Loodushariduse muutmine käitumuslikuks

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Anne Laius
Regina Soobard
Rolf Saarna
Helen Semilarski
Helin Semilarski
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
LTOM.TK.033
Eesmärk:
Toetada loodusainete õpetajate professionaalset arengut loodushariduse käitumuslikuks muutmise kontekstis , sh: Toetada loodusainete õpetajate professionaalset arengut järgmistes suundades: 1) praktilise loodustundmise täiendamine; 2) ainealaste teadmiste täiendamine ja süsteemse lähenemisviisi arendamine; 3) hariduspsühholoogliste õppimisteooriate rakendamise oskuse kujundamine; 4) õppeprotsessi juhtimise oskuse kujundamine vastavalt õpilaste omandamise tempole; 5) õpilaste keskkonnateadlike hoiakute kujundamise ja nendest tuleneva õppimise käitumuslikuks muutmise oskuse arendamine; 6) digitaalsete õppematerjalide koostamise oskuse arendamine; 7) kommunikatsioonioskuste ja põhjendamise ja argumenteerimisoskuste arendamine: 8) uurimis- ja refleksioonioskuste arendamine.
Sihtrühm:
Põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide õpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Koolitusel osalenud loodusainete õpetaja oskab: 1) laiendada enda ja õpilaste praktilist loodusetundmist; 2) täiendada enda ja õpilaste ainealaseid teadmisi, suutmaks mõista looduses toimuvaid keerukaid süsteemseid protsesse; 3) rakendada õppimisteooriaid vastavalt oma õpilaste tasemele; 4) juhtida õppeprotsessi vastavalt õpilaste omandamise tempole; 5) suunata õpitegevuse käigus õpilaste hoiakuid positiivse loodusesse suhtumise suunas ja muuta loodusainete õppimise käitumuslikuks; 6) koostada uuenduslikke ja digitaalseid õppematerjale õpilaste teadmiste ja oskuste arendamiseks, positiivsete loodushoiakute hoiakute kujundamiseks ning loodushariduse käitumuslikuks muutmiseks; 7) arendada enda ja õpilaste kommunikatsiooni- ja argumenteerimisoskusi: 8) arendada oma ja õpilaste uurimis- ja refleksioonioskusi.
Õppejõud:
Anne Laius - Õppejõud omab pikaajalist õppetöö ja teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses ning koolis õpetajana töötamise kogemust. PhD, kaasprofessor
Regina Soobard - Õppejõud omab pikaajalist õppetöö ja teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses. PhD, kaasprofessor
Rolf Saarna - Õppejõud omab teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses ning õpetajana töötamise kogemust üldhariduskoolis koolis. PhD üliõpilane
Helen Semilarski - Õppejõud omab õppetöö ja teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses ning koolis õpetajana töötamise kogemust. PhD, teadur.
Helin Semilarski - Õppejõud omab õppetöö ja teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses ning koolis õpetajana töötamise kogemust. PhD, teadur.
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Praktilise loodusetundmise teadmiste ja oskuste arendamine tasemeni, mis võimaldaks teaduspõhiste arusaamade tekkimist looduse keerukast süsteemsusest protsesside omavahelistest seostest ning nendesse sekkumise tagajärgedest. Praktilised harjutused süsteemsete protsessid olemuse süvitsi mõistmiseks. 8 Anne Laius, Regina Soobard
2. Õppeprotsessi läbiviimine vastavalt õppimisteooriatele ning õpilaste tegelikule õppimisvõime kiirusele. Erinevate interaktiivsete meetodite tutvustamine loodushariduses, mis kujundavad väärtushinnanguid käitumuslikul tasemel. 8 Anne Laius, Helin Semilarski
3. Koostöös ekspertide teaduspõhistele arusaamadele looduse toimimisest tugineva hoiakute muutmise protsessi juhtimine analüüsimise ja arutelude käigus. Väitlused, debatid, rollimängud kui hoiakute muutmise võimalused. 8 Anne Laius, Rolf Saarna
4. Muutunud hoiakute suunamine keskkonnahoidlikku käitumisse. Keskkonna-alase teadlikkuse kujundamise interaktiivsed mängud. 8 Anne Laius, Helin Semilarski
5. Kommunikatsioonioskuste arendamine ja digipädevuste kasutamine. Kolme minuti teaduse loengute ja avaliku esinemise efektiivsus loodushariduses ja selle populariseerimises. 6 Anne Laius, Regina Soobard, Helen Semilarski
6. Uuenduslike ja praktiliste õppematerjalide loov koostamine looduhariduse käitumuslikuks muutmise eesmärgil. 8 Anne Laius, Rolf Saarna
7. Õpilaste keskkonna-alase teadlikkuse arengu ja käitumuslike muutuste uurimine ja reflekteerimine edasiste õpingute kavandamiseks. Parimad praktikad ja meetodid praktiliste tegevuste läbiviimiseks loodushariduses. 6 Anne Laius, Helin Semilarski

Õpingute alustamise tingimused:
Osaleja peab töötama põhikoolis, gümnaasiumis või kutsekoolis õpetajana.
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine õppetöös 75% ulatuses ja õpiväljundite saavutamine.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu linn Koolitus toimub Tartu Ülikooli õppehoone auditooriumites Vanemuise 46
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub 4 x 8 õppepäevana Tartus
Hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta. Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide õpetajad.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Jah
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Õpiväljundeid hinnatakse suuliselt iga õppepäeva lõpus.
Hindamiskriteeriumid:
Aktiivne osalemine seminarides (vähemalt 75% ajast) ja õpiväljundite saavutamine arvestuslikul tasemel.
Registreerumise tähtaeg:
01.03.2023
Täiendav info:
Anne Laius, anne.laius@ut.ee, +372 +372 737 5084
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 06.02.2023 - 28.01.2024 Maht: 16 EAP (416 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 13.02.2023 - 31.03.2023 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 06.02.2023 - 28.01.2024 Maht: 15 EAP (390 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 01.03.2023 - 15.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 20.01.2023 - 27.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022