3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid : 207 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 172,50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -292 836 2 433 632 196 092 2 629 724 2 629 724 100,0 2 336 888 2 658 721 113,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 108 029 366,7 108 029 108 029 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 8 751 75 000 0 75 000 152 301 203,1 161 052 161 052 100,0
1.3. Täiendusõpe 2 814 20 000 0 20 000 32 957 164,8 35 771 29 818 83,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused -340 212 1 450 000 0 1 450 000 1 669 391 115,1 1 329 179 1 459 144 109,8
1.5.2. Välistoetused 1 340 39 000 0 39 000 36 567 93,8 37 907 52 484 138,5
1.5.3. Tõukefondid -2 965 35 000 0 35 000 54 003 154,3 51 038 73 561 144,1
Kokku tulud õppetegevusest -623 108 4 082 095 196 092 4 278 187 4 682 971 109,5 4 059 863 4 542 808 111,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 11 273 601 138 0 601 138 601 138 100,0 612 411 532 044 86,9
2.2. Baasfinantseerimine 126 491 531 988 206 713 738 701 738 701 100,0 865 191 341 803 39,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 74 953 489 295 0 489 295 489 295 100,0 564 248 471 905 83,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 158 989 1 100 000 0 1 100 000 1 182 764 107,5 1 341 754 1 256 412 93,6
2.4.2. Välistoetused 87 354 800 000 0 800 000 3 200 849 400,1 3 288 204 1 543 495 46,9
2.4.3. Tõukefondid -212 546 880 000 0 880 000 923 545 104,9 710 999 1 205 129 169,5
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 12 465 400 000 0 400 000 928 492 232,1 940 957 758 271 80,6
2.5.2. Välislepingud 10 045 80 000 0 80 000 192 819 241,0 202 863 144 869 71,4
Kokku tulud teadustegevusest 269 024 4 882 420 206 713 5 089 133 8 257 604 162,3 8 526 627 6 253 927 73,3
3.   Muud tulud 36 405 200 000 0 200 000 177 507 88,8 213 912 77 837 36,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -36 600 0 -36 600 -125 398 342,6 -125 398 -125 398 100,0
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -148 820 0 -148 820 -592 377 398,1 -592 377 -592 377 100,0
      Instituudi arengufond 550 580 148 820 0 148 820 592 377 398,1 1 142 957 80 357 7,0
Tegevustulud kokku 232 900 9 127 915 402 805 9 530 720 12 992 684 136,3 13 225 584 10 237 154 77,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 6 292 011 332 805 6 624 816 9 031 232 7 049 202 78,1 1 982 030  
   1.1. Palgakulud 0 3 894 947 170 472 4 065 420 5 542 153 4 362 321 78,7 1 179 832  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 1 285 333 56 256 1 341 588 1 828 911 1 428 941 78,1 399 969  
   1.3. Töötuskindlustus 0 31 160 1 364 32 523 44 337 34 618 78,1 9 720  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 680 000 104 713 784 713 1 069 754 847 122 79,2 222 632  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 400 572 0 400 572 546 077 376 200 68,9 169 877  
2. Koolitus ja lähetused 0 285 000 0 285 000 388 524 350 294 90,2 38 230  
3. Kantselei- ja majanduskulud 232 900 205 000 70 000 507 900 607 792 289 456 47,6 318 336  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 90 000 0 90 000 122 692 105 491 86,0 17 201  
5. IT kulud 0 511 000 0 511 000 696 617 494 582 71,0 202 035  
5.1. IT kulud 0 460 000 0 460 000 627 092 433 252 69,1 193 840  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 51 000 0 51 000 69 525 61 330 88,2 8 196  
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 20 449 20 909 102,3 -460  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 65 000 0 65 000 88 611 93 147 105,1 -4 536  
8. Investeeringud põhivarasse 0 800 000 0 800 000 1 090 594 463 081 42,5 627 513  
9. Muud tegevuskulud 0 30 000 0 30 000 40 897 58 183 142,3 -17 286  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 29 961 0,0 -29 961  
9.2. Muud tegevuskulud 0 30 000 0 30 000 40 897 28 222 69,0 12 675  
10. Ruumide kulud 0 474 657 0 474 657 647 072 491 005 75,9 156 067  
10.1. Ruumide kulud 0 7 000 0 7 000 9 543 29 005 303,9 -19 462  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 467 657 0 467 657 637 530 462 000 72,5 175 529  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 360 247 0 360 247 491 104 821 804 167,3 -330 700  
Tegevuskulud kokku 232 900 9 127 915 402 805 9 763 620 13 225 584 10 237 154 77,4 2 988 430