4.4. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid : 57 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 43,9  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.3. Täiendusõpe 1 018 9 000 0 9 000 11 141 123,8 12 159 10 208 83,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine 7 003 61 512 640 62 152 62 152 100,0 69 155 26 073 37,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused -12 810 70 000 0 70 000 70 000 100,0 57 190 57 190 100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -9 513 255 000 0 255 000 320 927 125,9 311 415 359 744 115,5
2.4.2. Välistoetused 15 654 81 000 0 81 000 11 906 14,7 27 561 33 635 122,0
2.4.3. Tõukefondid -102 508 180 100 0 180 100 293 686 163,1 191 178 306 608 160,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 2 590 50 000 0 50 000 91 300 182,6 93 890 91 847 97,8
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -99 584 697 612 640 698 252 849 972 121,7 750 388 875 097 116,6
3.    Piletite müük 11 370 190 000 0 190 000 168 780 88,8 180 150 158 391 87,9
3.    Muud tulud 121 2 000 0 2 000 1 073 53,6 1 193 7 839 656,9
4.    Tulud üldfondist -47 133 786 200 5 000 791 200 791 200 100,0 744 067 783 619 105,3
6.    Asutuse arengufond 16 346 0 0 0 36 902 *** 53 248 44 992 84,5
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -36 902 *** -36 902 -36 902 100,0
Tegevustulud kokku -117 861 1 684 812 5 640 1 690 452 1 822 165 107,8 1 704 304 1 843 243 108,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 064 995 640 1 065 635 1 148 665 1 064 163 92,6 84 502  
   1.1. Palgakulud 0 795 960 478 796 439 858 494 784 656 91,4 73 838  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 262 667 158 262 825 283 303 258 414 91,2 24 889  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 368 4 6 372 6 868 6 240 90,9 628  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 14 852 *** -14 852  
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 26 948 32 923 122,2 -5 975  
3. Kantselei- ja majanduskulud -117 861 145 000 5 000 32 139 43 826 245 257 559,6 -201 431  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 9 832 *** -9 832  
5. IT kulud 0 23 032 0 23 032 24 827 31 381 126,4 -6 554  
5.1. IT kulud 0 12 000 0 12 000 12 935 17 658 136,5 -4 723  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 11 032 0 11 032 11 892 13 723 115,4 -1 832  
6. Transpordikulud 0 12 000 0 12 000 12 935 13 402 103,6 -467  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 10 000 0 10 000 10 779 11 760 109,1 -981  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 43 668 *** -43 668  
9. Muud tegevuskulud 0 15 000 0 15 000 16 169 -212 -1,3 16 381  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -1 543 *** 1 543  
9.2. Muud tegevuskulud 0 15 000 0 15 000 16 169 1 331 8,2 14 837  
10. Ruumide kulud 0 329 898 0 329 898 355 602 330 554 93,0 25 048  
10.1. Ruumide kulud 0 10 000 0 10 000 10 779 32 161 298,4 -21 382  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 319 898 0 319 898 344 823 298 393 86,5 46 430  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 59 887 0 59 887 64 553 60 516 93,7 4 037  
Tegevuskulud kokku -117 861 1 684 812 5 640 1 572 591 1 704 304 1 843 243 108,2 -138 939