3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid : 221 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 174,45
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 350 998 2 403 271 152 786 2 556 057 2 556 057 100,0 2 907 056 2 228 115 76,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 117 850 0 117 850 88 387 75,0 88 387 88 387 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.4. Residentide koolitus 0 7 350 0 7 350 7 110 96,7 7 110 7 110 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 12 032 0 0 0 25 006 *** 37 038 3 913 10,6
1.5.2. Välistoetused 44 545 27 232 0 27 232 199 811 733,7 244 356 128 785 52,7
1.5.3. Tõukefondid -16 064 349 320 0 349 320 409 320 117,2 393 256 397 732 101,1
Kokku tulud õppetegevusest 391 511 2 905 023 152 786 3 057 809 3 285 692 107,5 3 677 203 2 854 042 77,6
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 76 038 1 130 993 0 1 130 993 1 130 993 100,0 1 207 031 1 137 202 94,2
2.2. Baasfinantseerimine 284 097 438 665 70 000 508 665 508 665 100,0 792 762 506 165 63,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 73 832 1 282 538 0 1 282 538 1 254 182 97,8 1 328 014 1 276 387 96,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -23 424 28 800 0 28 800 88 600 307,6 65 176 59 916 91,9
2.4.2. Välistoetused 366 460 1 232 477 0 1 232 477 716 899 58,2 1 083 359 912 390 84,2
2.4.3. Tõukefondid -44 705 1 267 381 0 1 267 381 1 158 715 91,4 1 114 009 1 196 473 107,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 46 151 293 644 0 293 644 327 052 111,4 373 203 316 544 84,8
2.5.2. Välislepingud 69 576 84 924 0 84 924 129 642 152,7 199 218 137 472 69,0
Kokku tulud teadustegevusest 848 024 5 759 422 70 000 5 829 422 5 314 748 91,2 6 162 772 5 542 548 89,9
3.   Muud tulud 1 205 044 239 500 0 239 500 564 811 235,8 1 769 855 567 446 32,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -218 610 0 -218 610 -160 802 73,6 -160 802 -160 802 100,0
6.   Instituudi arengufond 241 411 38 029 0 38 029 44 138 116,1 285 549 97 359 34,1
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -38 029 0 -38 029 -44 138 116,1 -44 138 -44 138 100,0
Tegevustulud kokku 2 685 990 8 685 335 222 786 8 908 122 9 004 450 101,1 11 690 440 8 856 455 75,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 1 204 200 3 041 245 220 286 4 465 732 4 501 000 5 494 869 122,1 -993 869  
   1.1. Palgakulud 900 000 2 174 817 164 639 3 239 456 3 264 753 3 979 389 121,9 -714 636  
   1.2. Sotsiaalmaksud 297 000 717 690 54 331 1 069 020 1 077 369 1 274 276 118,3 -196 907  
   1.3. Töötuskindlustus 7 200 17 399 1 317 25 916 26 118 30 869 118,2 -4 751  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 131 340 0 131 340 132 760 210 335 158,4 -77 575  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 25 000 175 605 0 200 605 202 503 241 179 119,1 -38 676  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 281 290 4 189 905 2 500 5 473 695 5 519 029 1 474 372 26,7 4 044 658  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 50 000 11 272 0 61 272 61 394 15 864 25,8 45 529  
5. IT kulud 32 000 34 000 0 66 000 66 368 104 685 157,7 -38 317  
5.1. IT kulud 0 0 0 0 0 58 235 *** -58 235  
5.2. IT kulud (sisekäive) 32 000 34 000 0 66 000 66 368 46 450 70,0 19 918  
6. Transpordikulud 50 500 3 674 0 54 174 54 214 35 093 64,7 19 121  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 18 000 3 000 0 21 000 21 032 31 704 150,7 -10 672  
8. Investeeringud põhivarasse 25 000 948 880 0 973 880 984 141 1 286 924 130,8 -302 783  
9. Muud tegevuskulud 0 4 100 0 4 100 4 144 -121 476 -2931,1 125 620  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -124 875 0,0 124 875  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 100 0 4 100 4 144 3 399 82,0 745  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 13 661 0,0 -13 661  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 8 661 0,0 -8 661  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 5 000 0,0 -5 000  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 273 655 0 273 655 276 614 279 580 101,1 -2 965  
Tegevuskulud kokku 2 685 990 8 685 336 222 786 11 594 113 11 690 440 8 856 455 75,8 2 833 985