5.9. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond
Töötajaid : 25 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 23,25  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 0 0 20 000 20 000 20 000 100,0 20 000 17 210 86,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 15 000 *** 15 000 15 000 100,0
1.5.3. Tõukefondid -16 571 10 000 0 10 000 20 138 201,4 3 566 16 124 452,1
2.2. Baasfinantseerimine 0 0   0 0 *** 0 0 ***
2.4.1. Siseriiklikud toetused 60 3 000 0 3 000 6 510 217,0 6 570 5 956 90,7
3.   Muud tulud                  
 3.1. Muud tulud (sisekäive) 0 50 000 0 50 000 44 869 89,7 44 869 44 869 100,0
 3.2. Muud tulud -1 450 16 000 0 16 000 32 219 201,4 30 769 58 039 188,6
Kokku muud tulud -1 450 66 000 0 66 000 77 088 116,8 75 638 102 908 136,1
4.    Tulud üldfondist 37 254 969 500 0 969 500 969 500 100,0 1 006 754 870 928 86,5
Tulud kokku 19 293 1 048 500 20 000 1 068 500 1 108 235 103,7 1 127 528 1 028 125 91,2
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 561 487 0 561 487 592 029 507 803 85,8 84 226  
   1.1. Palgakulud 0 419 647 0 419 647 442 473 379 981 85,9 62 492  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 138 483 0 138 483 146 016 124 796 85,5 21 220  
   1.3. Töötuskindlustus 0 3 357 0 3 357 3 540 3 025 85,5 514  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0   0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 15 000 0 15 000 15 816 17 873 113,0 -2 057  
3. Kantselei- ja majanduskulud -863 81 149 20 000 100 286 105 788 159 105 150,4 -53 317  
5. IT kulud 0 16 740 0 16 740 17 651 15 940 90,3 1 710  
5.1. IT kulud 0 10 000 0 10 000 10 544 10 544 100,0 -1  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 6 740 0 6 740 7 107 5 396 75,9 1 711  
6. Transpordikulud 0 3 300 0 3 300 3 480 70 2,0 3 409  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 400 0 4 400 4 639 10 695 230,5 -6 055  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 -21 972 *** 21 972  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -22 360 *** 22 360  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 387 *** -387  
10. Ruumide kulud 0 26 503 0 26 503 27 945 28 177 100,8 -233  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 054 2 941 279,0 -1 887  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 25 503 0 25 503 26 891 25 236 93,8 1 654  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 920 0 1 920 2 024 3 866 191,0 -1 842  
Tegevuskulud kokku -863 710 500 20 000 729 637 769 372 721 558 93,8 47 815  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Kommunikatsioonitegevus 13 242 30 000 0 43 242 43 242 30 868 71,4 12 374  
Turundustegevus 309 165 000 0 165 309 165 309 129 995 78,6 35 314  
Universitas Tartuensis trükk ja levi 4 617 63 000 0 67 617 67 617 63 233 93,5 4 384  
Rahvusvaheline turundus ja reklaam 1 988 80 000 0 81 988 81 988 82 472 100,6 -484  
Kulud kokku 19 293 1 048 500 20 000 1 087 793 1 127 528 1 028 125 91,2 99 403