5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid : 54 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 51,5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5.3. Tõukefondid -34 910 40 006 0 40 006 74 670 186,6 39 760 39 760 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 3 220 0 0 0 0 *** 3 220 3 220 100,0
3.    Muud tulud                  
3.1. Muud tulud -109 279 136 920 0 136 920 130 289 95,2 21 011 125 482 597,2
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus) 0 884 455 0 884 455 804 569 91,0 804 569 804 569 100,0
3.3. Muud tulud (sisekäive - multimeedia) 0 103 500 0 103 500 60 654 58,6 60 654 60 654 100,0
3.4. Abonenttasu (sisekäive) 0 62 000 0 62 000 64 906 104,7 64 906 64 906 100,0
3.    Kokku muud tulud -109 279 1 186 875 0 1 186 875 1 060 419 89,3 951 140 1 055 612 111,0
4.    Tulud üldfondist 167 986 2 180 000 156 600 2 336 600 2 336 600 100,0 2 504 586 2 115 109 84,4
Tulud kokku 27 017 3 406 881 156 600 3 563 481 3 471 689 97,4 3 498 705 3 213 700 91,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 907 335 -6 900 1 900 435 1 828 288 1 895 066 103,7 -66 778  
   1.1. Palgakulud 0 1 425 512 -5 157 1 420 355 1 366 434 1 418 787 103,8 -52 353  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 470 419 -1 702 468 717 450 923 465 064 103,1 -14 141  
   1.3. Töötuskindlustus 0 11 404 -41 11 363 10 931 11 215 102,6 -284  
2. Koolitus ja lähetused 0 22 000 0 22 000 21 165 17 251 81,5 3 914  
3. Kantselei- ja majanduskulud -278 556 166 920 163 500 51 864 49 895 146 062 292,7 -96 167  
6. Transpordikulud 0 18 000 0 18 000 17 317 12 894 74,5 4 423  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 5 000 0 5 000 4 810 12 546 260,8 -7 736  
8. Investeeringud põhivarasse 0 25 000 0 25 000 24 051 0 0,0 24 051  
9. Muud tegevuskulud 0 233 800 0 233 800 224 924 212 069 94,3 12 856  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 233 800 0 233 800 224 924 212 069 94,3 12 856  
10. Ruumide kulud 0 140 165 0 140 165 134 844 149 414 110,8 -14 569  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 27 368 *** -27 368  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 140 165 0 140 165 134 844 122 046 90,5 12 799  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 21 661 0 21 661 20 839 25 224 121,0 -4 385  
Tegevuskulud kokku -278 556 2 539 881 156 600 2 417 925 2 326 132 2 470 525 106,2 -144 393  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Nõrkvoolusüsteemide arendus ja hooldus 48 993 98 500 0 147 493 147 493 147 461 100,0 32  
Infosüsteemid 78 443 350 440 0 428 883 428 883 289 826 67,6 139 057  
Infotehnoloogia  178 137 418 060 0 596 197 596 197 305 888 51,3 290 309  
Kulud kokku 27 017 3 406 881 156 600 3 590 498 3 498 705 3 213 700 91,9 285 005