3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
 
Töötajaid : 1234 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 1009,04
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 003 177 9 751 641 404 020 10 155 661 10 155 661 100,0 11 158 838 9 779 100 87,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 520 502 108 029 628 531 638 352 101,6 638 352 638 352 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 8 851 350 000 111 000 461 000 695 002 150,8 703 853 703 853 100,0
1.3. Täiendusõpe 12 061 40 000 10 000 50 000 67 261 134,5 79 322 65 960 83,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused -249 859 1 500 000 0 1 500 000 1 812 281 120,8 1 562 422 1 589 128 101,7
1.5.2. Välistoetused 586 951 40 000 -14 000 26 000 990 462 3809,5 1 577 413 634 025 40,2
1.5.3. Tõukefondid -471 963 1 100 000 -111 000 989 000 909 048 91,9 437 086 780 496 178,6
Kokku tulud õppetegevusest 889 217 13 302 143 508 049 13 810 192 15 268 067 110,6 16 157 284 14 190 913 87,8
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 1 194 673 7 478 159 -127 507 7 350 652 7 350 663 100,0 8 545 335 7 910 571 92,6
2.2. Baasfinantseerimine 1 206 391 4 815 526 1 342 492 6 158 018 6 158 018 100,0 7 364 409 4 873 626 66,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 694 314 8 180 000 -1 060 618 7 119 382 7 005 916 98,4 7 700 230 6 413 801 83,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 120 336 2 200 000 -7 000 2 193 000 2 583 760 117,8 2 704 096 2 482 248 91,8
2.4.2. Välistoetused 1 787 680 4 800 000 -348 900 4 451 100 9 581 975 215,3 11 369 655 6 933 137 61,0
2.4.3. Tõukefondid -1 971 272 7 300 000 424 200 7 724 200 6 814 919 88,2 4 843 647 8 405 947 173,5
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -327 486 4 200 000 1 595 000 5 795 000 7 588 881 131,0 7 261 394 7 219 909 99,4
2.5.2. Välislepingud -19 053 520 000 -15 000 505 000 642 540 127,2 623 487 792 692 127,1
Kokku tulud teadustegevusest 2 685 583 39 493 685 1 802 667 41 296 352 47 726 672 115,6 50 412 254 45 031 931 89,3
3.   Muud tulud 828 448 1 050 000 -12 000 1 038 000 1 395 117 134,4 2 223 565 695 632 31,3
6.   Valdkonna arengufond 284 915 0 219 102 219 102 361 477 165,0 646 393 0 0,0
6.   Instituutide arengufondid 2 292 468 0 1 160 276 1 160 276 2 689 137 231,8 4 981 605 1 595 294 32,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -219 102 -219 102 -380 757 173,8 -380 757 -380 757 100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse 0 0 -1 160 276 -1 160 276 -2 689 137 231,8 -2 689 137 -2 689 137 100,0
Tegevustulud kokku 6 980 631 53 845 828 2 298 716 56 144 544 64 370 576 114,7 71 351 207 58 443 876 81,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 1 003 400 36 557 609 -879 414 36 681 594 41 770 313 37 127 880 88,9 4 642 432  
1.1. Palgakulud 600 000 23 381 621 -1 385 670 22 595 950 25 680 914 23 525 777 91,6 2 155 137  
1.2. Sotsiaalmaksud 198 000 7 715 935 -457 271 7 456 664 8 474 702 7 649 194 90,3 825 507  
1.3. Töötuskindlustus 5 400 187 053 -11 085 181 368 206 048 185 155 89,9 20 893  
1.4. Sihtstipendiumid 200 000 2 600 000 974 612 3 774 612 4 375 149 3 375 254 77,1 999 895  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 2 673 000 0 2 673 000 3 033 501 2 392 500 78,9 641 001  
2. Koolitus ja lähetused 0 1 730 000 83 000 1 813 000 2 054 066 1 817 067 88,5 236 999  
3. Kantselei- ja majanduskulud 4 712 231 4 117 000 2 161 030 10 990 261 11 977 639 7 397 830 61,8 4 579 809  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 500 000 -152 500 357 500 412 493 406 398 98,5 6 095  
5. IT kulud 0 1 226 000 95 000 1 321 000 1 595 968 1 337 202 83,8 258 766  
5.1. IT kulud 0 957 000 88 000 1 045 000 1 278 459 1 045 513 81,8 232 947  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 269 000 7 000 276 000 317 509 291 690 91,9 25 819  
6. Transpordikulud 0 515 000 38 000 553 000 592 620 582 505 98,3 10 115  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 35 000 430 000 -2 000 463 000 520 061 429 114 82,5 90 946  
8. Investeeringud põhivarasse 900 000 2 740 000 820 000 4 460 000 5 086 551 2 357 077 46,3 2 729 474  
9. Muud tegevuskulud 310 000 78 000 45 500 433 500 453 306 154 095 34,0 299 211  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 310 000 10 000 -10 000 310 000 310 000 32 445 10,5 277 555  
9.2. Muud tegevuskulud 0 68 000 55 500 123 500 143 306 121 650 84,9 21 656  
10. Ruumide kulud 10 000 3 266 825 68 699 3 345 525 3 800 806 3 217 631 84,7 583 175  
10.1. Ruumide kulud 10 000 390 000 68 700 468 700 497 303 522 182 105,0 -24 878  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 2 876 825 -1 2 876 825 3 303 503 2 695 449 81,6 608 054  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 2 685 394 21 401 2 706 795 3 087 386 3 617 076 117,2 -529 690  
Tegevuskulud kokku 6 980 631 53 845 828 2 298 716 63 125 176 71 351 207 58 443 876 81,9 12 907 332