Skip to main content

Euroopa Liidu rahastatav erialastipendium

Euroopa Liidu rahastatava erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades. Euroopa Liidu rahastatava erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.

 

Taotlemise tingimused

Erialastipendiumi saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane,

... kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa alusel või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks,
... kes õpib täiskoormusega,
... kes ei ole akadeemilisel puhkusel,
... kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust,
... kes on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP semestris) või on esimese semestri üliõpilane,
... kes õpib kõrghariduse teisel õppeastmel materjaliteaduse, arvutitehnika ja robootika, geenitehnoloogia, matemaatika, matemaatika ja statistika, informaatika, füüsika, biomeditsiini, tarkvaratehnika, matemaatilise statistika, materjaliteaduse ja tehnoloogia või molekulaarsete bioteaduste õppekaval.

 

Kuidas vaadatakse õppekava täitmist?

Õppekava täitmise mahtu loetakse õppekava kontekstis, st õppekavast valitud moodulite ja ainete suhtes. Õppekava kontekstis tähendab, et maht ei kujune õppetöö tulemuste lehel olevast mahust, vaid õppetöö tulemused õppekava kontekstis olevast mahust. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmise mahtu arvestatakse kandideerimise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi arvestatakse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

 

Millistel õppekavadel saab taotleda?

 • materjaliteaduse magistriõpe1
 • geenitehnoloogia magistriõpe2
 • füüsika magistriõpe2
 • biomeditsiini magistriõpe2
 • arvutitehnika ja robootika magistriõpe1
 • informaatika magistriõpe2
 • tarkvaratehnika magistriõpe2
 • matemaatika magistriõpe
 • matemaatika ja statistika magistriõpe
 • matemaatiline statistika magistriõpe
 • materjaliteaduse ja tehnoloogia magistriõpe1
 • molekulaarsed bioteadused magistriõpe2

Lisaks nimetatud õppekavadele makstakse Euroopa Liidu rahastatavaid erialastipendiume ka enne 2021/2022. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad infotehnoloogiliste süsteemide arendamise rakenduskõrgharidusõppekava alusel, mis kuulub A-gruppi1, või arvutitehnika, füüsika, keemia ja materjaliteaduse, geenitehnoloogia või informaatika bakalaureuseõppekava alusel, mis kuuluvad B-gruppi2.

Samuti saavad erialastipendiumi taotleda enne 2018/2019. õppeaastat matemaatika, matematilise statistika või geoloogia ja keskkonnatehnoloogia bakalaureuseõppekavale või keemia magistriõppekavale (B-grupi õppekavad) immatrikuleeritud üliõpilased kuni sellel õppekaval õpingute nominaalaja lõpuni. 

1 A-grupi õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile üliõpilastest. Rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ vahenditest.

2 B-grupi õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile üliõpilastest. Rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ vahenditest.

 


Taotlemine

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada ÕIS-i kaudu iga semestri alguses:

sügissemestril ajavahemikul 1. september kuni 30. september;
kevadsemestril ajavahemikul 1. veebruar kuni 29. veebruar.

  Juhend stipendiumide avalduste esitamiseks ja vaatamiseks õppeinfosüsteemis

 

 

Stipendiumi määramine

Erialastipendium määratakse paremusjärjestuse alusel kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar)  ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni).

Erialastipendium suurusega 160 eurot kuus makstakse igal õppekuul 10. kuupäevaks eelneva õppekuu eest (välja arvatud septembrikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. oktoobril ning veebruarikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. märtsil). Stipendiumi mitte määramise teavitus saadetakse taotlejatele kevadsemestril 25. märtsil ja sügissemestril 25. oktoobril.

Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse erialastipendiumi maksmine.


 

Kuidas moodustub paremusjärjestus?

Esimese semestri erialastipendium määratakse ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel, ka käesoleval aastal sisseastunud üliõpilastel tuleb esitleda taotlus. Esimese semestri üliõpilaste paremusjärjestuse koostamisel eelistatakse võrdsete konkursipunktide korral kõrgema matemaatika riigieksami või sisseastumiseksami tulemusega üliõpilast.

Teistel semestritel koostatakse pingerida lähtudes taotleja eelmise semestri kaalutud keskmisest hindest üle kõigi õpitulemuste. Võrdse kaalutud keskmise hinde korral eelistatakse

 • taotlejat, kellel on kogu õppeaja kõigi õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne,
 • taotlejat, kellel on kumulatiivselt õppekava täidetud suuremas mahus,
 • taotlejat, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õpitulemusi,
 • taotlejat, kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või on ühiskondlikult aktiivne. Komisjonil on õigus vajadusel nõuda üliõpilaselt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad hinnata üliõpilase silmapaistvaid tulemusi õppevaldkonnas ning ühiskondlikku aktiivsust.

Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet.


 

Erialastipendium akadeemilise puhkuse ajal

Akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilasele lõpetatakse erialastipendiumi maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast õppekuust alates. Stipendiumi on õigus semestri lõpuni edasi saada akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilasel, kui talle on tulemusstipendium määratud ning kui ta täidab õppekava ja on

 • keskmise, raske või sügava puudega,
 • alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja,
 • alla 16-aastase puudega lapse vanem või eeskostja või
 • viibib akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.

Sellistel juhtudel makstakse stipendium akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest välja kuu aja jooksul pärast semestri lõppu. Akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest makstava stipendiumi suurus diferentseeritakse akadeemilise puhkuse semestril täidetud õppekava mahu järgi.


 

Samaaegsed stipendiumid

Üliõpilasele, kellele on määratud  infotehnoloogia õppekavade sihttoetusest rahastatav erialastipendium, ei määrata lisaks Euroopa Liidu rahastatavat erialastipendiumi. Õppeprodekaanil on õigus jätta erialastipendium määramata üliõpilasele, kellele on samaks perioodiks määratud muu stipendium, mille eesmärk on sarnane erialastipendiumi eesmärgiga.


 

Lisainfo

Erialastipendiumi taotlemise tingimusete ja pingeridade kohta täpsemat infot saab oma valdkonna dekanaadist.

 Erialastipendiumite info SA Archimedese kodulehel

  Erialastipendiumi maksmist ja määramist reguleerib riiklikul tasandil määrus üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord.

  Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Image

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022