Õpetajate erialane eesti keel

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
põimõpe
Toimumiskoht
Mujal
Hind
350 EUR
Õppejõud
Maret Annuk
Enda Trubok
Õppekava rühm
Aineõpetajate koolitus
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Arendada õpetajate erialast sõnavara ja eneseväljendusoskust intensiivse keeleõppe kaudu, keskendudes õpetaja kutsetööks vajaliku keelekasutuse vajadustele, kooskõlas õpetaja kutsestandardi kompetentside ja õpetaja kutse-eetika nõuetega.
Sihtrühm:
õpetajad
Kursuse õpiväljundid:
- tunneb kursuse raames käsitletud teemade ja tegevustega seotud eriala põhiterminoloogiat ja kasutab neid kohaselt;
- oskab avaldada arvamust erialasel teemal nii suuliselt kui ka kirjalikult;
- oskab koostada erinevat liiki erialaga seotud ametidokumente;
- tunneb erialast kutse-eetikat ja on tutvunud erialase kutsestandardiga
- on koostanud individuaalse erialakeele sõnastiku
- oskab koostada eneseanalüüsi, võrrelda end enne ja pärast kursuse tegevusi.
Õpingute alustamise tingimused:
suudab läbida eestikeelse õppe
Õppejõud:
Maret Annuk - eesti keele õpetaja, MA; eesti keele tasemeeksami hindaja
Enda Trubok - MA, eesti keele assistent
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Peamine rõhk on kuulamisel ja rääkimisel, kuid erialase sõnavara kinnistamiseks arendatakse ka kirjaliku väljendamise oskust töölehtede, eneseanalüüside ja kursuse tagasisidestamise kirjutamise kaudu. Koostatakse individuaalne sõnastik.
Kursuse tutvustus, üliõpilaste soovide ja vajaduste ning keeletaseme kaardistamine kursuse alguses.
Kaasaegne õpikäsitus, õpetaja kutsestandard ja eetikakoodeks.
Eesti hariduspuu. Suulise eneseväljendusoskuse arendamine.
Missugune peab olema 21. saj õpetaja? Kuulamisoskuse arendamine. Haridusterminoloogia kordamine.
Rühma- ja paaristöö, rühmade esitlused: mina kui õpetaja eetikakoodeksi ja kutsestandardi järgi.
CV ja avalduse koostamine vormistamine. Haridusterminid, nende parafraseerimine.
Eesti haridusstrateegia aastani 2035. Koolidokumentatsioon. Tarbestiili tunnused. Levinumad keele- ja stiilivead asjaajamises.
Kirjaliku eneseväljendusoskuse arendamine. Tarbekirjade koostamine: motivatsioonikiri, seletuskiri, volitus.
Õpetaja töö- ja tunnikava koostamine.
IÕK, iseloomustused, arengukava.
Koosoleku/ arenguvestluse läbiviimine. Protokolli vormistamine ja protokollija töö.
Lähetused. Koolitamine (lepingud, aruandlus, esildis). Käsundus- ja tööleping.
Seadused. Juhtumikirjeldused. Rääkimis- ja arutlemisoskuse arendamine.
32 Maret Annuk, Enda Trubok
2. Õppekäik: Eesti Keele Instituuti reedel, 19. mail 2023 (8 tundi) 8 Maret Annuk, Enda Trubok
3. Iseseisev töö.
Iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks
1) Individuaalne erialakeele sõnastik.
2) Eneseanalüüs: Koostage (1 A4 lk) eneseanalüüs SWOT-analüüsina.
Toetuge õpetajaeetika koodeksi ja õpetajatele esitatavatele pädevustele. (Analüüsige enda tugevaid ja arendamist vajavaid kompetentse õpetajana;
3) Kokkuvõte õppekäigust (1 A4 lk);
Õpimapp: sisaldab kõiki kursuse materjale ja kodutöid; vormistada Narva kolledži kirjaliku tööde juhendi järgi.
12 Maret Annuk, Enda Trubok

Toimumiskoha info:
Ida-Viru maakond Narva kolledž, Raekoja plats 2, Narva
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
05.05.2023 kell 10.00-17.00 aud 005
06.05.2023 kell 10.00-17.00 aud 005
12.05.2023 kell 10.00-17.00 aud 217
13.05.2023 kell 10.00-17.00 aud 217
19.05.2023 õppekäik Eesti Keele Instituuti eesmärgiga tutvuda uuemate õppematerjalidega.
Nõuded lõpetamiseks:
Osavõtt õppetööst 75%
Õpimapi postitamine Moodle'isse kursuse materjalide, sh õppekäigu (19.05.23) kokkuvõtte ja kodutöödega 22. mail 2023.Arvestuse saamiseks peab õpimapp vastama 75% ulatuses nõuetele.Õpimapi koostis:
NB! Kasutada keelevigade märkamiseks spellerit
(https://www.filosoft.ee/html_speller_et/) enne õpimapi postitamist Moodle'isse.
Tiitelleht
Sisukord
Sissejuhatus
Kodutööd
Kursuse materjalid(töölehed, tekstid jne)
Kokkuvõte
Allikad
Õpimapp vastab Narva kolledži kirjalike tööde juhendi nõuetele.
Arvestatud: 75% õige
Arvestamata: vähem kui 75% õige
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
kujundav hindamine
Hindamiskriteeriumid:
Osavõtt õppetööst 75%. Individuaalse erialakeele sõnastiku ja eneseanalüüsi koostamine. Kõikide iseseisvate tööde olemasolu õpimapis, õpimapi korrektne vormistus; haridusterminite, õpetaja eetikakoodeksi ja kutsestandardi tundmine, haridussüsteemis vajalike tarbetekstide vormistamisoskus.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Täiendav info:
Viktoria Tsventarnaja, viktoria.tsventarnaja@ut.ee, +372 +372 740 1914
Programmi kood:
SVNC.TK.313
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 17.04.2023 - 30.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 24.04.2023 - 25.04.2023 Maht: 0.5 EAP (15 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 14.09.2023 - 14.08.2024 Maht: 9.25 EAP (240 tundi) Õppevorm: põimõpe Language: Eesti

Toimumise aeg: 17.04.2023 - 18.04.2023 Maht: 0.5 EAP (14 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Inglise

Toimumise aeg: 03.04.2023 - 10.04.2023 Maht: 0.5 EAP (10 tundi) Õppevorm: lähiõpe Language: Eesti
#täiendusõpe
MOOCide nimekiri
30.03.2023
01.02.2023
#täiendusõpe
Täiendusõppe infolistiga liitumine
12.12.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022