Tõejärgse ajastu väljakutsed loodusteadusharidusele

-

Toimumise aeg
Maht
2 EAP (52 tundi)
Õppevorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Ana Valdmann
Hans Orru
Katrin Vaino
Birgit Viru
Anastasiya Astapova
Triin Rosin
Õppekava rühm
Kasvatusteadus
Õppekeel
Eesti
Programmi kood
LTOM.TK.031
Eesmärk:
Tõsta õpetajate valmisolekut toimetulekuks nn tõejärgse ajastu väljakutsetega
Sihtrühm:
Põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide loodusainete ja informaatikaõpetajad
Kursuse õpiväljundid:
Koolitusel osalenud loodusainete õpetaja oskab: -lõimida kursusel omandatud õppemeetodid ja -materjalid oma tundides õpetatava ainesisuga, et arendada õpilaste loodusteaduslikku, meedia, kodaniku ja digipädevust; -rakendada õpetamisel digitaalseid visualisatsioonitehnikaid (N: Infograafikute, eksperimendi/esitluse video loomine, visuaalne lihtsustamine jm) ning juhendada õpilasi nende kasutamisel; -rakendada koolitusel läbitöötatud õppematerjale ja -meetodeid (näit. "müüdimurdmist", väitlust, rollimängu, didaktilisi mänge jt oma igapäevatöös); - arendada õpilaste oskust teha igapäevaselt vastutustundlikke ja tõenduspõhiseid tervist, tervisekäitumist ning keskkonda puudutavaid otsuseid; - toetada eri võimete ja huvidega õpilaste arengut; - olla teadlik vandenõuteooriate ja teiste nn alternatiivsete teooriate üldistest tunnusjoontest ja psühholoogilistest toimemehhanismidest; - eristada teaduslikku ning tõenduspõhist infot pseudo ja/või mitteteaduslikust infost.
Õppejõud:
Ana Valdmann - Õppejõud omab pikaajalist teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses. Õppejõud omab koolis õpetajana töötamise kogemust.
Hans Orru - Õppejõud omab pikaajalist teadustöö kogemust.
Katrin Vaino - Õppejõud omab pikaajalist teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses. Õppejõud omab koolis õpetajana töötamise kogemust.
Birgit Viru - Õppejõud omab koolis õpetajana töötamise kogemust.
Anastasiya Astapova - Õppejõud omab pikaajalist teadustöö kogemust.
Triin Rosin - Õppejõud omab teadustöö kogemust loodusteaduslikus hariduses. Õppejõud omab koolis õpetajana töötamise kogemust.
Sisu:
Teema Maht Õppejõud
1. Info visualiseerimistehnikad (Infograafika, video tootmine, visuaalne lihtsustamine). 8
2. Kiirgused meie igapäevaelus. Kiirgustega seotud müüdid. 6
3. Kliimamuutused ning inimeste arusaamad kliimamuutustest. 3
4. Kanepi ja nn imeravimite (Näit: MMS) mõju ning nendega seotud müüdid. 6
5. Vandenõu- ja nn alternatiivsete teooriate tekke- ja toimemehhanismid. 6
6. Teaduse, mitteteaduse ja pseudoteaduse erinevustest ja sellega seotud probleemidest. 7
7. Müüdimurdmine kui õppemeetod. 4
8. Väitluse ja rollimängu tehnikad, nende kasutamise võimalusi loodusainete tundides. Õpimängud. 6
9. Õpilaste pädevuste hindamise võimalused tutvustatud moodulites. 6

Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine õppetöös 75% ulatuses ja õpiväljundite saavutamine.
Väljastatav dokument:
tunnistus
Toimumiskoha info:
Tartu linn
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Koolitus toimub Tartus
Hinnainfo:
Baaskoolitus õpetajatele. Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta. Eesti Hariduse Infosüsteemi EHIS kantud loodusainete õpetaja
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale:
Ei
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Kujundav tagasiside tehtud kodutöödele, vastastikune hindamine seminaris, enesehindamine.
Hindamiskriteeriumid:
Aktiivne osalemine seminarides (vähemalt 75% ajast) ja õpiväljundite saavutamine, mida tõestavad: -Vähemalt ühe digitaalse visualisatsioonimeetodi rakendamine koos õpilastega ning tagasiside sellele. -Vähemalt ühe koolitusel tutvustatud ja läbitehtud mooduli rakendamine koolis (Viirused, kiirgused, kliimamuutused, ravimid, jt. ) ning tagasiside sellele. Õpiväljundite hindamiseks kasutatakse õpetajate enesehindamist etteantud kriteeriumite põhjal, õppetöö kestel annavad kaaslased üksteisele konstruktiivset tagasisidet, õppejõud annavad tagasisidet sooritatud kodutöödele.
Registreerumise tähtaeg:
30.12.2022
Täiendav info:
Katrin Vaino, katrin.vaino@ut.ee, +372 +372 5347 5640
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 5804

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 01.03.2023 - 15.03.2023 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 03.03.2023 - 25.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 20.01.2023 - 27.05.2023 Maht: 2 EAP (52 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.02.2023 - 18.05.2023 Maht: 6.25 EAP (160 tundi) Õppevorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.01.2023 - 28.02.2023 Maht: 1.5 EAP (40 tundi) Õppevorm: lähiõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogrammi "Haldusõigus praktikutele" vastuvõtt avatakse augustis 2023.
01.11.2022
#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Lapse õigused ja heaolu" vastuvõtt avatakse 20. novembril.
01.11.2022
05.09.2022
05.09.2022