3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid : 17 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 13,85
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
        1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 1 039 450 1 278 159 -517 568 760 591 760 591 100,0 1 800 041 1 969 181 109,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 1 100 000 0 1 100 000 1 302 577 118,4 1 302 577 1 302 577 100,0
1.3. Täiendusõpe 3 869 1 200 0 1 200 0 0,0 3 869 0 0,0
1.4. Residentide koolitus 1 438 646 16 546 900 0 16 546 900 18 586 280 112,3 20 024 925 19 913 688 99,4
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.5.3. Tõukefondid -89 645 323 300 0 323 300 327 015 101,1 237 370 389 777 164,2
Kokku tulud õppetegevusest 2 392 320 19 249 559 -517 568 18 731 991 20 976 462 112,0 23 368 782 23 575 223 100,9
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 0 440 026 0 440 026 406 972 92,5 406 972 406 972 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 133 236 169 591 599 176 768 767 768 767 100,0 902 002 791 645 87,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 1 339 0 0 0 4 675 *** 6 014 5 679 94,4
2.4.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.3. Tõukefondid 12 319 70 759 0 70 759 67 931 96,0 80 250 60 134 74,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud -48 687 90 833 0 90 833 75 525 83,1 26 838 275 948 1028,2
2.5.2. Välislepingud 4 607 0 0 0 16 667 *** 21 273 21 273 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 102 814 771 209 599 176 1 370 385 1 340 536 97,8 1 443 350 1 561 651 108,2
3.   Muud tulud 718 705 8 000 0 8 000 31 399 392,5 750 104 40 133 5,4
6.   Valdkonna arengufond 938 718 377 055 0 377 055 340 004 90,2 1 278 722 512 901 40,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -7 817 0 -7 817 -41 779 534,5 -41 779 -41 779 100,0
Tegevustulud kokku 4 152 557 20 398 006 81 608 20 479 613 22 646 622 110,6 26 799 179 25 648 129 95,7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 1 309 216 2 637 956 178 848 4 126 019 4 424 073 3 489 125 78,9 934 948  
   1.1. Palgakulud 818 200 1 000 296 -81 041 1 737 455 1 834 724 1 482 705 80,8 352 020  
   1.2. Sotsiaalmaksud 270 006 330 098 -26 743 573 360 605 459 428 189 70,7 177 270  
   1.3. Töötuskindlustus 6 546 8 002 -648 13 900 14 678 10 380 70,7 4 297  
   1.4. Sihtstipendiumid 200 000 352 400 287 280 839 680 907 366 604 250 66,6 303 116  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 14 464 947 160 0 961 624 1 061 846 963 600 90,7 98 246  
2. Koolitus ja lähetused 31 204 9 600 0 40 804 41 820 46 099 110,2 -4 279  
3. Kantselei- ja majanduskulud 517 522 32 610 -95 000 455 132 448 531 348 425 77,7 100 105  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 691 261 15 533 838 -2 240 16 222 859 17 866 303 19 183 904 107,4 -1 317 602  
5. IT kulud 1 251 65 600 0 66 851 73 792 100 350 136,0 -26 557  
5.1. IT kulud 536 32 000 0 32 536 35 922 62 260 173,3 -26 338  
5.2. IT kulud (sisekäive) 715 33 600 0 34 315 37 870 38 089 100,6 -219  
6. Transpordikulud 8 377 610 0 8 987 9 052 2 687 29,7 6 364  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 065 56 135 0 76 200 82 139 66 688 81,2 15 452  
8. Investeeringud põhivarasse 472 139 -210 021 0 262 118 239 895 69 535 29,0 170 360  
9. Muud tegevuskulud 133 884 4 500 0 138 384 138 860 182 025 131,1 -43 165  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 72 884 0 0 72 884 72 884 170 839 234,4 -97 955  
9.2. Muud tegevuskulud 61 000 4 500 0 65 500 65 976 11 186 17,0 54 790  
10. Ruumide kulud 967 638 1 540 512 0 2 508 150 2 671 156 1 405 239 52,6 1 265 917  
10.1. Ruumide kulud 123 755 390 000 0 513 755 555 022 235 378 42,4 319 644  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 843 883 1 150 512 0 1 994 395 2 116 134 1 169 861 55,3 946 273  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 726 667 0 726 667 803 558 754 051 93,8 49 507  
Tegevuskulud kokku 4 152 557 20 398 007 81 608 24 632 171 26 799 179 25 648 129 95,7 1 151 050