Euroopa Liidu rahastatav erialastipendium

Euroopa Liidu rahastatava erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades. Euroopa Liidu rahastatava erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

 

Stipendiumi taotlemise õigus

Erialastipendiumi saab taotleda üliõpilane, kes

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, tähtajalise elamisloa, alalise või tähtajalise elamisõiguse või viisa alusel või viisavabalt, juhul kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud. Taotleda saab ka üliõpilane, kes on esitanud taotluse elamisloa saamiseks, kuid ei ole seda veel kätte saanud,
 • on sisse astunud enne 2022/2023. õppeaastat ja õpib täiskoormusega,
 • ei ole akadeemilisel puhkusel,
 • ei ole ületanud õppekava nominaalkestust,
 • on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP-d semestris) või on esimese semestri üliõpilane,
 • õpib kõrghariduse teisel õppeastmel materjaliteaduse, arvutitehnika ja robootika, geenitehnoloogia, matemaatika, matemaatika ja statistika, informaatika, füüsika, biomeditsiini, tarkvaratehnika, matemaatilise statistika, materjaliteaduse ja tehnoloogia või molekulaarsete bioteaduste õppekava alusel.

 

Kuidas võetakse arvesse õppekava täitmist?

Täidetava õppekava mahtu loetakse õppekava kontekstis, st arvestades õppekavast valitud mooduleid ja aineid. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmist arvestatakse stipendiumi taotlemise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi võetakse arvesse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

 

Milliste õppekavade üliõpilased saavad stipendiumi taotleda?

Stipendiumi on võimalik taotleda järgmiste magistriõppekavade üliõpilastel:

 • materjaliteadus1
 • geenitehnoloogia2
 • füüsika2
 • biomeditsiin2
 • arvutitehnika ja robootika1
 • informaatika2
 • tarkvaratehnika2
 • matemaatika
 • matemaatika ja statistika
 • matemaatiline statistika
 • materjaliteaduse ja tehnoloogia1
 • molekulaarsed bioteadused2

Lisaks makstakse Euroopa Liidu rahastatavat erialastipendiumi enne 2021/2022. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad infotehnoloogiliste süsteemide arendamise rakenduskõrgharidusõppekava1 alusel või arvutitehnika, füüsika, keemia ja materjaliteaduse, geenitehnoloogia või informaatika bakalaureuseõppekava2 alusel.

Samuti saavad erialastipendiumi taotleda enne 2018/2019. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilased, kes õpivad matemaatika, matemaatilise statistika või geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekava või keemia magistriõppekava2 alusel, kuni õpingute nominaalaja lõpuni. 

1 A-grupi õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50%-le üliõpilastest. Rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ vahenditest.

2 B-grupi õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30%-le üliõpilastest. Rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ vahenditest.

 


Taotlemine

Stipendiumitaotlus tuleb esitada ÕIS-i kaudu iga semestri alguses:

 • sügissemestril 1.–30. septembrini,
 • kevadsemestril 1.–29. veebruarini.
  Tutvu stipendiumitaotluste esitamise juhendiga

 

 

Stipendiumi määramine

Stipendium määratakse paremusjärjestuse alusel kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni).

Stipendium makstakse iga kuu 10. päevaks eelneva õppekuu eest (v.a septembri stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. oktoobril, ja veebruari stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. märtsil). Kui stipendiumi otsustatakse mitte määrata, saadetakse sellekohane teade kevadsemestril 25. märtsil ja sügissemestril 25. oktoobril.

Kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse, siis erialastipendiumi maksmine lõpetatakse.


 

Paremusjärjestuse moodustumine

Pingerea koostamisel öähtutakse taotleja eelmise semestri kõigi eristava hindamise õpitulemuste kaalutud keskmisest hindest. Võrdse hinde korral eelistatakse taotlejat,

 • kellel on kogu õppeaja kõigi eristava hindamise õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne,
 • kes on kumulatiivselt täitnud õppekava suuremas mahus,
 • kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õpitulemusi ("F", "mittearvestatud"),
 • kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või olnud ühiskondlikult aktiivne. Komisjonil on õigus nõuda üliõpilaselt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad hinnata tema silmapaistvaid tulemusi õppevaldkonnas ning ühiskondlikku aktiivsust.

Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet.


 

Erialastipendium akadeemilise puhkuse ajal

Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele, siis erialastipendiumi maksmine lõpetatakse. Viimane stipendiumimakse tehakse akadeemilise puhkuse algusele eelnenud täismahus õppekuu eest. Stipendiumi on siiski õigus semestri lõpuni edasi saada akadeemilisele puhkusele läinud üliõpilasel, kes täidab õppekava ja on

 • keskmise, raske või sügava puudega,
 • alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja,
 • alla 16-aastase puudega lapse vanem või eeskostja või
 • akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.

Sellisel juhul makstakse stipendium akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest välja kuu aja jooksul pärast semestri lõppu. Akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest makstava stipendiumi suurus diferentseeritakse akadeemilise puhkuse semestril täidetud õppekava mahu järgi.


 

Samaaegsed stipendiumid

Üliõpilasele, kellele on määratud infotehnoloogia õppekavade sihttoetusest rahastatav erialastipendium, ei määrata lisaks Euroopa Liidu rahastatavat erialastipendiumi. Õppeprodekaanil on õigus jätta erialastipendium määramata üliõpilasele, kellele on samaks perioodiks määratud muu stipendium, mille eesmärk on erialastipendiumi eesmärgiga sarnane.


 

Lisainfo

Täpsemat infot erialastipendiumi taotlemise tingimuste ja pingeridade kohta saad oma valdkonna dekanaadist:
- humanitaarteaduste ja kunstide valdkond: hv.dekanaat@ut.ee
- sotsiaalteaduste valdkond: sotsiaalteadused@ut.ee 
- meditsiiniteaduste valdkond: med@ut.ee 
- loodus- ja täppisteaduste valdkond: ltt@ut.ee

 Erialastipendiumide info on Haridus- ja Noorteameti kodulehel.

  Erialastipendiumi maksmist ja määramist reguleerib riiklikul tasandil määrus „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“.

  Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord.

 

Image
EL regionaalaregu fondi logo

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

Mees mediteerib ilusate pilvede keskel

Teadveloleku praktika

prokrastineerimine

Viivlejate kahe teraga mõõk

Eerik Kergandbergi konverents

„(Kriminaal)menetlusest tähtedeni: professor Eerik Kergandbergi juubelikonverents“