3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid : 40 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 36,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.  Tegevustoetus -14 603 949 634 -2 073 947 561 947 561 100,0 932 958 852 782 91,4
    1.2. Tasuline tasemeõpe 0 105 000 0 105 000 130 048 123,9 130 048 130 048 100,0
1.3. Täiendusõpe 2 484 75 000 0 75 000 90 391 120,5 92 875 76 530 82,4
    1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused -1 127 10 000 0 10 000 190 849 1908,5 189 722 172 743 91,1
1.5.2. Välistoetused -316 15 000 0 15 000 21 102 140,7 20 786 12 786 61,5
1.5.3. Tõukefondid -1 415 4 000 0 4 000 597 14,9 -818 2 353 -287,7
Kokku tulud õppetegevusest -14 977 1 158 634 -2 073 1 156 561 1 380 547 119,4 1 365 571 1 247 242 91,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine -43 8 676 25 000 33 676 33 676 100,0 33 633 19 627 58,4
    2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 6 618 8 000 0 8 000 15 600 195,0 22 218 16 247 73,1
2.4.2. Välistoetused -14 604 35 000 0 35 000 41 188 117,7 26 584 44 178 166,2
    2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 9 920 5 000 0 5 000 6 085 121,7 16 005 10 691 66,8
2.5.2. Välislepingud 1 705 0 0 0 0 *** 1 705 1 692 99,2
Kokku tulud teadustegevusest 3 597 56 676 25 000 81 676 96 549 118,2 100 145 92 435 92,3
3.    Muud tulud 5 259 12 000 0 12 000 15 840 132,0 21 099 16 515 78,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -1 766 0 -1 766 -908 51,4 -908 -908 100,0
6.   Kolledži arengufond 57 505 7 066 0 7 066 7 679 108,7 65 184 13 338 0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi 0 -7 066 0 -7 066 -7 679 108,7 -7 679 -7 679 100,0
Tegevustulud kokku 51 384 1 225 544 22 927 1 248 471 1 492 028 119,5 1 543 412 1 360 942 88,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 3 000 833 533 22 927 859 460 1 026 542 891 504 86,8 135 038  
   1.1. Palgakulud 0 622 969 17 135 640 104 764 979 662 949 86,7 102 030  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 205 580 5 655 211 234 252 443 219 150 86,8 33 293  
   1.3. Töötuskindlustus 0 4 984 137 5 121 6 120 5 295 86,5 825  
   1.4. Sihtstipendiumid 3 000 0 0 3 000 3 000 4 110 137,0 -1 110  
2. Koolitus ja lähetused 0 25 000 0 25 000 29 877 29 630 99,2 247  
3. Kantselei- ja majanduskulud 48 384 85 000 0 133 384 149 966 78 956 52,6 71 010  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 100 000 0 100 000 119 508 150 523 126,0 -31 014  
5. IT kulud 0 3 000 0 3 000 3 585 12 097 337,4 -8 512  
5.1. IT kulud 0 3 000 0 3 000 3 585 9 340 260,5 -5 755  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 2 757 *** -2 757  
6. Transpordikulud 0 20 000 0 20 000 23 902 22 988 96,2 914  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 10 000 0 10 000 11 951 21 728 181,8 -9 777  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 585 3 773 105,2 -188  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 3 585 3 773 105,2 -188  
10. Ruumide kulud 0 111 300 0 111 300 133 013 109 653 82,4 23 360  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 34 711 0 34 711 41 483 40 090 96,6 1 392  
Tegevuskulud kokku 51 384 1 225 544 22 927 1 299 854 1 543 412 1 360 942 88,2 182 470