3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid : 69 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 50,00
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -10 617 888 806 11 725 900 531 900 531 100,0 889 914 871 140 97,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 58 925 0 58 925 39 283 66,7 39 283 39 283 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 36 000 0 36 000 30 093 83,6 30 093 30 093 100,0
1.3. Täiendusõpe 2 041 2 500 0 2 500 188 7,5 2 229 188 8,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 3 594 4 400 0 4 400 3 156 71,7 6 750 3 089 45,8
1.5.3. Tõukefondid -75 676 55 000 0 55 000 201 010 365,5 125 334 198 858 158,7
Kokku tulud õppetegevusest -80 657 1 045 631 11 725 1 057 356 1 174 261 111,1 1 093 604 1 142 651 104,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 65 939 152 394 0 152 394 152 394 100,0 218 333 189 896 87,0
2.2. Baasfinantseerimine 27 182 99 531 302 824 402 355 402 355 100,0 429 537 439 322 102,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 39 907 188 900 0 188 900 218 000 115,4 257 906 211 959 82,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 7 329 27 000 0 27 000 13 700 50,7 21 029 18 441 87,7
2.4.2. Välistoetused -14 154 28 903 0 28 903 26 773 92,6 12 619 22 124 175,3
2.4.3. Tõukefondid -13 941 31 000 0 31 000 91 571 295,4 77 631 109 274 140,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 2 794 18 000 0 18 000 2 856 15,9 5 650 8 626 152,7
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 115 056 545 728 302 824 848 552 907 649 107,0 1 022 705 999 642 97,7
3.   Muud tulud 1 247 6 500 0 6 500 760 11,7 2 007 1 480 73,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -4 714 0 -4 714 0 0,0 0 0 ***
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 -17 197 0 -17 197 -22 372 130,1 -22 372 -22 372 100,0
      Instituudi arengufondid 7 060 17 197 0 17 197 22 372 130,1 29 433 3 436 11,7
Tegevustulud kokku 42 707 1 593 145 314 549 1 907 694 2 082 670 109,2 2 125 377 2 124 837 100,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 10 000 1 245 714 301 049 1 556 763 1 696 424 1 830 521 107,9 -134 097  
   1.1. Palgakulud 0 709 412 185 501 894 914 975 199 974 349 99,9 850  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 234 106 61 215 295 322 321 816 320 458 99,6 1 358  
   1.3. Töötuskindlustus 0 5 675 1 484 7 159 7 802 7 696 98,6 106  
   1.4. Sihtstipendiumid 10 000 150 000 52 848 212 848 231 943 299 658 129,2 -67 715  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 146 520 0 146 520 159 665 228 360 143,0 -68 695  
2. Koolitus ja lähetused 0 85 000 0 85 000 92 626 74 312 80,2 18 313  
3. Kantselei- ja majanduskulud 29 707 70 000 13 500 113 207 123 363 52 576 42,6 70 788  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 16 346 7 918 48,4 8 428  
5. IT kulud 0 28 000 0 28 000 30 512 22 785 74,7 7 727  
5.1. IT kulud 0 12 000 0 12 000 13 077 7 421 56,7 5 656  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 16 000 0 16 000 17 435 15 364 88,1 2 071  
6. Transpordikulud 0 2 200 0 2 200 2 397 2 075 86,6 322  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 23 000 0 23 000 25 063 16 536 66,0 8 528  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 3 000 5 000 0 8 000 8 718 8 818 101,1 -100  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 3 000 2 000 0 5 000 5 449 4 765 87,5 684  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 269 4 053 124,0 -783  
10. Ruumide kulud 0 72 000 0 72 000 78 459 65 080 82,9 13 379  
10.1. Ruumide kulud 0 8 000 0 8 000 8 718 464 5,3 8 254  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 64 000 0 64 000 69 742 64 616 92,7 5 125  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 47 231 0 47 231 51 468 44 216 85,9 7 252  
Tegevuskulud kokku 42 707 1 593 145 314 549 1 950 401 2 125 377 2 124 837 100,0 540