3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid : 6 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 6,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 393 446 970 418 -48 481 921 937 921 937 100,0 1 315 382 755 684 57,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 220 000 0 220 000 245 244 111,5 245 244 245 244 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused -1 968 0 0 0 10 727 *** 8 759 8 759 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 391 478 1 190 418 -48 481 1 141 937 1 177 908 103,1 1 569 386 1 009 687 64,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.2. Baasfinantseerimine 46 076 -45 549 45 550 1 1 100,0 46 077 46 077 100,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -1 080 50 000 0 50 000 50 000 100,0 48 920 49 017 100,2
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest 44 996 4 451 45 550 50 001 50 001 100,0 94 997 95 094 100,1
3.    Muud tulud 36 984 2 000 0 2 000 1 914 95,7 38 897 229 0,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -1 750 0 -1 750 -1 107 63,3 -1 107 -1 107 100,0
      Valdkonna arengufond 284 915 219 102 0 219 102 361 477 165,0 646 393 0 0,0
Tegevustulud kokku 758 373 1 414 221 -2 931 1 411 290 1 590 193 112,7 2 348 565 1 103 904 47,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 66 900 1 207 721 111 039 1 385 660 1 552 833 842 493 54,3 710 340  
   1.1. Palgakulud 50 000 749 007 82 989 881 996 987 464 555 753 56,3 431 711  
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 247 172 27 386 291 059 325 863 122 383 37,6 203 480  
   1.3. Töötuskindlustus 400 5 992 664 7 056 7 900 2 967 37,6 4 933  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 160 000 0 160 000 180 282 161 390 89,5 18 892  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 5 634 9 908 175,9 -4 274  
3. Kantselei- ja majanduskulud 391 473 61 000 -113 970 338 503 331 788 55 778 16,8 276 010  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 12 000 0 12 000 13 521 3 591 26,6 9 931  
5. IT kulud 0 55 000 0 55 000 61 972 31 741 51,2 30 231  
5.1. IT kulud 0 43 000 0 43 000 48 451 10 056 20,8 38 395  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 12 000 0 12 000 13 521 21 685 160,4 -8 164  
6. Transpordikulud 0 4 000 0 4 000 4 507 5 970 132,4 -1 462  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 19 000 0 19 000 21 409 14 687 68,6 6 722  
8. Investeeringud põhivarasse 0 10 000 0 10 000 11 268 0 0,0 11 268  
9. Muud tegevuskulud 300 000 4 000 0 304 000 304 507 10 947 3,6 293 560  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 300 000 0 0 300 000 300 000 6 200 2,1 293 800  
9.2. Muud tegevuskulud 0 4 000 0 4 000 4 507 4 747 105,3 -240  
10. Ruumide kulud 0 35 957 0 35 957 40 515 20 142 49,7 20 373  
10.1. Ruumide kulud 0 2 700 0 2 700 3 042 2 466 81,1 576  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 33 257 0 33 257 37 473 17 676 47,2 19 796  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 46 092 0 46 092 51 935 108 647 209,2 -56 712  
Tegevuskulud kokku 758 373 1 414 221 -2 931 2 169 662 2 348 565 1 103 904 47,0 1 244 662