Skip to main content

Välismaale õppima, praktikale või suvekooli?

Igal aastal kasutab suur hulk Tartu Ülikooli tudengeid võimalust õppida välismaal. Välismaale saad minna nii omal käel kui ka TÜ poolt pakutavaid võimalusi kasutades. Vahetusüliõpilasena jääd TÜ üliõpilaseks, sinu välismaal sooritatud õppetööd arvestatakse siinsete õpingute osana ning ülikooli lõpetades on ka lõpudokumentidel õpirände info kirjas. Välisülikoolis saad korraga õppida ühe semestri või õppeaasta, aga eduka planeerimise korral võid seda ka mitu korda teha.

Vahetusüliõpilasena on sulle tagatud tasuta õpe väliskõrgkoolis, paljudel juhtudel lisandub ka stipendium või muud soodustused.

Selleks, et vahetusüliõpilaseks kandideerimine ja hiljem ka välisõpingud sujuksid võimalikult hästi ja sinu teele ei tekiks ületamatuid takistusi, tasub juba kandideerimine hoolega läbi mõelda ja planeerida.

 

Õppima

 • Mõtle läbi eesmärk – kas soovid välismaale õppima minna või tahad hoopis omandada kogemust läbi praktika?
 • Arvesta, et ettevalmistused välismaale minekuks võivad võtta aega aasta või poolteist.
 • Arvesta, et üliõpilasvahetus on sinu siinsete õpingute, st õppekava täitmise osa.
 • Enim TÜ üliõpilasi kasutab väliskõrgkoolis õppimiseks Euroopa Liidu programmi Erasmus+, mille raames toimub erialapõhise koostöö alusel üliõpilasvahetus enam kui 500 väliskõrgkooliga Euroopas. Uue võimalusena on avatud Erasmus+ üleilmne õpiränne programmiväliste riikide kõrgkoolidega. Erasmus+ programmis osalemine tagab lisaks tasuta õppele ka stipendiumi.
 • Oluline osa üliõpilasvahetusest toimub ka Tartu Ülikooli partnerülikoolidega Ameerika Ühendriikides, Aasias, Austraalias, Venemaal, Gruusias ja Kanadas. Stipendiumivõimalused on ülikooliti erinevad.
 • Lisaks on TÜ  ISEP programmi liige, mille raames saab õppida nii Ameerikas kui ka mujal maailmas (üle 300 ülikooli 50 riigis). Osalejatele on tagatud tasuta majutus ja toitlustus.
 • Utrechti koostöövõrgustiku liikmena on TÜ-l võimalik saata üliõpilasi ka AEN, MAUI ja Reari-RJ  ülikoolidesse. AEN-i liikmeteks on 6 Austraalia ülikooli, MAUI-sse kuulub 18 ülikooli USA-st. ning Reari-RJ võrgustikku kuulub 14 ülikooli Rio de Janeiro osariigist Brasiilias.Tagatud on tasuta õpe, kulutused majutusele, toidule, reisile, viisale ning õppematerjalidele tuleb üliõpilasel endal kanda.
 • Magistrantidel ja doktorantidel on võimalik kuni aastapikkustele välisõpingutele toetust taotleda SA Archimedes poolt vahendatavast programmist Kristjan Jaak. Üliõpilastele on tagatud ühekordne sõidutoetus ning igakuine elamistoetus. Toetusele kandideerimiseks peab üliõpilasel olema välisülikooli nõusolek vahetusüliõpilasena vastuvõtmise kohta - nõusoleku saamiseks tuleb ise huvipakkuva ülikooliga ühendust võtta.
 • Välisülikoolidesse on vahetusüliõpilasena võimalik õppima minna ka SA Archimedes poolt vahendatavate erinevate välisriikide stipendiumide toel. Tingimused on riigiti erinevad, kuid kandideerimine käib üldjuhul läbi SA Archimedese.
 • Küsimuste tekkimisel pöördu programmi koordinaatori poole TÜ rahvusvahelise õpirände keskuses või vastavas organisatsioonis (kui konkurss ei toimu TÜ-s);
 • Pea aru juhendaja, õppekava programmijuhi või praktikaõppeaine juhendajaga – kas nad toetavad sinu plaani, milline semester/õppeaasta oleks parim aeg selle realiseerimiseks jne.
 • Tee endale selgeks välismaal õppimisega seonduv õppekorraldus, vajadusel pöördu õppeosakonna õppekorraldusnõustaja või oma eriala õppekorraldusspetsialisti poole.
 • Jälgi aktiivseid pakkumisi konkursikalendri lehelt, iganädalasest üliõpilaste infokirjast ja Facebook’ist.
 • Vii ennast läbi huvipakkuva väliskõrgkooli veebilehe vahetusüliõpilastele mõeldud rubriigi kurssi, mida, millisel õppeastmel ja mis keeles õpetatakse, milline on akadeemiline kalender, majutusvõimalused jmt. Vajadusel võid väliskõrgkooliga ühendust võtta.
 • Mõtle läbi välismaal elamisega seotud kulud ja tulud, kas tuled nendega toime. Iga programmi/väliskõrgkooli infos või konkursikuulutuses on öeldud, kas välismaal õppimisega kaasnevad lisaks tasuta õppele ka stipendium, tasuta majutus või muud hüved.
 • Praktikakohta otsides tee selgeks, kas praktikabaasi poolt makstakse tasu. Tutvu lisaks TÜ Sihtasutuse poolt pakutavate stipendiumivõimalustega.
 • Vaata konkursikuulutusest, millised on kandideerimistingimused, millised dokumendid, mis viisil, kellele ja mis tähtajaks tuleb esitada.
 • Järgi üldisi kandideerimisdokumentidega seotud soovitusi;
 • Planeeri keeleoskuse tõendamine – kas sul on sobilik keeletõend või tuleks registreeruda testile. Konkursikuulutuses on öeldud, millised tõendid sobivad (rahvusvaheline test, TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledži test, keelekursuse läbimist kinnitav tõend, õppejõu hinnang);
 • Paljudel konkurssidel tuleb esitada erialaõppejõu soovituskiri. Mõtle varakult läbi, kelle poole selle palvega pöördud, anna õppejõule piisavalt infot ja aega.
 • Esita dokumendid õigele inimesele, tähtaegselt ja viisil, nagu konkursikuulutuses on öeldud. Üldjuhul peavad kõik dokumendid olema originaalid või kinnitatud koopiad, ka soovitus- ja motivatsioonikiri tuleb autori poolt allkirjastada;
 • Arvesta, et TÜ valikust teavitatakse 2-3 nädala jooksul, aga lõpliku otsuse teeb väliskõrgkool ning sellega võib tulenevalt ülikooli tähtajast aega minna mitu kuud;
 • Pea meeles, et väliskõrgkooli nõuete täitmine peale TÜ-s väljavalituks osutumist eeldab tihtilugu väga kiiret ja operatiivset tegutsemist.

Praktikale

Tööle asumiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine kõrgkooli õpingute ajal on väärtuslik kogemus. Kõige parem  võimalus selleks on hästi planeeritud ja läbiviidud praktika, mida on võimalik sooritada ka välismaal.

Välispraktikaks ettevalmistamisel on oluline teada, millised dokumendid tuleb vormistada enne ja pärast praktikat.

Soovitame esmalt uurida oma akadeemilisest üksusest, programmijuhi või  oma õppekavajärgse praktika juhendaja käest, milliseid kontakte on akadeemilisel üksusel välisriikide ettevõtete ja  partnerkõrgkoolidega või kus on sama valdkonna üliõpilased varem praktikat sooritanud.
Kui varasemaid kontakte ei ole, siis soovitame pöörduda organisatsioonide poole, kes muuhulgas vahendavad informatsiooni praktikavõimaluste kohta, näiteks AIESEC. Lisaks vahendab praktikapakkumisi terves maailmas ERASMUSINTERN portaal. Soovitame vaadata ka meie praktikablogi, kus kogemusi jagavad meie enda praktial käinud tudengid. 
Tartu Ülikool edastab välispraktika pakkumisi TÜ tudengiinfokirjas.

Kui soovite praktikat sooritada Euroopa Liidus või programmiga liitunud riikides, siis on hea võimalus taotleda Erasmuse+ programmi välispraktika stipendiumit. Praktikatoetust saavad taotleda kõikide õppeastemete üliõpilased. Oluline on meeles pidada, et praktikat peab sooritama kindlasti mõne praktikaaine raames (va doktorandid).

Väljaspool EL võib uurida magistri- ja doktoriastmes finantseerimist läbi Dora programmi. Ameerika Ühendriikidesse vahendab välispraktika stipendiume Baltic-American Freedom Foundation (BAFF). Erinevate  programmide finantstoetust taotledes on oluline meeles pidada, et  reeglina  saab  toetust  oma õppekavajärgse praktika  välismaal sooritamiseks.

Juhul, kui praktikaks on võimalik taotleda Eramsuse stipendiumit, tuleb lisaks õppe- ja praktikaplaanile täita Erasmus+ nõuetele vastav kolmepoolne õppeleping praktikaks Erasmus+ Online Learning Agreement (OLA) for trainees ning stipendiumi taotlemise avaldus. Mõlemad vormid leiab lehelt: ut.ee/erasmusepraktika 

Juhul, kui praktikale minek toimub mõne teise programmi alusel, tuleb see siiski TÜ-s ametlikult vormistada. Selleks on vajalik esitada oma üksuse õppekorraldusseptsialistile järgmised dokumendid.

õppeplaan koos
praktikaplaaniga, kus on kirjeldatud praktika sisu ja tegevused;
kolmepoolne praktikaleping

Välispraktika arvestamiseks on enne välismaale praktikale minekut vajalik lasta hinnata selle sobivust TÜ õppekavaga. Vajalikud on järgmised tegevussammud:

 • üliõpilane lepib kokku koos TÜ praktikajuhendaja ja praktikabaasiga välispraktika sisu;
 • üliõpilane lisab kokkulepitud tegevused praktikaplaani ja kolmepoolsesse praktikalepingusse ja võtab dokumentidele TÜ juhendaja allkirja;
 • üliõpilane saadab kolmepoolse praktikalepingu välisorganistasiooni allkirjastamiseks;
 • üliõpilane vormistab õppeplaani, millele lisab praktikaplaani ja kolmepoolse praktikalepingu ning esitab need instituuti/kolledžisse. Kolmepoolse praktikalepingu allkirjastab ka instituudi juhataja ning selle põhjal arvatakse üliõpilane välismaal praktika sooritajaks;
   

Sõlmitav kolmepoolne praktikaleping ei pea olema paberkandjal originaalallkirjadega dokument, sobib ka väljatrükk e-posti teel skaneeritud kujul saadud allkirjastatud lepingust ehk koopia.

Soovitame välismaale praktikale minejal mõelda õnnetusjuhtumi- ja kahjukindlustuse sõlmimise peale. Mitmed organisatsioonid tagavad vastava kindlustuse ka oma praktikantidele, kuid enamus asutusi praktikante ei kindlusta. Üliõpilastel, kellel kokkupuude kalli tehnikaga, võimalus oma tööga inimesi mingil viisil kahjustada (näiteks arstid, füsioterapeudid jne) või ise kuidagi kahjustada saada, soovitame kindlasti kontrollida oma kindlustatust vastuvõtva asutuse poolt ning vastavalt sellele vajadusel sõlmida ise kindlustuslepped.
Abiks kindlustuse sõlmimisel on näiteks kindlustusfirmasid koondav veebileht https://www.kindlustusest.ee/valismaal-oppijale, kes on teinud kokkuvõtte kolmest parimast kindlustuspaketist sellistelt firmadelt nagu Educare WorldCrystal Studies ja Educare 24.

Välispraktika lõppedes:

 • üliõpilane esitab tõendi (Transcript of RecordsTraineeship Cerificate või juhendaja hinnang) või aruande (praktikapäevik jne) välismaal sooritatud praktika kohta oma instituudi/kolledži (arstiteaduskonna puhul dekanaat) õppekorraldusspetsialistile;
 • juhendaja märgib üliõpilase praktikaplaanile praktika tulemuse ja kinnitab selle allkirjaga;
 • üliõpilane näitab õppeplaanil ära ainepunktid, mida ta soovib lasta kanda ÕIS-i;
 • teaduskond/kolledž kannab praktikapunktid ÕIS-i.
 • Erasmuse programmi välispraktikandid peavad esitama praktikatulemuste tõendi koopia (Traineeship Certificate) ka välisüliõpilastalitusse välispraktika koordinaatorile. Täpsem info Erasmuse+ programmi välispraktika lehel.

Suvekooli

Suveülikoolide puhul on üsna tavaline, et küsitakse osalustasu. Kogu täpsema info osalustasude, tähtaegade ja kandideerimistingimuste kohta leiate otse korraldava kõrgkooli kodulehelt. Erinevate rahvusvaheliste suvekoolide pakkumised oleme koondanud kokku suvekoolide ingliskeelsele lehele, mille info on meieni jõudnud läbi parterülikoolide. Suvekoolide pakkumisi näeb meie suvekoolide ingliskeelselt veebilehelt siit

 

Jaga
17.01.2022
#õppimine

Utrechti võrgustiku uurimisstipendium magistrantidele ja doktorantidele

Utrechti võrgustik (Utrecht Network) on 30 Euroopa Ülikoolist koosnev võrgustik. Eestist kuulub sellesse Tartu Ülikool.

Jaga
05.01.2022
#ettevõtlus #koostöö #õppimine

Praktikamess „Tõmbejõud“

16. veebruaril toimub Pärnu kolledžis praktikamess „Tõmbejõud“, mis viib kokku praktikakoha ja Pärnu kolledži praktikandi ning tulevase töötaja ja tööandja. 

Jaga
05.01.2022