3.2.3. Sotsiaalteaduste valdkond
JS - Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Töötajaid : 66 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 53,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 112 308 617 086 300 617 386 617 386 100,0 1 729 694 595 983 34,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 0 0,0 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 136 000 0 136 000 124 638 91,6 124 638 124 638 100,0
1.3. Täiendusõpe 209 425 46 000 0 46 000 75 568 164,3 284 994 265 221 93,1
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 2 477 75 000 0 75 000 15 250 20,3 17 728 11 449 64,6
1.5.2. Välistoetused 70 955 370 000 0 370 000 357 299 96,6 428 254 234 600 54,8
1.5.3. Tõukefondid -8 744 86 000 0 86 000 78 538 91,3 69 794 100 349 143,8
Kokku tulud õppetegevusest 1 386 421 1 369 369 300 1 369 669 1 268 680 92,6 2 655 101 1 332 239 50,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 32 617 114 838 0 114 838 114 838 100,0 147 455 147 455 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 49 077 247 911 128 967 376 878 376 878 100,0 425 955 232 390 54,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 22 633 51 600 0 51 600 88 800 172,1 111 433 89 775 80,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 235 0 0 0 12 950 *** 13 185 3 950 30,0
2.4.2. Välistoetused 200 562 254 500 0 254 500 1 882 053 739,5 2 082 615 767 990 36,9
2.4.3. Tõukefondid -9 841 35 000 0 35 000 63 418 181,2 53 577 74 980 139,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 367 220 475 000 0 475 000 330 790 69,6 698 010 55 275 7,9
2.5.2. Välislepingud 5 892 150 000 0 150 000 60 441 40,3 66 333 32 592 49,1
Kokku tulud teadustegevusest 668 394 1 328 849 128 967 1 457 816 2 930 168 201,0 3 598 562 1 404 407 39,0
3.   Muud tulud 110 883 5 000 0 5 000 34 261 685,2 145 145 5 156 3,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -13 963 0 -13 963 -43 385 310,7 -43 385 -43 385 100,0
6.   Instituudi arengufondid 72 549 55 854 0 0 164 846 *** 237 395 214 200 90,2
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -55 854 0 0 -164 846 *** -164 846 -164 846 100,0
Tegevustulud kokku 2 238 248 2 689 255 129 267 2 818 522 4 189 725 148,6 6 427 973 2 747 772 42,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 997 522 127 967 2 125 489 4 847 430 1 933 332 39,9 2 914 098  
   1.1. Palgakulud 0 1 386 151 81 166 1 467 317 3 346 391 1 346 807 40,2 1 999 583  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 457 430 26 785 484 215 1 104 309 444 136 40,2 660 173  
   1.3. Töötuskindlustus 0 11 089 649 11 739 26 771 10 758 40,2 16 013  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 60 000 19 367 79 367 181 006 60 352 33,3 120 654  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 82 852 0 82 852 188 954 71 280 37,7 117 674  
2. Koolitus ja lähetused 0 115 000 0 115 000 262 271 94 941 36,2 167 330  
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 238 248 170 000 1 300 2 409 548 390 670 215 597 55,2 175 073  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 45 000 0 45 000 102 628 37 003 36,1 65 625  
5. IT kulud 0 31 000 0 31 000 70 699 37 136 52,5 33 563  
5.1. IT kulud 0 13 000 0 13 000 29 648 18 265 61,6 11 383  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 18 000 0 18 000 41 051 18 871 46,0 22 180  
6. Transpordikulud 0 3 100 0 3 100 7 070 2 644 37,4 4 426  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 55 000 0 55 000 125 434 34 353 27,4 91 081  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 7 000 0 7 000 15 964 11 388 71,3 4 577  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 4 500 0 4 500 10 263 1 442 14,1 8 820  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 500 0 2 500 5 702 9 945 174,4 -4 244  
10. Ruumide kulud 0 94 850 0 94 850 216 317 91 320 42,2 124 997  
10.1. Ruumide kulud 0 550 0 550 1 254 305 24,3 950  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 94 300 0 94 300 215 062 91 015 42,3 124 047  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 170 782 0 170 782 389 489 290 058 74,5 99 431  
Tegevuskulud kokku 2 238 248 2 689 255 129 267 5 056 770 6 427 973 2 747 772 42,7 3 680 200