3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid : 151 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 117,85
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 330 949 1 060 576 39 154 1 099 730 1 099 730 100,0 1 430 679 1 092 066 76,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 127 670 0 127 670 97 226 76,2 97 226 97 226 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 20 000 0 20 000 39 001 195,0 39 001 39 001 100,0
1.3. Täiendusõpe 8 363 6 000 0 6 000 10 079 168,0 18 442 11 169 60,6
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 250 *** 250 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 591 079 -40 000 0 -40 000 874 360 -2185,9 1 465 439 502 985 34,3
1.5.3. Tõukefondid -240 875 360 000 0 360 000 344 582 95,7 103 708 138 050 133,1
Kokku tulud õppetegevusest 689 517 1 534 247 39 154 1 573 401 2 465 229 156,7 3 154 745 1 880 496 59,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 177 491 1 623 190 0 1 623 190 1 623 192 100,0 1 800 683 1 591 938 88,4
2.2. Baasfinantseerimine 140 061 445 156 123 907 569 063 569 063 100,0 709 123 386 378 54,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 116 533 1 301 090 0 1 301 090 1 277 290 98,2 1 393 823 1 111 692 79,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 8 926 100 000 0 100 000 1 550 1,6 10 476 152 771 1458,3
2.4.2. Välistoetused -33 330 304 800 0 304 800 279 009 91,5 245 679 209 049 85,1
2.4.3. Tõukefondid -90 695 1 259 200 0 1 259 200 727 266 57,8 636 571 1 120 457 176,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 130 564 150 000 0 150 000 217 349 144,9 347 913 282 413 81,2
2.5.2. Välislepingud 13 205 20 000 0 20 000 14 998 75,0 28 203 9 842 34,9
Kokku tulud teadustegevusest 462 756 5 203 435 123 907 5 327 342 4 709 715 88,4 5 172 472 4 864 540 94,0
3.   Muud tulud 38 494 140 000 0 140 000 271 654 194,0 310 148 142 674 46,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -10 496 0 -10 496 -23 602 224,9 -23 602 -23 602 100,0
        Instituudi arengufondid 310 629 175 345 0 175 345 272 555 155,4 583 184 152 323 26,1
        Eraldis instituudi arengufondi 0 -175 345 0 -175 345 -272 555 155,4 -272 555 -272 555 100,0
Tegevustulud kokku 1 501 395 6 867 186 163 061 7 030 247 7 422 996 105,6 8 924 391 6 743 876 75,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 4 202 450 163 061 4 365 511 4 566 475 4 066 053 89,0 500 422  
   1.1. Palgakulud 0 2 418 162 53 179 2 471 342 2 585 109 2 348 980 90,9 236 129  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 797 994 17 549 815 543 853 086 770 637 90,3 82 449  
   1.3. Töötuskindlustus 0 19 345 425 19 771 20 681 18 629 90,1 2 052  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 580 000 91 907 671 907 702 838 601 767 85,6 101 071  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 386 949 0 386 949 404 762 326 040 80,6 78 722  
2. Koolitus ja lähetused 0 170 000 0 170 000 177 826 172 942 97,3 4 884  
3. Kantselei- ja majanduskulud 791 395 480 000 0 1 271 395 1 329 923 1 138 578 85,6 191 345  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 44 000 0 44 000 46 026 44 423 96,5 1 603  
5. IT kulud 0 82 000 0 82 000 85 775 99 624 116,1 -13 850  
5.1. IT kulud 0 52 000 0 52 000 54 394 66 520 122,3 -12 126  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 30 000 0 30 000 31 381 33 105 105,5 -1 724  
6. Transpordikulud 0 9 000 0 9 000 9 414 12 048 128,0 -2 633  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 13 000 0 13 000 13 598 32 650 240,1 -19 052  
8. Investeeringud põhivarasse 700 000 1 000 000 0 1 700 000 1 778 259 301 905 17,0 1 476 353  
9. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 8 368 -6 323 -75,6 14 691  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -10 785 0,0 10 785  
9.2. Muud tegevuskulud 0 8 000 0 8 000 8 368 4 462 53,3 3 906  
10. Ruumide kulud 10 000 481 422 0 491 422 514 045 463 891 90,2 50 154  
10.1. Ruumide kulud 10 000 24 000 0 34 000 35 565 18 755 52,7 16 810  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 457 422 0 457 422 478 480 445 136 93,0 33 344  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 377 314 0 377 314 394 683 418 084 105,9 -23 401  
Tegevuskulud kokku 1 501 395 6 867 186 163 061 8 531 642 8 924 391 6 743 876 75,6 2 180 516