3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid : 48 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 42,20  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus -47 520 1 195 206 14 268 1 209 474 1 209 474 100,0 1 161 954 1 131 222 97,4
    1.2. Tasuline tasemeõpe 0 30 000 0 30 000 32 430 108,1 32 430 32 430 100,0
1.3. Täiendusõpe 43 031 90 000 0 90 000 196 658 218,5 239 689 196 658 82,0
    1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 76 482 75 000 0 75 000 15 296 20,4 91 778 82 891 90,3
1.5.2. Välistoetused 9 044 165 000 0 165 000 502 443 304,5 511 487 61 437 12,0
1.5.3. Tõukefondid 0 100 000 0 100 000 8 784 8,8 8 784 15 755 179,4
Kokku tulud õppetegevusest 81 036 1 655 206 14 268 1 669 474 1 965 084 117,7 2 046 120 1 520 393 74,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine -820 4 756 0 4 756 4 756 100,0 3 936 1 605 40,8
    2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 3 652 0 0 0 997 *** 4 649 782 16,8
2.4.2. Välistoetused 7 705 0 0 0 6 976 *** 14 681 7 607 51,8
2.4.3. Tõukefondid   0 0 0   *** 0   ***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 0 0 0 0 0 *** 0 22 417 ***
Kokku tulud teadustegevusest 10 536 4 756 0 4 756 12 729 267,6 23 265 32 410 139,3
3.    Muud tulud -60 773 100 000 0 100 000 70 933 70,9 10 161 66 499 654,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -3 444 0 -3 444 -232 6,7 -232 -232 100,0
6.   Kolledži arengufond 18 880 13 776 0 13 776 12 082 87,7 30 962 -9 593 0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi 0 -13 776 0 -13 776 -12 082 87,7 -12 082 -12 082 100,0
Tegevustulud kokku 49 680 1 756 518 14 268 1 770 786 2 048 514 115,7 2 098 194 1 597 396 76,1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 1 167 473 -5 732 1 161 741 1 343 947 1 076 376 80,1 267 571  
   1.1. Palgakulud 0 872 551 -4 284 868 267 1 004 445 808 509 80,5 195 936  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 287 942 -1 414 286 528 331 467 260 541 78,6 70 925  
   1.3. Töötuskindlustus 0 6 980 -34 6 946 8 036 6 286 78,2 1 749  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 1 040 *** -1 040  
2. Koolitus ja lähetused 0 28 000 0 28 000 32 391 25 165 77,7 7 226  
3. Kantselei- ja majanduskulud 43 680 150 000 0 193 680 217 206 133 633 61,5 83 572  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 6 000 100 000 0 106 000 121 684 65 698 54,0 55 986  
5. IT kulud 0 3 500 0 3 500 4 049 6 730 166,2 -2 681  
5.1. IT kulud 0 3 500 0 3 500 4 049 3 990 98,5 59  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 2 740 *** -2 740  
6. Transpordikulud 0 18 000 0 18 000 20 823 15 096 72,5 5 728  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 75 000 0 75 000 86 763 69 271 79,8 17 492  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 784 2 933 50,7 2 851  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 186 *** -186  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 784 2 747 47,5 3 037  
10. Ruumide kulud 0 164 000 20 000 184 000 212 858 175 823 82,6 37 036  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 45 545 0 45 545 52 688 26 670 50,6 26 018  
Tegevuskulud kokku 49 680 1 756 518 14 268 1 820 466 2 098 194 1 597 396 76,1 500 798