5.4. Üliõpilaskonna büroo
Töötajaid : 5 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 2,675  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 5 909 0 0 0 0 *** 5 909 0 0,0
4.    Tulud üldfondist 34 361 128 175 0 128 175 128 175 100,0 162 536 124 659 76,7
Tulud kokku 40 270 128 175 0 128 175 128 175 100,0 168 445 124 659 74,0
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 91 557 0 91 557 91 557 57 329 62,6 34 228  
   1.1. Palgakulud 0 68 429 0 68 429 68 429 42 847 62,6 25 582  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 22 581 0 22 581 22 581 14 140 62,6 8 442  
   1.3. Töötuskindlustus 0 547 0 547 547 343 62,6 205  
2. Koolitus ja lähetused 0 11 860 0 11 860 11 860 1 246 10,5 10 614  
3. Kantselei- ja majanduskulud 40 270 5 505 0 45 775 45 775 33 870 74,0 11 905  
5. IT kulud 0 2 046 0 2 046 2 046 3 061 149,6 -1 015  
5.1. IT kulud 0 918 0 918 918 2 383 259,6 -1 465  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 128 0 1 128 1 128 678 60,1 450  
6. Transpordikulud 0 800 0 800 800 4 0,5 796  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 000 0 1 000 1 000 13 325 1332,5 -12 325  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 5 450 0 5 450 5 450 6 061 111,2 -611  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 450 0 5 450 5 450 6 061 111,2 -611  
10. Ruumide kulud 0 9 956 0 9 956 9 956 9 764 98,1 193  
10.1. Ruumide kulud 0 0 0 0 0 913 0,0 -913  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 9 956 0 9 956 9 956 8 850 88,9 1 106  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
Tegevuskulud kokku 40 270 128 175 0 168 445 168 445 124 659 74,0 43 786