4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid : 361 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 289,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 18 053 0 28 000 28 000 28 000 100,0 46 053 15 863 34,4
1.3. Täiendusõpe 59 690 84 000 0 84 000 86 616 103,1 146 306 77 873 53,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 56 608 682 0 608 682 813 883 133,7 813 938 810 643 99,6
1.5.2. Välistoetused -20 434 0 0 0 22 187 *** 1 753 1 753 100,0
1.5.3. Tõukefondid 2 807 0 0 0 45 700 *** 48 507 48 105 99,2
Kokku tulud õppetegevusest 60 172 692 682 28 000 720 682 996 385 138,3 1 056 557 954 236 90,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 64 216 674 282 0 674 282 673 987 100,0 738 203 645 953 87,5
2.2. Baasfinantseerimine 82 324 890 891 -38 095 852 796 852 796 100,0 935 120 506 746 54,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 102 769 1 030 362 0 1 030 362 882 662 85,7 985 431 818 741 83,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 119 989 3 942 038 0 3 942 038 5 619 434 142,6 5 739 423 5 703 760 99,4
2.4.2. Välistoetused 815 818 1 083 645 0 1 083 645 2 169 925 200,2 2 985 742 716 703 24,0
2.4.3. Tõukefondid -343 416 1 871 203 0 1 871 203 1 232 073 65,8 888 657 1 403 613 157,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 88 338 390 000 0 390 000 527 637 135,3 615 975 514 358 83,5
2.5.2. Välislepingud -45 630 160 000 0 160 000 328 383 205,2 282 753 257 321 91,0
Kokku tulud teadustegevusest 884 406 10 042 421 -38 095 10 004 326 12 286 897 122,8 13 171 304 10 567 195 80,2
3.    Muud tulud 207 309 590 000 0 590 000 733 180 124,3 940 489 643 856 68,5
4.    Tulud üldfondist 118 664 4 514 800 24 500 4 539 300 4 539 300 100,0 4 657 964 4 680 152 100,5
        Asutuse arengufond 333 115 0 0 0 664 656 *** 997 771 801 842 80,4
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -664 656 *** -664 656 -664 656 100,0
Tegevustulud kokku 1 603 666 15 839 903 14 405 15 854 308 18 555 763 117,0 20 159 429 16 982 626 84,2
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 800 7 500 422 31 905 7 666 127 8 799 271 7 745 347 88,0 1 053 924  
   1.1. Palgakulud 100 000 5 534 695 23 845 5 658 541 6 490 368 5 681 727 87,5 808 641  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 1 826 449 7 869 1 867 318 2 141 822 1 861 211 86,9 280 611  
   1.3. Töötuskindlustus 800 44 278 191 45 268 51 923 44 852 86,4 7 071  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 95 000 0 95 000 115 158 157 558 136,8 -42 400  
2. Koolitus ja lähetused 0 327 700 0 327 700 382 496 378 720 99,0 3 776  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 392 541 2 996 454 -27 500 4 361 495 5 217 034 1 587 200 30,4 3 629 834  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 129 000 10 000 139 000 170 736 240 860 141,1 -70 124  
5. IT kulud 7 000 345 889 0 352 889 411 637 383 405 93,1 28 232  
5.1. IT kulud 7 000 279 001 0 286 001 335 883 291 878 86,9 44 005  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 66 888 0 66 888 75 754 91 527 120,8 -15 773  
6. Transpordikulud 0 106 000 0 106 000 127 086 49 547 39,0 77 539  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 101 300 0 106 300 125 815 151 323 120,3 -25 507  
8. Investeeringud põhivarasse 0 503 000 0 503 000 603 453 2 526 583 418,7 -1 923 130  
9. Muud tegevuskulud 0 225 562 0 225 562 262 749 71 319 27,1 191 430  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 97 062 0 97 062 116 928 -1 916 -1,6 118 844  
9.2. Muud tegevuskulud 0 128 500 0 128 500 145 820 73 235 50,2 72 586  
10. Ruumide kulud 15 000 1 833 229 0 1 848 229 2 050 096 1 902 091 92,8 148 005  
10.1. Ruumide kulud 15 000 50 500 0 65 500 73 372 105 332 143,6 -31 959  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 782 729 0 1 782 729 1 976 724 1 796 760 90,9 179 964  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 721 346 0 721 346 857 659 775 494 90,4 82 164  
Tegevuskulud kokku 1 553 341 14 789 903 14 405 16 357 649 19 008 032 15 811 889 83,2 3 196 143  
Üleülikoolilised tegevusprojektid                  
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 50 325 1 050 000 0 1 100 325 1 151 397 1 170 737 101,7 -19 339  
Tegevuskulud kokku 1 603 666 15 839 903 14 405 17 457 974 20 159 429 16 982 626 84,2 3 176 803