Lapse loovuse toetamine lasteaias

-

Toimumise aeg
Maht
1.25 EAP (32 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Irja Vaas
Mari Niitra
Ave Avalo
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Täienduskoolituse eesmärk on arendada koolieelse lasteasutuse õpetajate kunsti- ning keele ja kõne valdkonna alaseid ning didaktilisi teadmisi laste loovuse toetamisel.
Sihtrühm:
Koolituse sihtrühmaks on Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS registreeritud koolieelsete lasteasutuste õpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab erinevaid loovusteooriaid ja oskab toetada laste loovust kunstitegevustes;
- oskab valida ja juhendada erinevaid kunstitehnikaid- ja loovülesandeid, mis arendavad lapse peenmotoorikat, vaatlus-, kujutamis- ja analüüsioskust;
- tunneb erinevaid võimalusi lastekirjanduse kasutamisel lapse loovuse ja keelelise arengu ja kujutlusvõime toetamisel.
Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine koolituse sihtrühma
Õppejõud:
Irja Vaas - MA (koolikorraldus)
Mari Niitra - MA (semiootika ja kulturoloogia)
Ave Avalo - MA (kunstid)
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Loovuse mõiste ja defineerimine, ajalooline ülevaade loovuse käsitlemisest, erinevad loovusteooriad ja loovuse alaliigid, loovtööde teostamine kunstitegevustes.
Erinevad tehnikad kunstiõpetuses. Peenmotoorika, vaatlus-, kujutamis- ja analüüsioskuse arendamine erinevate praktiliste loovülesannetega.
Lastekirjanduse võimalused lapse keelelise arengu toetamisel ja kujutlusvõime arendamisel.
24 Irja Vaas, Mari Niitra, Ave Avalo
2. Iseseisev töö 8 Irja Vaas, Mari Niitra, Ave Avalo

Hinnainfo:
Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.
Toimumiskoha info:
Tartu linn Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis, aadressil Jakobi 5, Tartu. Koolitusel kasutatakse ka õpikeskkonda Moodle
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolituse toimumise ajakava:

27. märts 2023 kell 10.00-17.00
3. aprill 2023 kell 10.00-17.00
17. aprill 2023 kell 10.00-17.00
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine kahel õppepäeval kolmest, õpiväljundite saavutamine, iseseisva töö esitamine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse õpimapiga. Koolituskursuse tulemusel valmib igal õppijal õpimapp, kuhu kogutakse koolituse teoorimaterjal, kursusel valminud praktilised loovtööd ning iseseisev töö. Mapi ja iseseisva töö esitlus, analüüs ja tagasiside toimuvad viimasel koolituspäeval.
Hindamiskriteeriumid:
Hindamine toimub hindamisskaala alusel arvestatud/mittearvestatud.
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Registreerumise tähtaeg:
20.03.2023
Täiendav info:
Susanna Rennik, susanna.rennik@ut.ee, +372 +372 737 6448
Programmi kood:
SVHI.TK.571
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 18.04.2023 - 19.04.2023 Maht: 0.5 EAP (14 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 17.04.2023 - 30.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 10.04.2023 - 30.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 03.04.2023 - 25.04.2023 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 25.04.2023 - 19.05.2023 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022