3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid : 51 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 42,90
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -105 359 848 525 31 060 879 585 879 585 100,0 774 226 824 965 106,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 19 642 0 19 642 39 283 200,0 39 283 39 283 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 15 000 0 15 000 22 884 152,6 22 884 22 884 100,0
1.3. Täiendusõpe 201 15 000 0 15 000 3 632 24,2 3 832 4 021 104,9
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 25 536 *** 25 536 12 562 49,2
1.5.3. Tõukefondid -59 696 67 000 0 67 000 110 543 165,0 50 847 60 922 119,8
Kokku tulud õppetegevusest -164 854 965 167 31 060 996 227 1 081 463 108,6 916 609 964 637 105,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 57 131 421 541 0 421 541 421 542 100,0 478 673 459 850 96,1
2.2. Baasfinantseerimine -652 103 294 26 468 129 762 129 762 100,0 129 109 95 142 73,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 23 396 176 075 0 176 075 107 675 61,2 131 071 106 460 81,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused -2 3 000 0 3 000 0 0,0 -2 -2 100,0
2.4.2. Välistoetused 2 733 5 000 0 5 000 1 794 35,9 4 527 2 526 55,8
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 11 577 *** 11 577 17 897 154,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -5 334 30 000 0 30 000 55 096 183,7 49 762 54 621 109,8
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 77 271 738 910 26 468 765 378 727 446 95,0 804 717 736 494 91,5
3.   Muud tulud 1 905 3 000 0 3 000 6 034 201,1 7 939 2 027 25,5
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 -730 0 -730 -3 111 426,2 -3 111 -3 111 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 -31 545 0 -31 545 -33 262 105,4 -33 262 -33 262 100,0
6.   Instituudi arengufond 7 092 31 545 0 31 545 33 262 105,4 40 354 36 941 91,5
Tegevustulud kokku -78 586 1 706 347 57 528 1 763 875 1 811 832 102,7 1 733 246 1 703 726 98,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -66 900 1 392 528 50 528 1 376 156 1 415 390 1 388 226 98,1 27 164  
1.1. Palgakulud -50 000 917 136 17 982 885 118 910 542 892 361 98,0 18 181  
1.2. Sotsiaalmaksud -16 500 302 655 5 934 292 089 300 479 293 893 97,8 6 586  
1.3. Töötuskindlustus -400 7 337 144 7 081 7 284 7 116 97,7 168  
1.4. Sihtstipendiumid 0 40 000 26 468 66 468 68 275 71 436 104,6 -3 161  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 125 400 0 125 400 128 809 123 420 95,8 5 389  
2. Koolitus ja lähetused 0 50 000 0 50 000 51 359 56 481 110,0 -5 121  
3. Kantselei- ja majanduskulud -11 686 24 000 7 000 19 314 20 157 30 261 150,1 -10 104  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 7 500 0 7 500 7 704 9 175 119,1 -1 471  
5. IT kulud 0 30 000 0 30 000 30 816 16 349 53,1 14 466  
5.1. IT kulud 0 18 000 0 18 000 18 489 4 929 26,7 13 561  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 12 000 0 12 000 12 326 11 421 92,7 906  
6. Transpordikulud 0 1 000 0 1 000 1 027 849 82,6 178  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 7 000 0 7 000 7 190 10 709 148,9 -3 519  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 1 500 0 1 500 1 541 1 440 93,5 100  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 134 0,0 -134  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 500 0 1 500 1 541 1 306 84,8 234  
10. Ruumide kulud 0 123 902 0 123 902 127 271 122 172 96,0 5 099  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 514 220 42,9 293  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 123 402 0 123 402 126 757 121 952 96,2 4 805  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 68 917 0 68 917 70 791 68 063 96,1 2 727  
Tegevuskulud kokku -78 586 1 706 347 57 528 1 685 289 1 733 246 1 703 726 98,3 29 520