4.1. Genoomika instituut
Töötajaid : 127 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 97,45  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus 18 053 0 0 0 0 *** 18 053 10 528 58,3
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused -20 434 0 0 0 22 187 *** 1 753 1 753 100,0
Kokku tulud õppetegevusest -2 381 0 0 0 22 187 *** 19 806 12 281 62,0
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 43 744 651 282 0 651 282 651 298 100,0 695 042 629 517 90,6
2.2. Baasfinantseerimine 70 385 799 181 -39 049 760 132 760 132 100,0 830 517 472 297 56,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 115 579 960 362 0 960 362 812 662 84,6 928 241 761 552 82,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 53 726 2 662 038 0 2 662 038 4 092 944 153,8 4 146 670 4 083 128 98,5
2.4.2. Välistoetused 776 928 839 645 0 839 645 1 818 869 216,6 2 595 797 438 649 16,9
2.4.3. Tõukefondid -236 018 1 667 103 0 1 667 103 922 345 55,3 686 326 1 080 608 157,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 85 748 340 000 0 340 000 430 515 126,6 516 263 420 373 81,4
2.5.2. Välislepingud -45 630 160 000 0 160 000 328 383 205,2 282 753 257 321 91,0
Kokku tulud teadustegevusest 864 461 8 079 611 -39 049 8 040 562 9 817 149 122,1 10 681 610 8 143 444 76,2
3.    Muud tulud 159 074 100 000 0 100 000 225 063 225,1 384 138 131 870 34,3
        Asutuse arengufond 261 775 0 0 0 605 221 *** 866 996 702 855 81,1
        Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -605 221 *** -605 221 -605 221 100,0
Tegevustulud kokku 1 282 930 8 179 611 -39 049 8 140 562 10 064 399 123,6 11 347 329 8 385 230 73,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 3 667 204 30 951 3 698 155 4 453 145 3 656 505 82,1 796 641  
   1.1. Palgakulud 0 2 692 230 23 132 2 715 362 3 269 713 2 663 320 81,5 606 392  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 888 436 7 634 896 070 1 079 005 869 075 80,5 209 930  
   1.3. Töötuskindlustus 0 21 538 185 21 723 26 158 20 892 79,9 5 266  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 65 000 0 65 000 78 270 103 218 131,9 -24 948  
2. Koolitus ja lähetused 0 200 000 0 200 000 240 831 249 399 103,6 -8 569  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 282 930 2 450 000 -70 000 3 662 930 4 410 729 891 127 20,2 3 519 602  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 20 000 0 20 000 24 083 11 855 49,2 12 229  
5. IT kulud 0 243 856 0 243 856 293 640 175 797 59,9 117 843  
5.1. IT kulud 0 224 000 0 224 000 269 730 150 360 55,7 119 370  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 19 856 0 19 856 23 910 25 437 106,4 -1 527  
6. Transpordikulud 0 38 000 0 38 000 45 758 13 699 29,9 32 059  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 23 300 0 23 300 28 057 49 798 177,5 -21 741  
8. Investeeringud põhivarasse 0 490 000 0 490 000 590 035 2 355 438 399,2 -1 765 403  
9. Muud tegevuskulud 0 138 562 0 138 562 166 850 28 206 16,9 138 644  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 95 062 0 95 062 114 469 -373 -0,3 114 842  
9.2. Muud tegevuskulud 0 43 500 0 43 500 52 381 28 578 54,6 23 803  
10. Ruumide kulud 0 305 442 0 305 442 367 799 289 299 78,7 78 500  
10.1. Ruumide kulud 0 23 000 0 23 000 27 696 12 799 46,2 14 897  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 282 442 0 282 442 340 104 276 500 81,3 63 604  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 603 247 0 603 247 726 402 664 108 91,4 62 294  
Tegevuskulud kokku 1 282 930 8 179 611 -39 049 9 423 492 11 347 329 8 385 230 73,9 2 962 099