Skip to main content

Informaatikaõpetaja erialastipendium

Haridus- ja Noorteameti rahastatava erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima õppekavadel, kus saab omandada informaatikaõpetaja eriala.

Erialastipendiumi suurus on 300 eurot kuus, taotleda on võimalik järgmistel õppekavadel, kui õppekavast on valitud informaatikaõpetaja eriala:

 • matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõpe
 • põhikooli mitme aine õpetaja magistirõpe
 • õpetajahariduse magistriõpe

 

Taotlemise tingimused 

Erialastipendiumi saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane,

... kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa alusel või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks,
... kes õpib täiskoormusega ning ei ole ületanud õppekava nominaalkestvust,
... kes ei ole akadeemilisel puhkusel,
... kes on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP semestris) või on esimese semestri üliõpilane,
... kes õpib matemaatika- ja informaatikaõpetaja, põhikooli mitme aine õpetaja või õpetajahariduse magistriõppekaval ning kui ta on valinud õppekavast informaatikaõpetaja eriala ja alustanud selle õpinguid

 

Kuidas vaadatakse õppekava täitmist?

Õppekava täitmise mahtu loetakse õppekava kontekstis, st õppekavast valitud moodulite ja ainete suhtes. Õppekava kontekstis tähendab, et maht ei kujune õppetöö tulemuste lehel olevast mahust, vaid õppetöö tulemused õppekava kontekstis olevast mahust. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmise mahtu arvestatakse kandideerimise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi arvestatakse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

 

Taotlemine 

Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada ÕISi kaudu iga semestri alguses:

sügissemestril ajavahemikul 1. september kuni 30. september
kevadsemestril ajavahemikul 1. veebruar kuni 29. veebruar.

Juhend stipendiumide avalduste esitamiseks ja vaatamiseks õppeinfosüsteemis

 

Stipendiumi määramine

Erialastipendium määratakse kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar)  ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni). 

Erialastipendium suurusega 300 eurot kuus makstakse igal õppekuul 10. kuupäevaks eelneva õppekuu eest (välja arvatud septembrikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. oktoobril ning veebruarikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. märtsil). Stipendiumi mitte määramise teavitus saadetakse taotlejatele kevadsemestril 25. märtsil ja sügissemestril 25. oktoobril. 

Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse erialastipendiumi maksmine.

 

Kuidas moodustub paremusjärjestus?

Stipendiumi määrab loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaan, kes võib paremusjärjestuse koostamiseks moodustada stipendiumikomisjoni. Paremusjärjestus koostatakse ühiselt üle kõigi kolme õppekava. Stipendium määratakse Haridus- ja Noorteameti ning ülikooli vahel sõlmitud lepinguga eraldatud fondi mahus (kümnele üliõpilasele).

Esimese semestri erialastipendium määratakse ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel, käesoleval aastal sisseastunud üliõpilastel tuleb esitleda taotlus.

Teistel semestritel koostatakse pingerida lähtudes taotleja eelmise semestri kaalutud keskmisest hindest üle kõigi õpitulemuste. Võrdse kaalutud keskmise hinde korral eelistatakse:

 • taotlejat, kellel on kogu õppeaja kõigi õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne,
 • taotlejat, kellel on kumulatiivselt õppekava täidetud suuremas mahus,
 • taotlejat, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õpitulemusi,
 • taotlejat, kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või on ühiskondlikult aktiivne. Komisjonil on õigus vajadusel nõuda üliõpilaselt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad hinnata üliõpilase silmapaistvaid tulemusi õppevaldkonnas ning ühiskondlikku aktiivsust.

Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet.

 

Akadeemilise puhkuse ajal erialastipendiumi saamine 

Akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilasele lõpetatakse erialastipendiumi maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast õppekuust alates. Stipendiumi on õigus semestri lõpuni edasi saada akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilasel, kui talle on tulemusstipendium määratud ning kui ta täidab õppekava ja on:

 • keskmise, raske või sügava puudega,
 • alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja,
 • alla 16-aastase puudega lapse vanem või eeskostja või
 • viibib akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.

Sellistel juhtudel makstakse stipendium akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest välja kuu aja jooksul pärast semestri lõppu. Akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest makstava stipendiumi suurus diferentseeritakse akadeemilise puhkuse semestril täidetud õppekava mahu järgi.

Viimane erialastipendium makstakse akadeemilise puhkuse algusele eelnenud täismahus õppekuu eest.

 

Lisainfo

Erialastipendiumi taotlemise tingimusete ja pingeridade kohta täpsemat infot saab oma valdkonna dekanaadist.

Erialastipendiumi maksmist ja määramist reguleerib riiklikul tasandil määrus üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord. Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022
Jaga
17.01.2022