3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid : 11 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 9,45
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 174 157 343 543 82 322 425 865 425 865 100,0 600 022 490 618 81,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 26 433 31 000 0 31 000 88 791 286,4 115 224 52 893 45,9
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -116 128 383 828 0 383 828 350 426 91,3 234 298 435 518 185,9
Kokku tulud õppetegevusest 84 462 758 371 82 322 840 693 865 082 102,9 949 543 979 029 103,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.2 Baasfinantseerimine 236 552 1 086 605 -836 422 250 183 250 183 100,0 486 734 303 290 62,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 1 501 0 0 0 0 *** 1 501 755 50,3
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid -62 713 275 000 0 275 000 276 023 100,4 213 310 357 653 167,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 175 340 1 361 605 -836 422 525 183 526 205 100,2 701 546 661 698 94,3
3.   Muud tulud 876 7 000 0 7 000 3 161 45,2 4 037 2 267 56,2
6.   Valdkonna arengufond 17 611 19 642 0 19 642 36 414 185,4 54 025 30 437 56,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 0 0 -30 979 *** -30 979 -30 979 100,0
Tegevustulud kokku 278 288 2 146 618 -754 100 1 392 518 1 399 883 100,5 1 678 171 1 642 452 97,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 714 571 -599 170 1 115 401 1 120 318 1 179 080 105,2 -58 762  
   1.1. Palgakulud 0 1 150 102 -584 178 565 924 568 419 748 046 131,6 -179 627  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 379 533 -192 779 186 754 187 578 245 826 131,1 -58 248  
   1.3. Töötuskindlustus 0 9 201 -4 673 4 527 4 547 5 911 130,0 -1 363  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 160 000 182 460 342 460 343 970 179 297 52,1 164 673  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 55 000 0 55 000 55 242 54 808 99,2 435  
3. Kantselei- ja majanduskulud 254 288 100 000 -154 930 199 358 200 237 130 395 65,1 69 842  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 15 000 65 000 0 80 000 80 353 99 686 124,1 -19 334  
5. IT kulud 0 16 500 0 16 500 16 573 36 448 219,9 -19 875  
5.1. IT kulud 0 13 500 0 13 500 13 560 34 016 250,9 -20 457  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 3 000 0 3 000 3 013 2 432 80,7 581  
6. Transpordikulud 0 4 000 0 4 000 4 018 1 560 38,8 2 458  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 100 000 0 100 000 100 441 97 888 97,5 2 553  
8. Investeeringud põhivarasse 9 000 15 000 0 24 000 24 106 0 0,0 24 106  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 004 -38 671 -3850,1 39 676  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -44 793 0,0 44 793  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 004 6 122 609,5 -5 117  
10. Ruumide kulud 0 68 000 0 68 000 68 300 48 604 71,2 19 696  
10.1. Ruumide kulud 0 20 000 0 20 000 20 088 3 816 19,0 16 272  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 48 000 0 48 000 48 212 44 788 92,9 3 423  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 23 282 0 23 282 23 384 32 655 139,6 -9 270  
Tegevuskulud kokku 278 288 2 146 618 -754 100 1 670 806 1 678 171 1 642 452 97,9 35 719