5.5. Grandikeskus
Töötajaid : 22 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 21  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused -2 322 0 0 0 -641 *** -2 963 -2 963 100,0
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 75 499 0 160 500 160 500 160 500 100,0 235 999 188 404 79,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 557 *** 557 557 100,0
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 11 335 ***
Kokku tulud teadustegevusest 75 499 0 160 500 160 500 161 057 100,3 236 556 200 296 84,7
3.  Muud tulud                  
3.1  Muud tulud  32 087 10 000 0 10 000 22 800 228,0 54 886 -18 981 -34,6
3.2  Muud tulud (sisekäive) 0 93 400 0 93 400 59 053 63,2 59 053 59 053 100,0
Kokku muud tulud 32 087 103 400 0 103 400 81 852 291,2 113 939 40 072 65,4
4.  Tulud üldfondist 71 540 747 866 0 747 866 747 866 100,0 819 406 813 395 99,3
Tulud kokku 176 804 851 266 160 500 1 011 766 990 135 97,9 1 166 939 1 050 800 90,0
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 759 866 0 759 866 743 621 771 828 103,8 -28 207  
   1.1. Palgakulud 0 567 912 0 567 912 555 770 577 574 103,9 -21 804  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 187 411 0 187 411 183 404 189 656 103,4 -6 252  
   1.3. Töötuskindlustus 0 4 543 0 4 543 4 446 4 598 103,4 -152  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 3 000 26 500 47 500 77 000 75 418 54 192 71,9 21 226  
3. Kantselei- ja majanduskulud 167 804 17 500 0 185 304 184 929 28 219 15,3 156 710  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 -1 352 0,0 1 352  
5. IT kulud 4 000 12 000 0 16 000 15 743 41 134 261,3 -25 390  
5.1. IT kulud 4 000 5 000 0 9 000 8 893 35 765 402,2 -26 872  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 7 000 0 7 000 6 850 5 369 78,4 1 481  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 979 571 58,3 408  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 3 000 0 5 000 4 936 13 676 277,1 -8 740  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 4 200 113 000 117 200 114 694 118 859 103,6 -4 164  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 200 113 000 117 200 114 694 118 859 103,6 -4 164  
10. Ruumide kulud 0 26 000 0 26 000 25 444 21 230 83,4 4 214  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 979 365 37,3 613  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 25 000 0 25 000 24 466 20 865 85,3 3 601  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 200 0 1 200 1 174 2 443 208,0 -1 268  
Tegevuskulud kokku 176 804 851 266 160 500 1 188 570 1 166 939 1 050 800 90,0 116 139