3.1.3. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
EE - Eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Töötajaid : 73 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 51,25
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -42 570 920 422 12 235 932 657 932 657 100,0 890 087 852 686 95,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 58 925 0 58 925 98 208 166,7 98 208 98 208 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 15 000 0 15 000 15 356 102,4 15 356 15 356 100,0
1.3. Täiendusõpe 49 206 10 000 0 10 000 6 102 61,0 55 308 54 978 99,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 280 000 0 280 000 273 304 97,6 273 304 258 304 94,5
1.5.2. Välistoetused 3 661 5 000 0 5 000 5 853 117,1 9 514 9 216 96,9
1.5.3. Tõukefondid -53 720 164 126 0 164 126 130 304 79,4 76 584 144 468 188,6
Kokku tulud õppetegevusest -43 422 1 453 473 12 235 1 465 708 1 461 785 99,7 1 418 363 1 433 216 101,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 6 985 106 024 0 106 024 106 024 100,0 113 009 112 029 99,1
2.2. Baasfinantseerimine 1 906 156 499 266 467 422 966 422 966 100,0 424 872 379 284 89,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 131 250 0 131 250 131 250 100,0 131 250 126 868 96,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 51 930 220 000 0 220 000 272 397 123,8 324 327 146 972 45,3
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 2 880 *** 2 880 482 16,7
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 8 396 *** 8 396 16 045 191,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 22 061 55 000 0 55 000 7 268 13,2 29 329 71 564 244,0
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 82 882 668 773 266 467 935 240 951 181 101,7 1 034 063 853 244 82,5
3.   Muud tulud 697 4 000 0 4 000 1 513 37,8 2 210 2 131 96,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -4 714 0 -4 714 337 -7,1 337 337 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 -15 720 0 -15 720 -64 739 411,8 -64 739 -64 739 100,0
      Instituudi arengufondid 10 937 15 720 0 15 720 64 739 411,8 75 676 52 490 69,4
Tegevustulud kokku 51 094 2 121 532 278 702 2 400 234 2 414 815 100,6 2 465 909 2 276 679 92,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 693 038 275 702 1 968 740 1 980 450 1 794 819 90,6 185 631  
   1.1. Palgakulud 0 1 051 358 161 034 1 212 392 1 219 604 1 102 123 90,4 117 480  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 346 948 53 141 400 089 402 469 354 817 88,2 47 652  
   1.3. Töötuskindlustus 0 8 411 1 288 9 699 9 757 8 572 87,9 1 185  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 120 000 60 239 180 239 181 311 176 186 97,2 5 125  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 166 320 0 166 320 167 309 153 120 91,5 14 189  
2. Koolitus ja lähetused 0 65 000 1 000 66 000 66 393 49 929 75,2 16 463  
3. Kantselei- ja majanduskulud 51 094 50 000 2 000 103 094 103 707 54 754 52,8 48 954  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 60 000 0 60 000 60 357 62 902 104,2 -2 545  
5. IT kulud 0 47 000 0 47 000 47 280 52 785 111,6 -5 505  
5.1. IT kulud 0 30 000 0 30 000 30 178 36 416 120,7 -6 238  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 17 000 0 17 000 17 101 16 368 95,7 733  
6. Transpordikulud 0 7 000 0 7 000 7 042 7 114 101,0 -72  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 30 000 0 30 000 30 178 50 989 169,0 -20 810  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 006 7 252 720,9 -6 246  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 -1 000 0 -1 000 -1 006 4 086 -406,2 -5 092  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 012 3 166 157,4 -1 154  
10. Ruumide kulud 0 117 500 0 117 500 118 199 115 940 98,1 2 259  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 503 31 6,1 472  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 117 000 0 117 000 117 696 115 909 98,5 1 787  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 50 994 0 50 994 51 298 80 196 156,3 -28 898  
Tegevuskulud kokku 51 094 2 121 532 278 702 2 451 328 2 465 909 2 276 679 92,3 189 230