Informaatikaõpetaja erialastipendium

Informaatikaõpetaja erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi valima õppekava, kus saab omandada informaatikaõpetaja eriala. Stipendiumi rahastab Haridus- ja Noorteamet.

Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus ja seda võivad taotleda järgmiste magistriõppekavade üliõpilased, kes on valinud informaatikaõpetaja eriala:

 • matemaatika- ja informaatikaõpetaja,
 • põhikooli mitme aine õpetaja,
 • õpetajaharidus.

 

Stipendiumi taotlemise õigus 

Erialastipendiumi saab alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist taotleda üliõpilane, kes

 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa, tähtajalise elamisloa, alalise või tähtajalise elamisõiguse või viisa alusel või viisavabalt, juhul kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud. Taotleda saab ka üliõpilane, kes on esitanud taotluse elamisloa saamiseks, kuid ei ole seda veel kätte saanud,
 • õpib täiskoormusega ega ole ületanud õppekava nominaalkestust,
 • ei ole akadeemilisel puhkusel,
 • on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP-d semestris) või on esimese semestri üliõpilane.

 

Kuidas võetakse arvesse õppekava täitmist?

Täidetava õppekava mahtu loetakse õppekava kontekstis, st arvestades õppekavast valitud mooduleid ja aineid. Vabaaineid võetakse arvesse vabaainete mooduli mahu ulatuses. Õppekava täitmise mahtu arvestatakse stipendiumi taotlemise semestri algusele eelneva päeva seisuga. Arvesse läheb eksami või arvestuse toimumise kuupäev. VÕTA otsuse alusel arvestatud õpitulemusi võetakse arvesse VÕTA otsuse tegemise semestril ja õppeplaani alusel arvestatud õpitulemusi nende esitamise semestril.

 

Taotlemine 

Stipendiumitaotlus tuleb esitada ÕIS-i kaudu iga semestri alguses:

 • sügissemestril 1.–30. septembrini,
 • kevadsemestril 1.–29. veebruarini.

  Tutvu stipendiumitaotluste esitamise juhendiga

 

Stipendiumi määramine

Stipendium määratakse paremusjärjestuse alusel kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni). 

Stipendium makstakse iga kuu 10. päevaks eelneva õppekuu eest (v.a septembri stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. oktoobril, ja veebruari stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. märtsil). Kui stipendiumi otsustatakse mitte määrata, saadetakse sellekohane teade kevadsemestril 25. märtsil ja sügissemestril 25. oktoobril. 

Kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse, siis erialastipendiumi maksmine lõpetatakse. Kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega, makstakse erialastipendium välja ka eksmatrikuleerimise õppekuu eest. 

 

Paremusjärjestuse moodustumine

Stipendiumi määrab loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaan, kes võib paremusjärjestuse koostamiseks moodustada stipendiumikomisjoni. Kõigi kolme õppekava üliõpilastest koostatakse ühine paremusjärjestus. Stipendium määratakse Haridus- ja Noorteameti ning ülikooli vahelise lepingu alusel eraldatud fondi mahus (kümnele üliõpilasele).

Esimese semestri erialastipendium määratakse ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel. NB! Paremusjärjestusse ei lisata kedagi automaatselt, ka esimese semestri üliõpilasel tuleb esitada taotlus.

Teistel semestritel lähtutakse pingerea koostamisel taotleja eelmise semestri kõigi eristava hindamise õpitulemuste kaalutud keskmisest hindest. Võrdse hinde korral eelistatakse taotlejat,

 • kellel on kogu õppeaja kõigi eristava hindamise õpitulemuste arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne,
 • kes on kumulatiivselt täitnud õppekava suuremas mahus,
 • kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õpitulemusi ("F", "mittearvestatud"),
 • kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või olnud ühiskondlikult aktiivne. Komisjonil on õigus nõuda üliõpilaselt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad hinnata tema silmapaistvaid tulemusi õppevaldkonnas ning ühiskondlikku aktiivsust.

Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet.

 

Erialastipendium akadeemilise puhkuse ajal

Kui üliõpilane läheb akadeemilisele puhkusele, siis erialastipendiumi maksmine lõpetatakse. Viimane stipendiumimakse tehakse akadeemilise puhkuse algusele eelnenud täismahus õppekuu eest. Stipendiumi on siiski õigus semestri lõpuni edasi saada akadeemilisele puhkusele läinud üliõpilasel, kes täidab õppekava ja on

 • keskmise, raske või sügava puudega,
 • alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja,
 • alla 16-aastase puudega lapse vanem või eeskostja või
 • akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.

Sellisel juhul makstakse stipendium akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest välja kuu aja jooksul pärast semestri lõppu. Akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest makstava stipendiumi suurus diferentseeritakse akadeemilise puhkuse semestril täidetud õppekava mahu järgi.

 

Samaaegsed stipendiumid

Üliõpilasele, kellele on määratud informaatikaõpetaja erialastipendium, ei määrata lisaks õpetajakoolituse erialastipendiumi. Õppeprodekaanil on õigus jätta erialastipendium määramata üliõpilasele, kellele on samaks perioodiks määratud muu stipendium, mille eesmärk on erialastipendiumi eesmärgiga sarnane.

 

Lisainfo

Täpsemat infot erialastipendiumi taotlemise tingimuste ja pingeridade kohta saad oma valdkonna dekanaadist:
- sotsiaalteaduste valdkond: sotsiaalteadused@ut.ee 
- loodus- ja täppisteaduste valdkond: ltt@ut.ee

  Erialastipendiumi maksmist ja määramist reguleerib riiklikul tasandil määrus „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“.

  Tartu Ülikoolis reguleerib stipendiumide ja õppetoetuste maksmist ja määramist stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

 

Stipendiumide ja õppetoetuste pealehele

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium

Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendium
Karjääri alustava teadlase ülekantavad oskused

Doktorandi eneseanalüüs

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Seenenädal: seeneõhtu 6. septembril