Tartu Ülikooli nõukogu valis viisteist professorit ja ühe emeriitprofessori

TÜ emeriitprofessoriks valiti Raik-Hiio Mikelsaar, kes on alates 2005. aastast töötanud TÜ mikrobioloogia instituudi spetsialistina ning alates 2006. aastast ka TÜ Tehnoloogiainstituudi keskkonna biotehnoloogia projektijuhina. Ta on meditsiinikandidaat alates 1968. aastast (Tartu Ülikool) ja keemiadoktor alates 1989. aastast (Moskva Ülikool). Emeriitprofessori nimetus anti aktiivse osaluse eest ülikooli ühiskondliku elu edendamisel.

Histoloogia ja embrüoloogia professoriks valiti tagasi prof Andres Arend. Andres Arend töötanud anatoomia instituudi juhatajana 2003. aastast. TÜ histoloogia ja embrüoloogia professoriks valiti Arend esmakordselt 2004. aastal. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on kollakeha struktuur ja funktsioon, sidekoe reparatiivne regeneratsioon jt.

Meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professoriks valiti tagasi prof Irja Lutsar. Prof Lutsar on alates 2004. aastast töötanud Tartu Ülikoolis meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professori ning mikrobioloogia instituudi juhatajana. Tema teadustegevus on seotud eelkõige viiruste ning ravimiuuringutega.

Kardioloogia professoriks valiti tagasi prof Jaan Eha. Prof Eha on 2002. aastast töötanud SA TÜ Kliinikumi kardioloogia kliiniku juhatajana ning 2004. aastast TÜ kardioloogia kliiniku juhataja ning professorina. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on südame puudulikkuse ravi ning invasiivne kardioloogia.

Psühhiaatria professoriks valiti tagasi prof Veiko Vasar. Prof Vasar on 2004. aastast on psühhiaatria korraline professor ning ta töötab psühhiaatria kliiniku juhatajana nii TÜ arstiteaduskonnas kui ka SA TÜ Kliinikumis. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on meeleolu- ning ärevushäirete geneetilised ja neurobioloogilised tegurid.

Arheoloogia professoriks valiti tagasi prof Valter Lang. Prof Lang on olnud TÜ arheoloogia professor alates 1999. aastast. 2006. aastast kuni käesoleva kevadeni oli prof Lang ka TÜ filosoofiateaduskonna dekaan. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on pronksiaeg ja vanem rauaaeg Eestis.

Uusima aja professoriks valiti prof Eero Medijainen. Prof Medijainen töötab Tartu Ülikoolis 1991. aastast, kuni 2004. aastani dotsendi ja seejärel lähiajaloo professori ametikohal. Tema peamised uurimissuunad on diplomaatia ajalugu, rahvusvaheliste suhete ajalugu, Eesti ja naabermaade ajalugu ning Balti riikide koostööprobleemid.

Keskaja professoriks valiti dotsent Anti Selart. Anti Selart on Tartu Ülikoolis töötanud 1998. aastast, alguses teaduri, üldajaloo lektori ning 2003. aastast keskaja ajaloo dotsendina. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on Liivimaa ajalugu.

Etnoloogia professoriks valiti tagasi prof Art Leete. Prof Leete töötab Tartu Ülikoolis alates 2001. aastast, aastase pausiga (2002–2003) Georgetowni Ülikooli külalisteadurina. 2004. aastast on Art Leete TÜ etnoloogiaprofessor. Tema peamiste uurimisvaldkondade hulka kuulub näiteks Venemaa põhjarahvaste kohandumine moderniseerumisega.

Linna- ja rahvastikugeograafia professoriks valiti Tiit Tammaru. Tiit Tammaru on alates 2003. aastast töötanud TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi vanemteadurina. Tema uurimisteemad on seotud siserände ja linnastumise, eeslinnastumise ja elukohaerinevuste ning välisrände ja etniliste vähemuste probleemidega.

Elektronspektroskoopia professoriks valiti Ergo Nõmmiste. Ergo Nõmmiste on töötanud Füüsika Instituudis 1981. aastast, sh instituudi direktorina aastatel 2004 - 2009 ning erakorralise vanemteadurina käesolevast aastast. Tema peamiste uurimisvaldkondade hulka kuuluvad näiteks fragmentatsiooniprotsessid molekulides ultraviolett- ja ultrapehme röntgenkiirgusega kiiritamisel.

Kondensaine teooria professoriks valiti Teet Örd. Teet Örd on 1978. aastast töötanud TÜ Füüsika instituudis (algselt Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut). Alates 2008. aastast
töötab Teet Örd TÜ Füüsika Instituudis dotsendina. Tema teadustegevus on seotud ülijuhtivuse teooria, stohhastiliste protsesside ning struktuursete faasisiirete teooriaga.

Tahkisetehnoloogia teooria professoriks valiti Jaan Aarik. Jaan Aarik on töötanud TÜ Füüsika Instituudis 2002. aastast erakorralise teaduri, erakorralise vanemteaduri ning hetkel korralise vanemteadurina. Tema peamiste uurimisvaldkondade hulka kuuluvad näiteks aatomkihtsadestamise metoodika ja kaasaegsetes mälu- ning protsessorkiipides kasutatavad üliõhukesed metalloksiidkiled.

Krüptoloogia professoriks valiti tagasi prof Ahto Buldas. Ahto Buldas on 2001. aastast kuni tänaseni professor Tallinna Tehnikaülikoolis ning 2004. aastast krüptoloogia professor Tartu Ülikoolis. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on ajatempliskeemide tõestatav turvalisus.

Matemaatilise statistika professoriks valiti tagasi prof Tõnu Kollo. Prof Kollo on ülikooli lõpetamisest 1971. aastal kuni tänaseni töötanud Tartu Ülikoolis. Matemaatilise statistika professoriks valiti prof Kollo esmakordselt 1999. aastal. Tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on mitmemõõtmelise statistika hindamismeetodid.

Arengupsühholoogia professoriks valiti tagasi prof Tiia Tulviste. Prof Tulviste valiti esmakordselt arengupsühholoogia professoriks 2004. aastal. Tema peamiste uurimisvaldkondade hulka kuuluvad näiteks reflektiivse mõtlemise arengu sõltuvus kultuurist ning lapse kõne ja mõtlemise areng.

Lisainfo: Ivar-Igor Saarniit, TÜ akadeemiline sekretär, 737 5605, ivar.saarniit@ut.ee


Karin Volmer
Tartu Ülikool
pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 5202807
e-post: avalik@ut.ee
/yldinfo/press