3.2.4. Sotsiaalteaduste valdkond
MJ - Majandusteaduskond
Töötajaid : 87 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 68,00
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus                  
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 311 873 1 227 857 115 134 1 342 991 1 342 991 100,0 1 654 864 1 505 672 91,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 49 104 0 49 104 49 104 100,0 49 104 49 104 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 370 000 0 370 000 438 686 118,6 438 686 438 686 100,0
1.3. Täiendusõpe 25 693 70 000 0 70 000 76 325 109,0 102 018 79 574 78,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 111 840 55 000 0 55 000 105 114 191,1 216 954 94 646 43,6
1.5.2. Välistoetused 20 155 43 000 0 43 000 38 048 88,5 58 203 83 955 144,2
1.5.3. Tõukefondid -152 850 502 810 0 502 810 409 014 81,3 256 163 496 303 193,7
Kokku tulud õppetegevusest 316 711 2 317 771 115 134 2 432 905 2 459 282 101,1 2 775 993 2 747 940 99,0
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 50 429 215 753 0 215 753 215 753 100,0 266 182 227 044 85,3
2.2. Baasfinantseerimine -7 795 191 732 0 191 732 191 732 100,0 183 937 155 604 84,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 5 986 171 200 0 171 200 192 450 112,4 198 436 151 234 76,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 27 072 0 0 0 13 796 *** 40 868 17 463 42,7
2.4.2. Välistoetused 1 089 216 000 0 216 000 305 114 141,3 306 202 219 857 71,8
2.4.3. Tõukefondid -60 190 124 800 0 124 800 143 604 115,1 83 414 91 812 110,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -18 995 265 000 0 265 000 138 742 52,4 119 747 187 311 156,4
2.5.2. Välislepingud -738 25 000 0 25 000 24 952 99,8 24 214 24 214 100,0
Kokku tulud teadustegevusest -3 142 1 209 485 0 1 209 485 1 226 142 101,4 1 223 000 1 074 540 87,9
3.   Muud tulud 62 815 20 000 0 20 000 75 738 378,7 138 553 74 085 53,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -16 509 0 -16 509 -11 961 72,5 -11 961 -11 961 100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -66 037 0 -66 037 -54 271 82,2 -54 271 -54 271 100,0
6.   Teaduskonna arengufond 232 555 66 037 0 66 037 54 271 82,2 286 825 73 848 25,7
Tegevustulud kokku 608 938 3 530 747 115 134 3 645 881 3 749 201 102,8 4 358 139 3 904 181 89,6
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 471 779 115 134 2 586 913 2 660 223 2 868 790 107,8 -208 567  
   1.1. Palgakulud 0 1 696 849 62 959 1 759 808 1 809 678 1 982 226 109,5 -172 547  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 559 960 20 776 580 737 597 194 625 980 104,8 -28 786  
   1.3. Töötuskindlustus 0 13 575 504 14 078 14 477 15 164 104,7 -686  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 25 000 30 895 55 895 57 479 73 820 128,4 -16 341  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 176 395 0 176 395 181 394 171 600 94,6 9 794  
2. Koolitus ja lähetused 0 130 000 0 130 000 133 684 176 208 131,8 -42 524  
3. Kantselei- ja majanduskulud 608 938 300 000 0 908 938 917 440 183 387 20,0 734 053  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 38 000 0 38 000 39 077 83 393 213,4 -44 316  
5. IT kulud 0 77 000 0 77 000 79 182 73 258 92,5 5 925  
5.1. IT kulud 0 50 000 0 50 000 51 417 44 149 85,9 7 268  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 27 000 0 27 000 27 765 29 109 104,8 -1 344  
6. Transpordikulud 0 8 500 0 8 500 8 741 13 234 151,4 -4 493  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 40 000 0 40 000 41 134 61 204 148,8 -20 070  
8. Investeeringud põhivarasse 0 70 000 0 70 000 71 984 94 989 132,0 -23 005  
9. Muud tegevuskulud 0 8 500 0 8 500 8 741 -7 872 -90,1 16 613  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 5 000 0 5 000 5 142 -20 231 -393,5 25 372  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 500 0 3 500 3 599 12 359 343,4 -8 760  
10. Ruumide kulud 0 184 000 0 184 000 189 214 169 953 89,8 19 262  
10.1. Ruumide kulud 0 1 000 0 1 000 1 028 865 84,1 163  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 183 000 0 183 000 188 186 169 087 89,9 19 099  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 202 968 0 202 968 208 720 187 638 89,9 21 082  
Tegevuskulud kokku 608 938 3 530 747 115 134 4 254 820 4 358 139 3 904 181 89,6 453 958