3.1.4. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
FI - Filosoofia ja semiootika instituut
Töötajaid : 67 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 56,30
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 80 937 664 673 56 859 721 532 721 532 100,0 802 469 778 825 97,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 104 0 49 104 29 462 60,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 40 000 0 40 000 51 787 129,5 51 787 51 787 100,0
1.3. Täiendusõpe 865 16 000 0 16 000 10 561 66,0 11 426 9 179 80,3
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused -18 415 135 000 0 135 000 159 642 118,3 141 227 123 327 87,3
1.5.2. Välistoetused 419 40 000 0 40 000 28 427 71,1 28 845 18 938 65,7
1.5.3. Tõukefondid -47 961 90 000 0 90 000 177 651 197,4 129 689 206 876 159,5
Kokku tulud õppetegevusest 15 845 1 034 777 56 859 1 091 636 1 179 061 108,0 1 194 906 1 218 393 102,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 26 939 159 036 0 159 036 159 036 100,0 185 975 170 950 91,9
2.2. Baasfinantseerimine 70 793 132 271 168 840 301 111 301 111 100,0 371 904 284 216 76,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 26 826 470 380 0 470 380 483 880 102,9 510 706 460 987 90,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 15 000 0 15 000 20 419 136,1 20 419 15 209 74,5
2.4.2. Välistoetused 56 429 160 000 0 160 000 27 868 17,4 84 297 55 114 65,4
2.4.3. Tõukefondid -33 401 179 179 0 179 179 188 470 105,2 155 069 213 622 137,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -2 210 5 000 0 5 000 6 667 133,3 4 456 4 456 100,0
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 145 377 1 120 866 168 840 1 289 706 1 187 450 92,1 1 332 827 1 204 554 90,4
3.   Muud tulud 14 020 3 000 0 3 000 3 337 111,2 17 357 302 1,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -3 928 0 -3 928 -1 827 46,5 -1 827 -1 827 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 -39 070 0 -39 070 -60 180 154,0 -60 180 -60 180 100,0
      Instituudi arengufondid 22 016 39 070 0 39 070 60 180 154,0 82 196 66 576 81,0
Tegevustulud kokku 197 258 2 154 715 225 699 2 380 414 2 368 022 99,5 2 565 279 2 427 819 94,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 106 000 1 722 839 216 199 2 045 038 2 035 206 1 972 257 96,9 62 949  
   1.1. Palgakulud 0 1 113 661 122 880 1 236 542 1 230 597 1 197 712 97,3 32 885  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 367 508 40 551 408 059 406 097 392 188 96,6 13 909  
   1.3. Töötuskindlustus 0 8 909 983 9 892 9 845 9 476 96,2 369  
   1.4. Sihtstipendiumid 100 000 110 000 51 785 261 785 260 526 246 822 94,7 13 704  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 6 000 122 760 0 128 760 128 141 126 060 98,4 2 081  
2. Koolitus ja lähetused 20 000 60 000 0 80 000 79 615 78 350 98,4 1 265  
3. Kantselei- ja majanduskulud 71 258 94 000 6 500 171 758 170 932 91 988 53,8 78 944  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 25 000 0 25 000 24 880 25 756 103,5 -876  
5. IT kulud 0 26 000 3 000 29 000 28 861 29 664 102,8 -804  
5.1. IT kulud 0 10 000 3 000 13 000 12 938 13 971 108,0 -1 033  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 16 000 0 16 000 15 923 15 693 98,6 230  
6. Transpordikulud 0 4 000 0 4 000 3 981 3 206 80,5 775  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 40 000 0 40 000 39 808 41 535 104,3 -1 727  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 5 971 7 955 133,2 -1 983  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 4 976 5 896 118,5 -920  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 995 2 058 206,8 -1 063  
10. Ruumide kulud 0 86 000 0 86 000 85 587 86 165 100,7 -578  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 995 589 59,2 406  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 85 000 0 85 000 84 591 85 576 101,2 -985  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 90 876 0 90 876 90 439 90 943 100,6 -504  
Tegevuskulud kokku 197 258 2 154 715 225 699 2 577 671 2 565 279 2 427 819 94,6 137 460