3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid : 96 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 76,88  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 557 034 1 536 215 74 859 1 611 074 1 611 074 100,0 2 168 108 1 564 305 72,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 19 642 66,7 19 642 19 642 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 75 000 0 75 000 78 581 104,8 78 581 78 581 100,0
1.3. Täiendusõpe 93 656 350 000 0 350 000 498 121 142,3 591 777 580 370 98,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 71 195 38 000 0 38 000 120 339 316,7 191 534 128 902 67,3
1.5.2. Välistoetused 10 692 58 000 0 58 000 69 667 120,1 80 358 82 404 102,5
1.5.3. Tõukefondid -293 578 1 020 000 0 1 020 000 855 925 83,9 562 348 935 457 166,3
Kokku tulud õppetegevusest 438 999 3 106 677 74 859 3 181 536 3 253 348 102,3 3 692 347 3 389 660 91,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 20 141 94 528 0 94 528 94 528 100,0 114 669 96 710 84,3
2.2. Baasfinantseerimine 35 202 118 504 76 284 194 788 194 788 100,0 229 990 165 190 71,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 46 875 0 46 875 46 875 100,0 46 875 38 743 82,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 4 081 0 0 0 64 712 *** 68 793 50 777 73,8
2.4.2. Välistoetused -7 061 98 000 0 98 000 100 035 102,1 92 973 247 134 265,8
2.4.3. Tõukefondid -27 825 36 900 0 36 900 44 419 120,4 16 594 42 617 256,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -30 595 35 000 0 35 000 70 921 202,6 40 326 69 970 173,5
2.5.2. Välislepingud 0 7 900 0 7 900 9 100 115,2 9 100 9 100 100,0
Kokku tulud teadustegevusest -6 057 437 707 76 284 513 991 625 377 121,7 619 320 720 242 116,3
3.   Muud tulud 59 296 13 000 0 13 000 14 570 112,1 73 867 25 001 33,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -16 732 0 -16 732 -7 110 42,5 -7 110 -7 110 100,0
6.   Instituudi arengufond 163 735 66 929 0 66 929 84 840 126,8 248 576 36 041 14,5
6.   Eraldised instituudi arengufondi 0 -66 929 0 -66 929 -84 840 126,8 -84 840 -84 840 100,0
Tegevustulud kokku 655 973 3 540 652 151 143 3 691 795 3 886 186 105,3 4 542 159 4 078 993 89,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 283 439 151 143 2 434 582 2 562 774 2 746 123 107,2 -183 349  
   1.1. Palgakulud 0 1 630 701 93 318 1 724 018 1 814 796 1 910 532 105,3 -95 736  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 538 131 30 795 568 926 598 883 614 570 102,6 -15 687  
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 046 747 13 792 14 518 14 899 102,6 -380  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 26 284 26 284 27 668 89 962 325,1 -62 294  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 101 561 0 101 561 106 909 116 160 108,7 -9 251  
2. Koolitus ja lähetused 0 140 000 0 140 000 147 372 178 977 121,4 -31 605  
3. Kantselei- ja majanduskulud 655 973 315 000 0 970 973 987 560 311 076 31,5 676 484  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 130 000 0 130 000 136 845 81 099 59,3 55 746  
5. IT kulud 0 165 000 0 165 000 173 688 103 530 59,6 70 158  
5.1. IT kulud 0 130 000 0 130 000 136 845 68 343 49,9 68 502  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 35 000 0 35 000 36 843 35 188 95,5 1 655  
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 15 790 16 533 104,7 -743  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 80 000 0 80 000 84 212 177 249 210,5 -93 037  
8. Investeeringud põhivarasse 0 15 000 0 15 000 15 790 44 452 281,5 -28 662  
9. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 263 6 398 121,6 -1 134  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 903 0,0 -903  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 263 5 495 104,4 -232  
10. Ruumide kulud 0 247 900 0 247 900 260 953 232 388 89,1 28 565  
10.1. Ruumide kulud 0 13 000 0 13 000 13 685 4 402 32,2 9 282  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 234 900 0 234 900 247 269 227 986 92,2 19 283  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 144 313 0 144 313 151 912 181 168 119,3 -29 256  
Tegevuskulud kokku 655 973 3 540 652 151 143 4 347 768 4 542 159 4 078 993 89,8 463 166