Urve Soonets, urve.soonets@ut.ee, +372 +372 737 5235 (5235)
Programmi kood:
LTKT.TK.013
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 27.03.2023 - 28.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 03.04.2023 - 28.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 03.04.2023 - 28.05.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: veebiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022