3.2.5. Sotsiaalteaduste valdkond
PH - Psühholoogia instituut
Töötajaid : 37 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 26,85  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
  1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 58 030 552 832 0 552 832 552 832 100,0 610 862 608 343 99,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 29 462 0 29 462 29 462 100,0 29 462 29 462 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 20 000 0 20 000 24 445 122,2 24 445 24 445 100,0
1.3. Täiendusõpe 62 047 150 000 0 150 000 127 768 85,2 189 815 138 098 72,8
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 173 474 *** 173 474 1 112 0,6
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 1 332 *** 1 332 1 332 100,0
1.5.3. Tõukefondid -29 463 70 000 0 70 000 93 390 133,4 63 927 108 300 169,4
Kokku tulud õppetegevusest 90 614 822 294 0 822 294 1 002 704 121,9 1 093 318 911 092 83,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 154 978 286 331 0 286 331 270 042 94,3 425 020 425 143 100,0
2.2. Baasfinantseerimine 30 860 121 722 156 581 278 303 278 303 100,0 309 163 251 041 81,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 18 653 98 000 0 98 000 82 433 84,1 101 086 72 644 71,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.4.2. Välistoetused 34 334 65 000 0 65 000 96 144 147,9 130 477 79 983 61,3
2.4.3. Tõukefondid 616 143 500 0 143 500 130 147 90,7 130 763 149 355 114,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 2 292 0 0 0 20 705 *** 22 997 16 817 73,1
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 241 732 714 553 156 581 871 134 877 773 100,8 1 119 505 994 982 88,9
3.   Muud tulud 6 867 1 000 0 1 000 3 914 391,4 10 781 65 0,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -6 100 0 -6 100 -4 598 75,4 -4 598 -4 598 100,0
6.   Instituudi arengufondid 61 207 24 401 0 24 401 35 742 146,5 96 948 11 291 11,6
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 -24 401 0 -24 401 -35 742 146,5 -35 742 -35 742 100,0
Tegevustulud kokku 400 420 1 531 747 156 581 1 688 328 1 879 793 111,3 2 280 213 1 877 090 82,3
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 133 500 1 147 924 156 581 1 438 005 1 585 943 1 309 464 82,6 276 479  
   1.1. Palgakulud 100 000 762 061 88 939 950 999 1 047 507 863 690 82,5 183 817  
   1.2. Sotsiaalmaksud 32 500 251 480 29 350 313 330 345 177 280 277 81,2 64 901  
   1.3. Töötuskindlustus 1 000 6 096 712 7 808 8 580 6 725 78,4 1 855  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 37 581 37 581 41 843 32 712 78,2 9 131  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 128 287 0 128 287 142 835 126 060 88,3 16 775  
2. Koolitus ja lähetused 0 50 000 0 50 000 55 670 61 767 111,0 -6 097  
3. Kantselei- ja majanduskulud 206 920 68 000 0 274 920 282 632 64 842 22,9 217 790  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 0 0 0 0 24 816 0,0 -24 816  
5. IT kulud 0 23 000 0 23 000 25 608 29 866 116,6 -4 258  
5.1. IT kulud 0 10 000 0 10 000 11 134 17 354 155,9 -6 220  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 13 000 0 13 000 14 474 12 512 86,4 1 963  
6. Transpordikulud 0 10 000 0 10 000 11 134 8 959 80,5 2 175  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 15 000 0 25 000 26 701 31 649 118,5 -4 948  
8. Investeeringud põhivarasse 50 000 30 000 0 80 000 83 402 168 233 201,7 -84 831  
9. Muud tegevuskulud 0 2 000 0 2 000 2 227 -3 562 -160,0 5 789  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 1 000 0 1 000 1 113 -8 668 -778,5 9 782  
9.2. Muud tegevuskulud 0 1 000 0 1 000 1 113 5 106 458,6 -3 993  
10. Ruumide kulud 0 110 500 0 110 500 123 031 104 506 84,9 18 526  
10.1. Ruumide kulud 0 300 0 300 334 556 166,6 -222  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 110 200 0 110 200 122 697 103 949 84,7 18 748  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 75 323 0 75 323 83 864 76 550 91,3 7 315  
Tegevuskulud kokku 400 420 1 531 747 156 581 2 088 748 2 280 213 1 877 090 82,3 403 123