3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid : 85 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 67,85
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 57 519 1 016 669 41 751 1 058 420 1 058 420 100,0 1 115 939 1 109 056 99,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 98 208 0 98 208 78 566 80,0 78 566 78 566 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 45 000 0 45 000 66 407 147,6 66 407 66 407 100,0
1.3. Täiendusõpe 0 2 000 0 2 000 1 963 98,2 1 963 1 963 100,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 15 0 0 0 2 192 *** 2 207 2 207 100,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -16 292 94 000 0 94 000 59 451 63,2 43 159 57 887 134,1
Kokku tulud õppetegevusest 41 242 1 255 877 41 751 1 297 628 1 267 000 97,6 1 308 242 1 316 086 100,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 480 251 770 016 0 770 016 770 017 100,0 1 250 268 1 246 979 99,7
2.2. Baasfinantseerimine 34 212 237 576 87 233 324 809 324 809 100,0 359 021 297 581 82,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 88 933 626 702 0 626 702 611 102 97,5 700 035 586 152 83,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 8 569 50 000 0 50 000 31 000 62,0 39 569 30 982 78,3
2.4.2. Välistoetused 37 881 130 000 0 130 000 274 468 211,1 312 349 161 634 51,7
2.4.3. Tõukefondid -78 787 160 000 0 160 000 192 312 120,2 113 525 196 554 173,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 12 905 10 000 0 10 000 10 907 109,1 23 812 8 589 36,1
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 583 964 1 984 294 87 233 2 071 527 2 214 615 106,9 2 798 578 2 528 471 90,3
3.   Muud tulud 178 922 100 000 0 100 000 227 718 227,7 406 640 50 803 12,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -3 300 0 -3 300 -7 746 234,7 -7 746 -7 746 100,0
      Instituudi arengufondi eraldis 0 -81 185 0 -81 185 -177 595 218,8 -177 595 -177 595 100,0
      Instituudi arengufond 67 276 81 185 0 81 185 177 595 218,8 244 871 50 014 20,4
Tegevustulud kokku 871 404 3 336 871 128 984 3 465 855 3 701 586 106,8 4 572 990 3 760 033 82,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 800 2 196 712 123 984 2 454 496 2 612 339 2 441 271 93,5 171 069  
   1.1. Palgakulud 100 000 1 255 884 43 910 1 399 793 1 488 199 1 443 486 97,0 44 713  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 414 442 14 490 461 932 491 106 475 902 96,9 15 203  
   1.3. Töötuskindlustus 800 10 047 351 11 198 11 906 11 527 96,8 379  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 220 000 65 233 285 233 304 633 227 216 74,6 77 417  
       1.5. Riiklik doktorantide toetus  0 296 340 0 296 340 316 496 283 140 89,5 33 356  
2. Koolitus ja lähetused 0 68 000 0 68 000 72 625 56 569 77,9 16 056  
3. Kantselei- ja majanduskulud 722 604 350 000 5 000 1 077 604 1 101 749 581 506 52,8 520 243  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 10 000 61 000 0 71 000 75 149 59 784 79,6 15 365  
5. IT kulud 0 33 000 0 33 000 35 245 51 808 147,0 -16 564  
5.1. IT kulud 0 14 000 0 14 000 14 952 34 198 228,7 -19 246  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 19 000 0 19 000 20 292 17 610 86,8 2 682  
6. Transpordikulud 0 13 000 0 13 000 13 884 6 563 47,3 7 321  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 5 000 28 000 0 33 000 34 904 14 116 40,4 20 789  
8. Investeeringud põhivarasse 0 50 000 0 50 000 53 401 0 0,0 53 401  
9. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 068 8 784 822,4 -7 716  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 8 078 0,0 -8 078  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 068 705 66,1 363  
10. Ruumide kulud 0 371 694 0 371 694 396 975 358 192 90,2 38 782  
10.1. Ruumide kulud 0 3 000 0 3 000 3 204 1 934 60,4 1 270  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 368 694 0 368 694 393 771 356 258 90,5 37 512  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 164 465 0 164 465 175 651 181 440 103,3 -5 789  
Tegevuskulud kokku 871 404 3 336 871 128 984 4 337 259 4 572 990 3 760 033 82,2 812 957