ENLIGHT

Enlight* on 2020. aastal loodud Euroopa ülikoolide võrgustik, mis edendab kõrghariduse ümberkujundamise kaudu õiglast elukvaliteeti, kestlikkust ja avatust maailmale. Võrgustiku moodustavad kümme klassikalist teadusülikooli: Baskimaa Ülikool, Berni Ülikool (seotud partnerina), Bordeaux' ÜlikoolBratislava Comeniuse ÜlikoolGalway ÜlikoolGenti ÜlikoolGroningeni ÜlikoolGöttingeni Ülikool, Tartu Ülikool ja Uppsala Ülikool.

Võrgustikul on kaks käimasolevat projekti. Enlighti projekti rahastatakse Erasmus+ programmi Euroopa ülikoolide meetmest ja see keskendub eelkõige õppevaldkonna rahvusvahelistumisele. Enlight Rise'i projekti rahastatakse programmi „Horisont 2020“ Swafsi meetmest ning selle raames arendatakse teaduse tugiteenuseid ja toetatakse ühiste teadusprojektide loomist.

*European university Network to promote equitable quality of Life, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation

Võrgustiku missioon on kõrghariduse teaduspõhine ümberkujundamine, et aidata võrgustiku üliõpilastel kasvada innovaatilisteks ja teadlikeks maailmakodanikeks.

Projektis keskendutakse viiele põhivaldkonnale:

 1. tervishoid ja heaolu
 2. digitaalsed lahendused ja digiteerimise mõju
 3. kliimamuutus
 4. energia ja ringmajandus
 5. võrdsus

Oma missiooni täitmiseks loob Enlight:

 • ühtlustatud õppe- ja teadustöö kvaliteedipõhimõtted;
 • mitmesugused lühiajalised õpivormid, kus rakendatakse probleemipõhist käsitlusviisi: eluslaborid, suvekoolid, intensiivkursused; 
 • õppekavadesse lõimitud üldoskuste, nt mitmekeelsuse ja juhtimisoskuste moodulid; 
 • tervikliku keskkonnateadliku õpirände süsteemi, mis hõlmab erinevaid õpirände vorme (füüsiline, virtuaalne ja põimeõpe); 
 • ühise digilahenduse õpirände toetamiseks; 
 • koostöövormid kohalike, Euroopa ja üleilmsete partneritega; 
 • projekti mõju-uuringute süsteemi. 

Tartu Ülikooli vastutusalaks ja edukaks elluviimiseks on digikampus, mis lihtsustab üliõpilaste ligipääsu eri ülikoolide pakutavatele õppimisvõimalustele ja aitab kaasa ka õpingute automaatse tunnustamise süsteemi loomisele konsortsiumi ülikoolides.
Digikampuse arendamise tööpaketi eestvedaja: Siim Pähn.

Teisena ohjab Tartu Ülikool Enlighti pädevusraamistiku väljatöötamist. Selle käigus lepitakse kokku, millised pädevused peavad üliõpilased eri õppevormide läbimisel saavutama.
Eestvedaja: Ülle Tensing.

Kõikides partnerülikoolides luuakse piirkondlik akadeemia, mis ühendab üliõpilasi, teadlasi, kohalikku omavalitsust, ettevõtjaid ja MTÜ-sid. Piirkondliku akadeemia ülesanne on määratleda kohalikud probleemid, millele püütakse leida lahendusi iga-aastastes töögruppides. 

Piirkondliku akadeemia liikmed kuuluvad ka projekti mõttekotta, kus tegevus toimub teemade kaupa. Mõttekojas tuvastatakse põhivaldkondade õpivõimalused ja teadusprojektid, samuti korraldab iga mõttekoda ühe suvekooli ning Euroopa tasandil arutelu või konverentsi konsortsiumiväliste ekspertidega.

Projekt hõlmab veel tervet hulka eri valdkondade tegevusi, kuhu TÜ on kaasatud.

 • Erasmus Munduse ühisõppekavade loomine viies põhivaldkonnas;
 • 6 EAPga maailmakodaniku moodul, mis koosneb eri üikoolide õppeainetest ja tegevustest. Eesmärk on pakkuda üliõpilastele üldteadmised, et saada hakkama multikultuurilises ühiskonnas;
 • õppejõudude kollegiaalse tagasiside grupid;
 • Enlighti doktorantide võrgustik;
 • õpetajahariduse võrgustiku loomine ja õpetajahariduse konverents läbiviimine.

Kaasatud partnerid

Enlighti projekt hõlmab enam kui 5,5 miljonit elanikku ja 11 ametlikku keelt ning peegeldab suurt kultuurilist mitmekesisust.  Ülikoolide asukohtadest olenemata tuleb kõigis neis keskustes lahendada erinevaid ühiskondlikke probleeme. See nõuab sageli keerukaid kompromisse tehnoloogiliste, poliitiliste ja ühiskondlike huvide vahel. Kaasatud linnad ja piirkonnad on Enlighti võrgustikus olulised partnerid, kes aitavad õppe- ja teadustegevuse toetamise kaudu lahendada kohalikke elulisi probleeme.

 

Enlight Rise’i projekti eesmärk on muutuda koos konkurentsivõimelisemaks ja innovaatilisemaks, võimendades seejuures oma tugevaid külgi ning kasutades ära innovatsioonipotentsiaali ja partnerlussuhteid, et siis ühiselt edendada rohelisemat, tervislikumat ja kestlikumat Euroopat.

Enlight Rise'i projekti põhitegevusaldkonnad:

 • pakkuda teadlastele abi Enlighti võrgustikust teadusprojektide partnerite leidmisel: luua ühine teadus- ja innovatsioonitegevuse tugirühm ning projekti lõpuks digitaalse sobitamise tööriist;
 • rahastada idufirmasid Enlighti teadlaste partnerluse toetamiseks viies valdkonnas;
 • toetada suurte strateegiliste projektitaotluste ettevalmistust;
 • luua side asjakohaste digitaalsete teadustaristutega ja selgitada välja teabe jagamise viisid;
 • luua noorteadlaste võrgustik, et edendada koostööd ja teadlasrännet, sealhulgas võrgustikuüritusi;
 • toetada koostööed ettevõtetega;
 • toetada avalikku kaasamist ning avatud teaduse tavade rakendamist teadmiste jagamise ning Enlighti avatud juurdepääsu ja andmehaldusteadlastele mõeldud stardikomplekti arendamise kaudu.

Enlight Rise'i projekti rahastatakse Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 101035819 alusel.

Hetkel päevakohane

Enlighti veebiloeng tervisest ja digiteerimise mõjust

Registreeru Enlighti mõjuteemalisele konverentsile 2023

Enlight kutsub kandideerima avatud teaduse auhinnale

Enlighti ühiskondliku mõju auhinna konkurss

Tulemas

Mõjuteemaline konverents Bilbaos

Enlighti võrdsuse ja kestlikkuse suvekool 2023

Kestliku arengu piirkondlike innovatsioonisüsteemide kursus

Maailmakodaniku kursus

Toimunud

Valminud on Enlighti võrgustiku kursuste kataloog

2022. aasta õpetamis- ja õppimiskonverentsi tagasiside

2022/23. õppeaasta kursustele registreerimine

Veebikontsert „Neli aastaaega (kliima)muutuses“

Päevakajaline Enlight Rise'is

Teadlaste ja teadustöö hindamine

Avatud teaduse Status Quo ja võimalused

Digiuuringute infrastruktuurivahendite kaardistamine

Teadusuuringute mõju

Arhiiv

Sündmused alates 2021. aastast

#koostöö
Külastus

Ukraina kõrgharidusdelegatsioon külastas Tartu Ülikooli

#õppimine #rahvusvaheline
Medicine

Enlighti veebiloeng tervisest ja digiteerimise mõjust

#koostöö #kultuur
Taskuhäälingu salvestamine stuudios

Taskuhääling „Rukkirääk“ alustas teist hooaega