3.2.6. Sotsiaalteaduste valdkond
OI - Õigusteaduskond
Töötajaid : 92 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 66,87  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
         1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -41 238 2 099 942 71 950 2 171 892 2 171 892 100,0 2 130 654 2 573 661 120,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 39 283 0 39 283 39 283 100,0 39 283 39 283 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 350 000 0 350 000 430 795 123,1 430 795 430 795 100,0
1.3. Täiendusõpe 43 721 240 000 0 240 000 245 291 102,2 289 012 226 143 78,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 3 313 500 000 0 500 000 516 212 103,2 519 525 437 242 84,2
1.5.2. Välistoetused 28 267 0 0 0 35 000 *** 63 267 6 546 10,3
1.5.3. Tõukefondid -11 247 79 500 0 79 500 93 498 117,6 82 252 118 146 143,6
Kokku tulud õppetegevusest 22 816 3 308 725 71 950 3 380 675 3 531 971 104,5 3 554 787 3 831 816 107,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -4 199 106 024 0 106 024 106 024 100,0 101 825 100 959 99,1
2.2. Baasfinantseerimine -516 114 895 0 114 895 114 895 100,0 114 379 54 901 48,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 15 133 94 375 0 94 375 94 375 100,0 109 508 85 497 78,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 10 607 0 0 0 10 000 *** 20 607 14 066 68,3
2.4.2. Välistoetused -21 363 132 000 0 132 000 294 652 223,2 273 289 207 259 75,8
2.4.3. Tõukefondid -18 080 10 000 0 10 000 20 569 205,7 2 489 2 489 100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 29 832 0 0 0 28 255 *** 58 087 57 227 98,5
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 2 000 *** 2 000 1 712 85,6
Kokku tulud teadustegevusest 11 415 457 294 0 457 294 670 770 146,7 682 185 524 110 76,8
3.   Muud tulud 47 006 1 000 0 1 000 16 363 1636,3 63 368 47 741 75,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -7 435 0 -7 435 -8 784 118,1 -8 784 -8 784 100,0
      Eraldised teaduskonna arengufondi 0 -29 740 0 -29 740 -45 161 151,9 -45 161 -45 161 100,0
      Teaduskonna arengufond 24 418 29 740 0 29 740 45 161 151,9 69 579 49 235 70,8
Tegevustulud kokku 105 655 3 759 584 71 950 3 831 534 4 210 319 109,9 4 315 974 4 398 957 101,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 535 200 2 612 262 20 750 3 168 212 3 428 511 3 252 009 94,9 176 502  
   1.1. Palgakulud 400 000 1 810 159 0 2 210 159 2 389 111 2 298 491 96,2 90 621  
   1.2. Sotsiaalmaksud 132 000 597 353 0 729 353 788 407 750 014 95,1 38 392  
   1.3. Töötuskindlustus 3 200 14 481 0 17 681 19 113 18 128 94,8 985  
   1.4. Sihtsipendiumid 0 70 000 20 750 90 750 99 722 61 296 61,5 38 426  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 120 269 0 120 269 132 159 124 080 93,9 8 079  
2. Koolitus ja lähetused 0 85 000 0 85 000 93 403 81 175 86,9 12 228  
3. Kantselei- ja majanduskulud -472 045 275 000 51 200 -145 845 -113 597 276 357 -243,3 -389 954  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 30 000 0 30 000 32 966 21 867 66,3 11 099  
5. IT kulud 0 85 000 0 85 000 93 403 46 340 49,6 47 063  
5.1. IT kulud 0 50 000 0 50 000 54 943 13 726 25,0 41 217  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 35 000 0 35 000 38 460 32 614 84,8 5 846  
6. Transpordikulud 0 7 000 0 7 000 7 692 4 422 57,5 3 270  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 45 000 0 45 000 49 449 27 814 56,2 21 635  
8. Investeeringud põhivarasse 40 000 70 000 0 110 000 116 920 11 683 10,0 105 237  
9. Muud tegevuskulud 2 500 2 000 0 4 500 4 698 17 488 372,3 -12 790  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 2 000 0 0 2 000 2 000 12 044 602,2 -10 044  
9.2. Muud tegevuskulud 500 2 000 0 2 500 2 698 5 444 201,8 -2 746  
10. Ruumide kulud 0 420 000 0 420 000 461 521 493 082 106,8 -31 561  
10.1. Ruumide kulud 0 120 000 0 120 000 131 863 187 184 142,0 -55 320  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 300 000 0 300 000 329 658 305 898 92,8 23 760  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 128 322 0 128 322 141 008 166 720 118,2 -25 712  
Tegevuskulud kokku 105 655 3 759 584 71 950 3 937 189 4 315 974 4 398 957 101,9 -82 983