3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid : 172 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 134,22  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 83 183 899 360 29 198 928 558 928 558 100,0 1 011 741 929 303 91,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 68 746 0 68 746 71 692 104,3 71 692 71 692 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 25 000 0 25 000 35 899 143,6 35 899 35 899 100,0
1.3. Täiendusõpe 16 4 000 0 4 000 7 511 187,8 7 527 7 527 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 17 725 2 000 0 2 000 3 211 160,5 20 936 17 736 84,7
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 3 813 115 000 0 115 000 22 148 19,3 25 961 198 205 763,5
Kokku tulud õppetegevusest 104 737 1 114 106 29 198 1 143 304 1 069 017 93,5 1 173 755 1 260 361 107,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 49 915 394 852 0 394 852 394 853 100,0 444 768 368 185 82,8
2.2. Baasfinantseerimine 164 328 796 077 421 969 1 218 046 1 218 046 100,0 1 382 373 925 793 67,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 71 876 1 177 350 0 1 177 350 1 116 375 94,8 1 188 251 1 098 323 92,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 7 925 50 000 0 50 000 2 400 4,8 10 325 5 445 52,7
2.4.2. Välistoetused -237 629 565 300 0 565 300 1 690 666 299,1 1 453 036 933 243 64,2
2.4.3. Tõukefondid -260 563 1 140 000 0 1 140 000 907 159 79,6 646 596 888 096 137,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 7 517 300 000 0 300 000 502 337 167,4 509 855 550 887 108,0
2.5.2. Välislepingud 137 861 200 000 0 200 000 205 780 102,9 343 641 221 304 64,4
Kokku tulud teadustegevusest -58 770 4 623 579 421 969 5 045 548 6 037 615 119,7 5 978 845 4 991 275 83,5
3.    Muud tulud -33 262 60 000 0 60 000 87 598 146,0 54 336 16 568 30,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -21 806 0 -21 806 -49 838 228,6 -49 838 -49 838 100,0
      Instituudi arengufondid 389 888 145 660 0 145 660 363 347 249,4 753 235 198 093 26,3
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -145 660 0 -145 660 -363 347 249,4 -363 347 -363 347 100,0
Tegevustulud kokku 402 594 5 775 878 451 167 6 227 045 7 144 392 114,7 7 546 986 6 053 112 80,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 3 457 422 451 167 3 908 589 4 484 389 4 211 586 93,9 272 803  
   1.1. Palgakulud 0 2 167 768 247 532 2 415 300 2 771 114 2 826 526 102,0 -55 412  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 715 364 81 686 797 049 914 468 930 777 101,8 -16 309  
   1.3. Töötuskindlustus 0 17 342 1 980 19 322 22 169 22 506 101,5 -337  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 170 000 119 969 289 969 332 686 182 957 55,0 149 729  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 386 949 0 386 949 443 952 248 820 56,0 195 132  
2. Koolitus ja lähetused 0 200 000 0 200 000 229 463 156 140 68,0 73 323  
3. Kantselei- ja majanduskulud 398 594 570 000 0 968 594 1 052 564 576 699 54,8 475 865  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 17 210 7 917 46,0 9 293  
5. IT kulud 0 115 000 0 115 000 131 941 99 246 75,2 32 696  
5.1. IT kulud 0 73 000 0 73 000 83 754 61 222 73,1 22 532  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 42 000 0 42 000 48 187 38 024 78,9 10 164  
6. Transpordikulud 0 21 000 0 21 000 24 094 12 451 51,7 11 643  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 17 000 0 17 000 19 504 12 579 64,5 6 926  
8. Investeeringud põhivarasse 0 500 000 0 500 000 573 658 42 774 7,5 530 884  
9. Muud tegevuskulud 4 000 4 000 0 8 000 8 589 6 008 69,9 2 581  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 4 000 0 0 4 000 4 000 4 265 106,6 -265  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 589 1 743 38,0 2 846  
10. Ruumide kulud 0 607 575 0 607 575 697 081 526 683 75,6 170 398  
10.1. Ruumide kulud 0 5 500 0 5 500 6 310 5 027 79,7 1 284  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 602 075 0 602 075 690 771 521 657 75,5 169 114  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 268 881 0 268 881 308 492 401 029 130,0 -92 538  
Tegevuskulud kokku 402 594 5 775 878 451 167 6 629 639 7 546 986 6 053 112 80,2 1 493 874