ENLIGHT

Enlight* on 2020. aastal loodud Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja avatust maailmale. Võrgustiku moodustavad kümme klassikalist teadusülikooli: Baskimaa Ülikool, Berni Ülikool (seotud partnerina), Bordeaux' ÜlikoolBratislava Comeniuse ÜlikoolGalway ÜlikoolGenti ÜlikoolGroningeni ÜlikoolGöttingeni Ülikool, Tartu Ülikool ja Uppsala Ülikool.

Võrgustikul on kaks käimasolevat projekti. Enlighti projekti rahastatakse Erasmus+ programmi Euroopa ülikoolide meetmest ja see keskendub eelkõige õppevaldkonna rahvusvahelistumisele. Enlight Rise'i projekti rahastatakse programmi „Horisont 2020“ Swafsi meetmest ning selle raames arendatakse teaduse tugiteenuseid ja toetatakse ühiste teadusprojektide loomist.

*European university Network to promote equitable quality of Life, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation

  Võrgustiku missioon on kõrghariduse teaduspõhine ümberkujundamine, et aidata võrgustiku üliõpilastel kasvada innovaatilisteks ja teadlikeks maailmakodanikeks.

  Projektis keskendutakse viiele põhivaldkonnale:

  1. tervishoid ja heaolu
  2. digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju
  3. kliimamuutus
  4. energia ja ringmajandus
  5. võrdsus

  Oma missiooni täitmiseks loob Enlight:

  • ühtlustatud õppe- ja teadustöö kvaliteedipõhimõtted;
  • mitmesugused lühiajalised õpivormid, kus rakendatakse probleemipõhist käsitlusviisi: eluslaborid, suvekoolid, intensiivkursused; 
  • õppekavadesse lõimitud üldoskuste, nt mitmekeelsuse ja juhtimisoskuste moodulid; 
  • tervikliku keskkonnateadliku õpirände süsteemi, mis hõlmab erinevaid õpirände vorme (füüsiline, virtuaalne ja põimeõpe); 
  • ühise digilahenduse õpirände toetamiseks; 
  • koostöövormid kohalike, Euroopa ja üleilmsete partneritega; 
  • projekti mõju-uuringute süsteemi. 

  Tartu Ülikooli vastutusalaks ja edukaks elluviimiseks on digikampus, mis lihtsustab üliõpilaste ligipääsu eri ülikoolide pakutavatele õppimisvõimalustele ja aitab kaasa ka õpingute automaatse tunnustamise süsteemi loomisele konsortsiumi ülikoolides.
  Digikampuse arendamise tööpaketi eestvedaja: Siim Pähn.

  Teisena ohjab Tartu Ülikool Enlighti pädevusraamistiku väljatöötamist. Selle käigus lepitakse kokku, millised pädevused peavad üliõpilased eri õppevormide läbimisel saavutama.
  Eestvedaja: Ülle Tensing.

  Kõikides partnerülikoolides luuakse piirkondlik akadeemia, mis ühendab üliõpilasi, teadlasi, kohalikku omavalitsust, ettevõtjaid ja MTÜ-sid. Piirkondliku akadeemia ülesanne on määratleda kohalikud probleemid, millele püütakse leida lahendusi iga-aastastes töögruppides. 

  Piirkondliku akadeemia liikmed kuuluvad ka projekti mõttekotta, kus tegevus toimub teemade kaupa. Mõttekojas tuvastatakse põhivaldkondade õpivõimalused ja teadusprojektid, samuti korraldab iga mõttekoda ühe suvekooli ning Euroopa tasandil arutelu või konverentsi konsortsiumiväliste ekspertidega.

  Projekt hõlmab veel tervet hulka eri valdkondade tegevusi, kuhu TÜ on kaasatud.

  • Erasmus Munduse ühisõppekavade loomine viies põhivaldkonnas;
  • 6 EAPga maailmakodaniku moodul, mis koosneb eri üikoolide õppeainetest ja tegevustest. Eesmärk on pakkuda üliõpilastele üldteadmised, et saada hakkama multikultuurilises ühiskonnas;
  • õppejõudude kollegiaalse tagasiside grupid;
  • Enlighti doktorantide võrgustik;
  • õpetajahariduse võrgustiku loomine ja õpetajahariduse konverents läbiviimine.

  Kaasatud partnerid

  Enlighti projekt hõlmab enam kui 5,5 miljonit elanikku ja 11 ametlikku keelt ning peegeldab suurt kultuurilist mitmekesisust.  Ülikoolide asukohtadest olenemata tuleb kõigis neis keskustes lahendada erinevaid ühiskondlikke probleeme. See nõuab sageli keerukaid kompromisse tehnoloogiliste, poliitiliste ja ühiskondlike huvide vahel. Kaasatud linnad ja piirkonnad on Enlighti võrgustikus olulised partnerid, kes aitavad õppe- ja teadustegevuse toetamise kaudu lahendada kohalikke elulisi probleeme.

   

  Enlight Rise’i projekti eesmärk on muutuda koos konkurentsivõimelisemaks ja innovaatilisemaks, võimendades seejuures oma tugevaid külgi ning kasutades ära innovatsioonipotentsiaali ja partnerlussuhteid, et siis ühiselt edendada rohelisemat, tervislikumat ja kestlikumat Euroopat.

  Enlight Rise'i projekti põhitegevusaldkonnad:

  • pakkuda teadlastele abi Enlighti võrgustikust teadusprojektide partnerite leidmisel: luua ühine teadus- ja innovatsioonitegevuse tugirühm ning projekti lõpuks digitaalse sobitamise tööriist;
  • rahastada idufirmasid Enlighti teadlaste partnerluse toetamiseks viies valdkonnas;
  • toetada suurte strateegiliste projektitaotluste ettevalmistust;
  • luua side asjakohaste digitaalsete teadustaristutega ja selgitada välja teabe jagamise viisid;
  • luua noorteadlaste võrgustik, et edendada koostööd ja teadlasrännet, sealhulgas võrgustikuüritusi;
  • toetada koostööed ettevõtetega;
  • toetada avalikku kaasamist ning avatud teaduse tavade rakendamist teadmiste jagamise ning Enlighti avatud juurdepääsu ja andmehaldusteadlastele mõeldud stardikomplekti arendamise kaudu.

  Enlight Rise'i projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 101035819 alusel.

  Enlightis pakutakse eriteemalisi kursusi kõigile õppeastmetele. Valikus on nii veebikursused kui ka Erasmus+ programmi põimõppega intensiivkursused, mille puhul saab kasutada Erasmus+ lühiajalise õpirände toetust. Kursuse läbinud üliõpilasel on võimalik saada kursuse kirjelduses esitatud tingimustel ainepunkte. Loe rohkem välismaal õppimise kohta

  Enlighti ülikoolide võrgustiku koostöös on valminud ka digitaalne kursuste kataloog, mis võimaldab üliõpilastel otsida Enlighti võrgustikku kuuluvate Euroopa ülikoolide kandideerimiseks avatud kursusi. 

  Kursustele kandideerimised on avatud kevadeti ja sügiseti. 

  Enlight pakub osalemisvõimalusi eriteemalistel konverentsidel. 

  Hetkel päevakohane

  Kandideeri õpetamise ja õppimise auhinnale

  Osale õpetamise ja õppimise konverentsil

  Kandideeri õpi- ja teadusrände auhinnale

  Enlighti pädevusraamistik nüüd kättesaadav

  Tulemas

  Ühisõppekursuste võrgustumisüritus

  Veebitöötuba „Akadeemiline karjäär: rõõm ja kohustused“

  Enlighti õpetamis- ja õppimiskonverents Bordeaux's

  Toimunud

  Euroopa Dialoog 2023

  Tartu Ülikooli uurimisrühm võitis mõjuauhinna

  Valminud on Enlighti võrgustiku kursuste kataloog

  2023/34. õppeaasta kursustele registreerimine

  Päevakajaline Enlight Rise'is

  Avatud teaduse auhinnatseremoonia

  Teadlaste koostöö abivahendite komplekt

  Teadlaste ja teadustöö hindamine

  Avatud teaduse Status Quo ja võimalused

  Digiuuringute infrastruktuurivahendite kaardistamine

  Teadusuuringute mõju

  Arhiiv

  Sündmused alates 2021. aastast

  #ettevõtlus #koostöö
  Virtuaalreaalsuse vaade Tallinna Harju tänavale 1939. aastast.

  Ülikooli hargettevõtte BlueRay uus ajarännak viib kunagisse Tallinnasse

  #koostöö #kultuur
  Loodusfestival toimub 7.–11. juunini.

  Aparaaditehases toimub seikluslik perepäev ööliblikate ja pärimusmuusika saatel

  #koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #teadus
  konverents

  Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil