3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid : 225 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 114,05
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 289 643 2 859 079 155 708 3 014 787 3 014 787 100,0 4 304 430 3 077 553 71,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 98 208 0 98 208 127 670 130,0 127 670 127 670 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 88 687 180 000 0 180 000 238 557 132,5 327 243 213 273 65,2
1.4. Residentide koolitus 0 203 500 0 203 500 223 830 110,0 223 830 223 830 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused   0              
1.5.1. Siseriiklikud toetused 5 763 0 0 0 59 095 *** 64 859 13 496 20,8
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 1 384 093 3 340 787 155 708 3 496 495 3 663 939 104,8 5 048 033 3 655 822 72,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -21 067 183 500 0 183 500 183 500 100,0 162 433 141 753 87,3
2.2. Baasfinantseerimine 156 325 405 050 -1 000 404 050 404 050 100,0 560 375 350 141 62,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 152 337 882 404 0 882 404 861 350 97,6 1 013 687 906 504 89,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 9 177 1 550 0 1 550 7 350 474,2 16 527 6 026 36,5
2.4.2. Välistoetused 223 359 399 311 0 399 311 3 339 642 836,4 3 563 002 203 317 5,7
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -28 066 69 622 0 69 622 47 205 67,8 19 139 62 068 324,3
2.5.2. Välislepingud -1 835 0 0 0 0 *** -1 835 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest 490 230 1 941 437 -1 000 1 940 437 4 843 098 249,6 5 333 327 1 669 809 31,3
3.   Muud tulud 198 072 50 000 0 50 000 54 494 109,0 252 566 91 393 36,2
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -101 370 0 -101 370 -99 290 97,9 -99 290 -99 290 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -24 971 0 -24 971 -64 679 259,0 -64 679 -64 679 100,0
      Instituudi arengufondid 43 872 24 971 0 24 971 64 679 259,0 108 551 10 327 9,5
Tegevustulud kokku 2 116 267 5 230 854 154 708 5 385 562 8 462 241 157,1 10 578 508 5 263 381 49,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 1 665 740 4 207 445 154 708 6 027 893 8 519 918 4 471 305 52,5 4 048 613  
   1.1. Palgakulud 1 230 000 3 110 646 115 626 4 456 273 6 299 388 3 303 474 52,4 2 995 914  
   1.2. Sotsiaalmaksud 405 900 1 026 513 38 157 1 470 570 2 078 798 1 088 488 52,4 990 310  
   1.3. Töötuskindlustus 9 840 24 885 925 35 650 50 395 26 342 52,3 24 053  
   1.4. Sihtstipendiumid 20 000 45 400 0 65 400 91 336 53 000 58,0 38 336  
2. Koolitus ja lähetused 100 000 106 938 0 206 938 268 030 96 937 36,2 171 093  
3. Kantselei- ja majanduskulud 160 527 418 086 0 578 613 817 459 313 480 38,3 503 979  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 80 000 124 344 0 204 344 275 380 103 359 37,5 172 021  
5. IT kulud 60 000 121 140 0 181 140 250 345 89 167 35,6 161 178  
5.1. IT kulud 60 000 95 500 0 155 500 210 057 62 215 29,6 147 842  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 25 640 0 25 640 40 288 26 952 66,9 13 336  
6. Transpordikulud 10 000 9 500 0 19 500 24 927 7 222 29,0 17 705  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 4 000 18 000 0 22 000 32 283 14 512 45,0 17 771  
8. Investeeringud põhivarasse 20 000 69 124 0 89 124 128 613 25 511 19,8 103 103  
9. Muud tegevuskulud 13 000 15 000 0 28 000 36 569 -16 202 -44,3 52 771  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 10 000 10 000 0 20 000 25 713 -20 532 -79,8 46 244  
9.2. Muud tegevuskulud 3 000 5 000 0 8 000 10 856 4 329 39,9 6 527  
10. Ruumide kulud 3 000 2 085 0 5 085 6 276 2 259 36,0 4 018  
10.1. Ruumide kulud 3 000 2 085 0 5 085 6 276 2 259 36,0 4 018  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 139 190 0 139 190 218 707 155 833 71,3 62 874  
Tegevuskulud kokku 2 116 267 5 230 852 154 708 7 501 827 10 578 508 5 263 381 49,8 5 315 126