3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid : 20 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 14,6
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 138 465 351 319 28 349 379 668 379 668 100,0 518 134 390 978 75,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 70 86 300 0 86 300 82 700 95,8 82 770 82 700 99,9
1.4. Residentide koolitus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 3 403 0 0 0 0 *** 3 403 3 403 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 141 938 447 440 28 349 475 789 462 368 97,2 604 306 477 081 78,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 2 891 55 000 0 55 000 55 000 100,0 57 891 58 212 100,6
2.2. Baasfinantseerimine 23 319 33 569 0 33 569 33 569 100,0 56 888 28 455 50,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 13 636 45 600 0 45 600 45 600 100,0 59 236 59 236 100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 10 000 0 0 0 0 *** 10 000 3 694 36,9
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -261 5 000 0 5 000 14 578 291,6 14 317 10 922 76,3
2.5.2. Välislepingud 9 616 0 0 0 80 000 *** 89 616 76 574 85,4
Kokku tulud teadustegevusest 59 201 139 169 0 139 169 228 747 164,4 287 948 237 093 82,3
3.   Muud tulud 312 0 0 0 2 829 *** 3 141 2 589 82,4
      Eraldis valdkonna arengufondi 0 -8 189 0 -8 189 -9 120 111,4 -9 120 -9 120 100,0
      Eraldis instituudi arengufondidesse 0 -7 767 0 -7 767 -7 830 100,8 -7 830 -7 830 100,0
      Instituudi arengufondid 17 307 7 767 0 7 767 7 830 100,8 25 138 341 1,4
Tegevustulud kokku 218 758 578 420 28 349 606 769 684 825 112,9 903 583 700 153 77,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 40 140 390 939 21 349 452 428 505 466 557 759 110,3 -52 294  
   1.1. Palgakulud 30 000 289 790 15 956 335 746 375 078 405 995 108,2 -30 917  
   1.2. Sotsiaalmaksud 9 900 95 631 5 266 110 796 123 776 133 752 108,1 -9 977  
   1.3. Töötuskindlustus 240 2 318 128 2 686 3 001 3 242 108,1 -242  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 3 200 0 3 200 3 612 14 770 409,0 -11 158  
2. Koolitus ja lähetused 1 000 19 316 0 20 316 22 801 12 823 56,2 9 978  
3. Kantselei- ja majanduskulud 3 468 128 374 7 000 138 842 156 256 72 404 46,3 83 853  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 4 000 0 4 000 4 515 3 473 76,9 1 042  
5. IT kulud 3 150 3 689 0 6 839 7 313 4 441 60,7 2 872  
5.1. IT kulud 150 788 0 938 1 039 776 74,6 263  
5.2. IT kulud (sisekäive) 3 000 2 901 0 5 901 6 274 3 666 58,4 2 608  
6. Transpordikulud 0 700 0 700 790 602 76,1 189  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 500 0 1 500 1 564 932 59,6 632  
8. Investeeringud põhivarasse 170 000 12 000 0 182 000 183 544 24 643 13,4 158 901  
9. Muud tegevuskulud 0 4 746 0 4 746 5 357 -2 882 -53,8 8 239  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -4 714 0,0 4 714  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 746 0 4 746 5 357 1 832 34,2 3 525  
10. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 629 0,0 -629  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 629 0,0 -629  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 14 156 0 14 156 15 977 25 330 158,5 -9 352  
Tegevuskulud kokku 218 758 578 420 28 349 825 527 903 583 700 153 77,5 203 429