3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid : 51 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 39
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 197 349 918 297 10 359 928 656 928 656 100,0 1 126 005 996 578 88,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 29 462 100,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 22 000 0 22 000 33 217 151,0 33 217 5 764 17,4
1.3. Täiendusõpe 4 247 2 500 0 2 500 3 685 147,4 7 932 4 003 50,5
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 83 960 0 0 0 1 000 *** 84 960 8 800 10,4
1.5.2. Välistoetused 4 390 0 0 0 6 942 *** 11 332 5 790 51,1
1.5.3. Tõukefondid -11 517 40 585 0 40 585 38 097 93,9 26 580 40 055 150,7
Kokku tulud õppetegevusest 278 429 1 012 844 10 359 1 023 203 1 041 060 101,7 1 319 489 1 090 452 82,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 979 108 579 0 108 579 108 579 100,0 109 558 109 558 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 94 792 199 717 201 490 401 207 401 207 100,0 495 999 308 766 62,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 14 486 209 250 0 209 250 224 354 107,2 238 840 203 744 85,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 12 663 20 000 0 20 000 188 004 940,0 200 667 68 361 34,1
2.4.2. Välistoetused 1 619 14 102 0 14 102 80 948 574,0 82 567 21 946 26,6
2.4.3. Tõukefondid 4 731 74 603 0 74 603 22 791 30,5 27 522 81 263 295,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 78 626 43 000 0 43 000 52 990 123,2 131 616 127 404 96,8
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 207 896 669 251 201 490 870 741 1 078 872 123,9 1 286 768 921 041 71,6
3.   Muud tulud 22 633 5 000 0 5 000 19 624 392,5 42 257 8 864 21,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -2 357 0 -2 357 20 000 -848,6 20 000 20 000 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 -20 705 0 -20 705 -59 247 286,1 -59 247 -59 247 100,0
      Instituudi arengufondid 11 306 20 705 0 20 705 59 247 286,1 70 553 26 185 37,1
Tegevustulud kokku 520 264 1 684 738 211 849 1 896 587 2 159 556 113,9 2 679 820 2 007 295 74,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 3 000 1 340 686 208 849 1 552 535 1 721 461 1 509 568 87,7 211 893  
   1.1. Palgakulud 0 861 619 124 512 986 131 1 093 428 938 810 85,9 154 618  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 284 334 41 089 325 423 360 831 299 620 83,0 61 211  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 893 996 7 889 8 747 7 239 82,8 1 509  
   1.4. Sihtstipendiumid 3 000 73 000 42 252 118 252 131 119 143 119 109,2 -12 000  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 114 840 0 114 840 127 335 120 780 94,9 6 555  
2. Koolitus ja lähetused 0 42 000 0 42 000 46 570 69 255 148,7 -22 685  
3. Kantselei- ja majanduskulud 513 264 65 000 3 000 581 264 644 509 178 294 27,7 466 216  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 2 000 15 000 0 17 000 18 850 7 556 40,1 11 294  
5. IT kulud 0 24 000 0 24 000 26 611 25 459 95,7 1 153  
5.1. IT kulud 0 12 000 0 12 000 13 306 13 432 100,9 -126  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 12 000 0 12 000 13 306 12 027 90,4 1 279  
6. Transpordikulud 0 5 000 0 5 000 5 544 4 688 84,6 856  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 7 000 0 8 000 8 870 8 739 98,5 132  
8. Investeeringud põhivarasse 0 20 000 0 20 000 22 176 23 990 108,2 -1 814  
9. Muud tegevuskulud 1 000 1 000 0 2 000 2 218 3 367 151,8 -1 149  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 2 647 0,0 -2 647  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 1 000 0 2 000 2 218 720 32,5 1 498  
10. Ruumide kulud 0 121 000 0 121 000 134 166 117 341 87,5 16 825  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 109 85 7,7 1 023  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 120 000 0 120 000 133 057 117 256 88,1 15 801  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 44 052 0 44 052 48 845 59 039 120,9 -10 195  
Tegevuskulud kokku 520 264 1 684 738 211 849 2 416 851 2 679 820 2 007 295 74,9 672 525