5.3. Õppeosakond
Töötajaid : 48 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 45,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) 0 0 263 800 263 800 263 800 100,0 263 800 83 590 31,7
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
1.3. Täiendusõpe  72 969 230 000 0 230 000 294 343 128,0 367 312 301 868 82,2
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 907 499 1 499 600 0 1 499 600 1 611 578 107,5 2 519 077 1 511 455 60,0
1.5.2. Välistoetused 1 727 10 000 0 10 000 16 529 165,3 18 256 17 098 93,7
1.5.3. Tõukefondid -590 778 1 523 026 0 1 523 026 1 607 026 105,5 1 016 249 1 438 359 141,5
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist) 49 591 0 0 0 0 *** 49 591 49 591 100,0
3.    Muud tulud 39 165 72 000 0 72 000 128 374 178,3 167 539 80 727 48,2
4.    Tulud üldfondist 125 715 1 172 400 1 283 1 173 683 1 173 683 100,0 1 299 399 1 204 910 92,7
Tulud kokku 605 889 4 507 026 265 083 4 772 109 5 095 333 106,8 5 701 222 4 687 596 82,2
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 800 1 198 781 0 1 332 581 1 512 650 1 376 948 91,0 135 702  
   1.1. Palgakulud 100 000 873 528 0 973 528 1 104 741 1 018 390 92,2 86 351  
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 288 264 0 321 264 364 564 330 201 90,6 34 363  
   1.3. Töötuskindlustus 800 6 988 0 7 788 8 838 7 992 90,4 846  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 30 000 0 30 000 34 506 20 364 59,0 14 142  
2. Koolitus ja lähetused 0 21 748 0 21 748 25 015 53 610 214,3 -28 595  
3. Kantselei- ja majanduskulud 85 952 74 194 265 083 425 230 476 193 83 960 17,6 392 233  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 120 340 0 120 340 138 416 149 774 108,2 -11 358  
5. IT kulud 0 41 000 0 41 000 47 159 90 538 192,0 -43 379  
5.1. IT kulud 0 28 500 0 28 500 32 781 79 497 242,5 -46 716  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 12 500 0 12 500 14 378 11 041 76,8 3 337  
6. Transpordikulud 0 3 500 0 3 500 4 026 2 393 59,4 1 633  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 19 960 0 19 960 22 958 37 114 161,7 -14 155  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 12 908 0,0 -12 908  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 8 982 0,0 -8 982  
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 3 926 0,0 -3 926  
10. Ruumide kulud 0 138 856 0 138 856 159 713 124 035 77,7 35 679  
10.1. Ruumide kulud 0 15 560 0 15 560 17 897 5 159 28,8 12 739  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 123 296 0 123 296 141 816 118 876 83,8 22 940  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 51 361 0 51 361 59 076 78 292 132,5 -19 216  
Tegevuskulud kokku 219 752 1 669 740 265 083 2 154 576 2 445 206 2 009 571 82,2 435 635  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Sihtstipendiumid ja toetused 365 625 2 759 286 0 3 124 911 3 157 505 2 588 403 82,0 569 102  
Üliõpilaste vastuvõtukulud 15 856 13 000 0 28 856 28 856 26 820 92,9 2 036  
Akadeemiline test 0 27 000 0 27 000 27 000 26 731 99,0 269  
Välisüliõpilaste majutuskulud 4 656 38 000 0 42 656 42 656 36 072 84,6 6 584  
Kulud kokku 605 889 4 507 026 265 083 5 377 998 5 701 222 4 687 596 82,2 1 013 626