Õpiteede disainimine probleemipõhises õppes loodusteaduste tundides hübriidõppe tingimustes

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Miia Rannikmäe
Regina Soobard
Helen Semilarski
Helin Semilarski
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
LTOM.TK.032
Eesmärk:
Koolituse eesmärk on kujundada loodusteaduste õpetajates oskust diagnoosida ja arendada õpilaste probleemi lahendamise ja otsuse tegemise oskusi hübriidõppe tingimustes.
Sihtrühm:
Peab töötama põhikoolis, gümnaasiumis või kutsekoolis õpetajana.
Kursuse õpiväljundid:
1. Omab ülevaadet õpilaste probleemi lahendamise ja otsuse tegemise oskusest hübriidõppe tingimustes. 2. Oskab hinnata pandeemia aegses õppimises tekkinud lünki õpilaste probleemi lahendamise, argumenteerimis- ja põhjendamisoskustes kasutades digiõppe võimalusi. 3. Oskab koostada ja kasutada probleemi lahendamisele ja otsuse tegemisele suunatud õppematerjale ja rakendada erinevaid probleemi lahendamise strateegiaid (ajurünnak, rollimäng). 4. Toetada õpetaja 7 ja vanemõpetaja 7 tasemel järgmiste kompetentside kujunemist: * õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine ning õpikeskkonna kujundamine; * õppimise ja õppija arengu toetamine; * arendus- ja loometegevus ning metoodika ja õpivara arendamine; * õpetajate eripedagoogilised pädevused kaasava hariduse rakendamiseks, * refleksioon ja professionaalne enesearendamine.
Õppejõud:
Miia Rannikmäe - Õppejõud omab pikaajalist teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses. Õppejõud omab koolis õpetajana töötamise kogemust.
Regina Soobard - Õppejõud omab pikaajalist teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses.
Helen Semilarski - Õppejõud omab teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses. Õppejõud omab koolis õpetajana töötamise kogemust.
Helin Semilarski - Õppejõud omab teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses. Õppejõud omab koolis õpetajana töötamise kogemust.
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Õpetaja pedagoogilised teadmised: probleemülesanne, selle tüübid ja nende käsitlemine erinevates loodusteaduste tundides (dilemma-, otsuse tegemise-, veaotsingu, disainiprobleemid jne) - läbivalt. 8
2. Õppimise ja õppija arengu toetamine: õpilaste probleemi lahendamise ja otsuse tegemisega seotud oskuste hierarhlisus ja nende omandamise taseme diagnoosimine õpiteede disainimiseks. 8
3. Õpetaja metoodilise baasi laiendamine: probleemi lahendamise ja otsuse tegemisega seotud oskuste kasutamise vormid ja strateegiad hübriidõppe tingimustes (ajurünnak, rollimängud, väitlus). Ideekaardi, SWOT analüüsi, kalaluu diagrammi jt probleemide lahendamisele kaasa aitavate metoodikate ja võtete tutvustamine. 8
4. Raamteemad 12
5. Õpetaja õpivara koostamise oskuse kujundamine: õpiraja disainimiseks õpilase arengu toetamiseks relevantsete probleemülesannete loov koostamine erinevates loodusainetes. Õpilaste motiveerimine kontekstipõhisuse kaudu, õpitava sidumine igapäeva eluga, interdistsiplinaarsuse rõhutamine. 8
6. Refleksioon kui õpetaja enesearendamise võimalus (läbiv teema). Tagasiside kogumine õpilastelt ja selle analüüs. Muutuste tegemine õpetamises ja õppija toetamises individuaalse õpiraja kaudu. 8

Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine õppetöös 75% ulatuses ja õpiväljundite saavutamine.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu linn
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub Tartus.
Hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta. Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli õpetaja.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Kujundav tagasiside tehtud kodutöödele, vastastikune hindamine seminaris, enesehindamine.
Hindamiskriteeriumid:
Aktiivne osalemine seminarides (vähemalt 75% ajast) ja õpiväljundite saavutamine, mida tõestavad: Õpiväljundite hindamiseks kasutatakse õpetajate enesehindamist etteantud kriteeriumite põhjal, õppetöö kestel annavad kaaslased üksteisele konstruktiivset tagasisidet, õppejõud annavad tagasisidet sooritatud kodutöödele.
Registreerumise tähtaeg:
16.01.2023
Täiendav info:
Helen Semilarski, helen.semilarski@ut.ee, +372 7376265
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 02.02.2023 - 18.05.2023 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 28.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.12.2022 - 29.12.2022 Maht: 1.25 EAP (32 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Vene

Toimumise aeg: 09.12.2022 - 09.12.2022 Maht: 0.25 EAP (8 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 03.02.2023 - 03.02.2023 Maht: 0.1 EAP (3 tundi) Õppevorm: veebiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022