ÜLIKOOLI EELARVE Seis 31.12.2019
 
TULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud % Jooksev
täpsustus eelarve laekumine jääk
PÕHIEELARVE 28 670 623 166 886 151 2 795 624 169 681 775 188 935 711 111,3% 217 606 333 177 166 367 81,4% 40 439 967
KAPITALIEELARVE 5 544 094 23 016 906 0 23 016 906 21 257 199 92,4% 26 801 293 32 569 238 121,5% -5 767 945
SIIRDED EELARVETE VAHEL 0 -7 256 706 0 -7 256 706 -7 256 706 100,0% -7 256 706 -7 256 706 100,0% 0
KOGUEELARVE 34 214 716 182 646 351 2 795 624 185 441 975 202 936 204 109,4% 237 150 920 202 478 899 85,4% 34 672 021