3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid : 86 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 74,8
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 3 661 1 753 194 9 859 1 763 053 1 763 053 100,0 1 766 714 1 761 042 99,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 19 642 100,0 19 642 19 642 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 55 000 0 55 000 67 512 122,7 67 512 67 512 100,0
1.3. Täiendusõpe 2 128 75 000 0 75 000 82 657 110,2 84 785 84 584 99,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 4 400 0 0 0 91 038 *** 95 438 8 075 8,5
1.5.2. Välistoetused 102 269 123 000 0 123 000 57 844 47,0 160 113 62 332 38,9
1.5.3. Tõukefondid -60 169 210 494 0 210 494 289 871 137,7 229 702 348 409 151,7
Kokku tulud õppetegevusest 52 289 2 236 330 9 859 2 246 189 2 371 616 105,6 2 423 906 2 351 596 97,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 8 767 70 257 0 70 257 70 257 100,0 79 024 64 899 82,1
2.2. Baasfinantseerimine 25 581 37 979 199 848 237 827 237 827 100,0 263 408 221 256 84,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 609 36 000 0 36 000 36 000 100,0 36 609 37 889 103,5
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -55 24 800 0 24 800 30 656 123,6 30 601 27 605 90,2
2.4.2. Välistoetused 32 541 48 000 0 48 000 81 732 170,3 114 274 98 784 86,4
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud   0              
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 67 444 217 036 199 848 416 884 456 472 109,5 523 916 450 432 86,0
3.   Muud tulud 12 314 16 000 0 16 000 13 486 84,3 25 800 17 843 69,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -1 571 0 -1 571 -5 689 362,1 -5 689 -5 689 100,0
      Eraldised instituudi arengufondidesse 0 -7 910 0 -7 910 -13 298 168,1 -13 298 -13 298 100,0
      Instituudi arengufondid 2 658 7 910 0 7 910 13 298 168,1 15 955 18 629 116,8
Tegevustulud kokku 134 705 2 467 795 209 707 2 677 502 2 835 885 105,9 2 970 590 2 819 513 94,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 978 369 207 207 2 185 576 2 308 668 2 344 767 101,6 -36 099  
   1.1. Palgakulud 0 1 292 652 120 619 1 413 271 1 492 867 1 615 559 108,2 -122 692  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 426 575 39 804 466 380 492 646 510 841 103,7 -18 195  
   1.3. Töötuskindlustus 0 10 341 965 11 306 11 943 12 135 101,6 -192  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 130 000 45 819 175 819 185 721 193 033 103,9 -7 312  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 118 800 0 118 800 125 491 13 200 10,5 112 291  
2. Koolitus ja lähetused 0 41 000 1 000 42 000 44 365 67 596 152,4 -23 230  
3. Kantselei- ja majanduskulud 122 705 95 000 1 500 219 205 231 550 72 481 31,3 159 069  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 15 845 9 692 61,2 6 153  
5. IT kulud 12 000 48 000 0 60 000 63 379 51 031 80,5 12 348  
5.1. IT kulud 12 000 24 000 0 36 000 38 028 26 134 68,7 11 894  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 24 000 0 24 000 25 352 24 898 98,2 454  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 056 427 40,4 630  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 000 0 20 000 21 126 27 475 130,0 -6 348  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 225 -7 788 -184,3 12 013  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 000 0 2 000 2 113 -8 091 -383,0 10 203  
9.2. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 113 303 14,3 1 810  
10. Ruumide kulud 0 220 500 0 220 500 232 919 210 684 90,5 22 234  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 528 16 3,0 512  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 220 000 0 220 000 232 390 210 668 90,7 21 722  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 44 926 0 44 926 47 456 43 148 90,9 4 308  
Tegevuskulud kokku 134 705 2 467 795 209 707 2 812 206 2 970 590 2 819 513 94,9 151 077