ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS
               
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Täpsustatud eelarve Laekumine % Korrigeeritud laekumine Kulud %
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 2 176 426 13 739 400 -160 343 13 579 057 14 466 057 106,5 16 642 483 12 759 161 76,7
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 556 800 21 401 578 201 678 596 117,4 678 596 678 596 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 212 525 0 212 525 235 073 110,6 235 073 235 073 100,0
1.4. Residentide koolitus 0 235 256 0 235 256 255 887 108,8 255 887 255 887 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 75 028 0 75 028 159 666 212,8 159 666 159 666 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 88 874 0 88 874 68 515 77,1 68 515 68 515 100,0
1.5.3. Tõukefondid 0 275 021 0 275 021 244 151 88,8 244 151 244 151 100,0
Kokku tulud õppetegevusest 2 176 426 15 182 904 -138 942 15 043 962 16 107 945 107,1 18 284 371 14 401 049 78,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 1 220 593 -90 000 1 130 593 1 131 212 100,1 1 131 212 1 131 212 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 0 4 124 706 0 4 124 706 4 124 706 100,0 4 124 706 4 124 706 100,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 0 954 539 90 000 1 044 539 1 073 544 102,8 1 073 544 1 073 544 100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 387 752 67 538 455 290 652 800 143,4 652 800 652 800 100,0
2.4.2. Välistoetused 0 594 298 40 188 634 486 1 346 481 212,2 1 346 481 1 346 481 100,0
2.4.3. Tõukefondid 0 484 712 0 484 712 372 175 76,8 372 175 372 175 100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 548 887 0 548 887 822 798 149,9 822 798 822 798 100,0
2.5.2. Välislepingud 0 74 072 60 016 134 088 121 559 90,7 121 559 121 559 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 0 8 389 558 167 742 8 557 300 9 645 274 112,7 9 645 274 9 645 274 100,0
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud  0 224 244 0 224 244 208 523 93,0 208 523 208 523 100,0
Kokku muud tulud 0 224 244 0 224 244 208 523 93,0 208 523 208 523 100,0
Kokku 2 176 426 23 796 706 28 800 23 825 506 25 961 741 109,0 28 138 167 24 254 846 86,2
                 
II   Kulud Jääk 2019.a. eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine  
% Kulud  
 
2. Rektoraat 1 360 981 3 088 060 -181 976 4 267 065 4 267 065 83,8 3 575 058
Üldfondi ülelaekumine         2 136 236 0,0  
               
4. Valdkonnavälised asutused              
4.2. Raamatukogu 47 940 2 905 200 0 2 953 140 2 953 140 101,3 2 991 802
4.3. Ülikooli Muuseum 1 664 729 800 19 500 750 964 750 964 110,2 827 865
4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed -47 133 786 200 5 000 744 067 744 067 105,3 783 619
4.5. Teaduskool 116 194 93 600 0 209 794 209 794 36,6 76 866
Kokku 118 664 4 514 800 24 500 4 657 964 4 657 964 100,5 4 680 152
 
5. Tugistruktuur
5.1.   Rektoraadi büroo 27 051 736 400 64 218 827 669 827 669 88,6 733 527
5.2.   Siseauditi büroo 12 653 150 400 0 163 053 163 053 90,6 147 754
5.3.   Õppeosakond 125 715 1 172 400 1 283 1 299 399 1 299 399 92,7 1 204 910
5.4.   Üliõpilaskonna büroo 34 361 128 175 0 162 536 162 536 76,7 124 659
5.5.   Grandikeskus 71 540 747 866 0 819 406 819 406 99,3 813 395
5.6.   Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus 49 681 585 200 0 634 881 634 881 85,9 545 335
5.7.   Kantselei -3 168 448 100 -64 218 380 714 380 714 93,2 354 850
5.8.   Personaliosakond 111 637 704 200 0 815 837 815 837 85,8 699 746
5.9.   Turundus- ja kommunikatsiooniosakond 37 254 969 500 0 1 006 754 1 006 754 86,5 870 928
5.10. Kinnisvaraosakond 0 0 0 0 0 *** 0
5.11.  Hankeosakond 17 160 171 600 21 493 210 253 210 253 91,0 191 323
5.12. Infotehnoloogia osakond 167 986 2 180 000 156 600 2 504 586 2 504 586 84,4 2 115 109
5.13. Rahandusosakond 44 909 943 300 0 988 209 988 209 94,5 934 034
5.14. Kirjastus 0 0 6 900 6 900 6 900 106,7 7 360
Kokku 696 781 8 937 140 186 276 9 820 197 9 820 197 89,0 8 742 930
               
               
6. Suunamine kapitalieelarvesse 0 7 256 706 0 7 256 706 7 256 706 100,0 7 256 706
               
KULUD kokku 2 176 426 23 796 706 28 800 26 001 932 28 138 167 86,2 24 254 846